Flash News

ചൊക്ലി (നോവല്‍ 23)

November 22, 2020 , എച്‌മുക്കുട്ടി

എട്ടുപത്തൂസം കയിഞ്ഞിറ്റാണ് മറിയപ്പാറ അങ്ങാടീല് പഴേ പോലെ ആളോള് വരലും പൂവ്വലും ഒക്ക്യായീത്.. ആകനെ ആരൂല്യാത്ത മാതിര്യാര്ന്നു അങ്ങാടി.

പപ്പിനീനേ എന്ത്ന്നാണ് പറേണ്ടേന്ന് ചൊക്ളിക്ക് തിര്ഞ്ഞില്ല്യ. അവ് ള് ഇന്ത് രാ ഗാന്തി ചത്തൂന്നറിഞ്ഞപ്പോ മുപ്പാട്
പ്‌രാക്കൊടങ്ങി..

‘നന്നാച്ച്..നന്നാച്ച്.. അപ്പടി വേണം. എരന്ത്ട്ട് പോയാച്ഛേ.. രവി അണ്ണാ..’

പറേണട്ടാ തോന്നാ ഇന്ത് രാ ഗാന്ത്യാണ് രവ്യേട്ടനെ കൊന്നത് ന്നാ..

പ് രാക്കന്നെ പ് രാക്കന്നെ.. ഏതേരോം..

ചത്ത് പോയി.. ആ തള്ളേം.. അവരേ വല്യേ മോനാത്തറെ ഇപ്പ ഈ രാജിയം ബരിക്കണേ..

പപ്പിനീരേ മൻസ്സ് ല് എന്ത് തേങ്ങ്യാന്ന് ചൊക്ളി ക്ക് അറീല്ല..

ഇന്ത് രാ ഗാന്തി വെട്യോണ്ട് ചത്ത് പോയ്ത് കൊറെ രവ്യേട്ടമ്മാര് രെ ദണ്ണപ്പെട് ലാന്ന് പറേം. അവര്യൊക്കെ കൊന്നോരെ കൂട്യാര്ന്ന് ആ തള്ളാന്ന് പറേം… അവ് ര്ക്ക് എപ്പളും രാജിയം ബരിക്കണേ ര്ന്ന്ന്നൊക്കെ പറേം. ഇന്ത് രാ ഗാന്തീരേ എളേ മോൻ ബിമാനത്ത്ന്ന് വീൺട്ടാണ്ണ്ന്ന് മെരിച്ചേ..ഇബള്ക്ക് ഇയ്യാതി കാരിയങ്ങള് ആരാണ്ട്റാ കാട്ടിക്കൊട്ക്ക്ണ്.. മെരിച്ചില്ല്യേ.. അയിന് പ്പന്താ..

രവ്യേട്ടനെപ്പോലെ ദണ്ണപ്പെട്ടോര്ടെ പ് രാക്കാന്ന്, അവര്യൊക്കെ ബന്തക്കാര്ടെ പ് രാക്കാന്ന് അയ്യാള് ങ്ങനെ സീൽസ്യൊന്നും ചിയ്യാൻ പറ്റാണ്ടേ ചത്തുപോയേന്ന്.. മെരിക്കണേന്ന് മുപ്പാട് ഇന്ത് രാ ഗാന്തിക്കും വന്നൂലോ മോൻ മെരിച്ച ദണ്ണം..

അങ്ങനേരിക്കുന്ന് വിശ്ശോസിച്ച് ഇര്ന്നാ അപ്പ പപ്പിനീരേ പറച്ചലാ വേറ്യോണാവും. അത് ആ പോളീല് പടിപ്പിക്കണ ബാലേന്ദ് രൻറെ വർത്താനം കേക്ക് മ്പളാണ്..

പപ്പിനീരേ തലയ്ക്ക് ഓളണ്ട്ന്ന് അപ്പോ തോന്നും ചൊക്ളിക്കും…

ബാലേന്ദരൻറെ താടീം ചന്യാസ്യോളടെ പോലത്തേ മുണ്ടും നെറ്റീമ്മത്തേ ചന്തനക്കുറീം ഒന്നുഷ്ടല്ല പപ്പിനിക്ക്.. ചന്യാസ്സോളേം ഇഷ്ടല്ല..

ബാലേന്ദരനാ ഇന്തരാഗാന്തി ചത്തത് അങ്ങട്ട് ഇഷ്ടായിത്… അങ്ങാടീല് ര്ന്ന് പറയ്യേര്ന്നയ്യാള്..

അവളാരുടെ മോനേ വിളിച്ച് ദൈവം ആദ്യം.. പിന്നേ ഇപ്പോ അവളാരേം.. അവളാരുടെ അച്ഛനും ആ ഗാന്ധീം കൂടിയാണ് ഹിന്ദുക്കളുടെ നാട് മേത്തന്മാര്ടെ ആക്കീത്.. എന്നിട്ട് അവളാരുടെ തന്ത ഹിന്ദുക്കളെ വെലക്കി. ഹിന്ദുക്കള് നമ്മള് ചോദിച്ചില്ല്യങ്കിലും നമ്മടെ ദൈവങ്ങള് ചോയിക്കും. സിക്ക് കാര് ഹിന്ദുക്കള് തന്നേണ്.. മാപ്ളേം ജോനോനും അല്ല..

ചൊക്ളിക്ക് ഒരു കുന്തോം അങ്ങട്ട് തിരിഞ്ഞ്ല്ല.

പപ്പിനീരേ ഒച്ച്യാ പൊങ്ങീലോ അങ്ങാടി പൊളിക്കണോണം..

‘ആണ്ടവൻ ഗുണ്ടായാ ന്നാ.. എളുപത് വയസ്സാത്തിയെ തുപ്പാക്കിയാലെ കൊണ്ണുപോട്ടാ അത് മശിര്.. അശോക്കിയ പശലേ. ഇന്തുവാ.. യാര് ഇന്തു…നായാര് ഇന്തുവാ..’

പപ്പിനീരേ കൈയും പിട്ച്ച് ചണ്ണക്കാലും വലിച്ചെഴച്ച് ചൊക്ളി അങ്ങാടീന്ന് വീട്ടിൽക്കാ എത്തി..

അവളക്ക് നട്ടപ്രാന്തന്ന്യാ.. ഇന്ത് രാ ഗാന്തി ചത്ത്ത് അവളക്ക് ഇപ്പോ വേണ്ടാന്ന് ആയ്യാ.. എന്തിറ്റ് പണ്ടാര്ണ് പപ്പിനീരേ മൻസ്സ്ല്. ഒര് കാര് യ്യം രണ്ടോണം പറയ്യേ… ചത്ത്ത് നന്നായിണ്ട്.. കൊന്നത് കൊഴപ്പായീണ്ട്.. കൊല്ലാണ്ടെങ്ങ്ന്യാ ചാവണേ..

ആ ബാലേന്ദരൻ ഒര് ജാതി അല്മ്പ്ണ്. അയ്യാള്ക്ക് സറ്ക്കാര് ജോലീണ്ട്. വല്ല ഊദ്രവോം വന്നാ എങ്ങ്ട്ട് പോവ്വാന്നാ..

കൊർച്ച് കയിഞ്ഞപ്പോ ചൊക്ളീക്ക് തിരിഞ്ഞൊടങ്ങി… രവ്യേട്ടൻ ന്നല്ല ഇന്ത് രാ ഗാന്തി ന്നല്ല ആര് ചത്തൊട്ങ്ങിറ്റാലും പപ്പിനിക്കും അവളരെ തള്ളക്കും ചൊക്ളി ക്കും കഞ്ഞുടിക്കണങ്കി വാറ്റണം.. പണിക്ക് പോണം.. കലോം കൊണ്ട് തെണ്ടണം…

മൊയ്തീൻക്കേരെ കൊറേ ബന്തക്കാര് മറിയപ്പാറേരെ അരീത്തൊക്കെ വന്നൂടി. കടേല് നല്ല കച്ചോടണ്ട്. വന്നോര്ക്കൊക്കെ മൊയ്തീൻ ക്ക പണ്യോളും കൊടക്കണ്ട്.. ഓരോ പലകാരങ്ങള് ഓരോത്തരാണ്ടാക്ക്ണ്.. ഒക്കേം ഇബടന്നെ ചെൽവാവ് ല്ല. അത് പ്രാഞ്ചീസിൻറെ ഓട്ടർഷേല് തൃശൂര്ക്ക് കൊണ്ടോയി തീറ്റക്കഡോള്ളാ കൊട്ക്കും..

ഒരീസം പ്രാഞ്ചീസാ പറഞ്ഞ്.. വിശ്ശൊനാദസ്സാമീരോട പണീണ്ട്ന്ന്..ചൊക്ളി പോയ്യാ കിട്ടുന്ന്..

വാറ്റ്ണ്ട്.. പപ്പിനീരൊപ്പം.. ഉച്യാമ്പോ അവള് കലോം കൊണ്ട് പൂവ്വുമ്പോ ചെട്ടിച്ച്യോളടവ്ടെ പണിക്കാ നിക്കും.. അങ്ങനേന് മയിലീനെ പരിചായിത്… വാറ്റ്ണ്ടാന്നാ മയിലി പറേണ്..

അത് ങ്ങനെ നിർത്തണ്ട്യേരുന്ന് വിജാരിച്ചന്നെ ല്യ..

വിശ്ശൊനാദസ്സാമീരെദ് വീടല്ല, മഡാണ്. അത് വീടല്ല..മഡോല്ല.. ആസ്പത്രിയാന്നാ ചൊക്ളിക്ക് തോന്നീത്. എട്ടേക്കറ് പറ്മ്പാണ്.. ഏയ് മക്കള്.. ആറ് മഡങ്ങള്.. പിന്നെ സാമീം ലളിതമ്മ്യാരും രാമേന്ദ്രൻ ഡോട്ടറും കൂടി പാർക്കണ വല്യ മഡോം..

താമരച്ചേട്ത്താര്ക്ക് മൂന്ന് ബസ്സ്. സാമീരേടോടെ അഞ്ചു ബസ്സ്.. അദ്ല് സാമിക്ക് വാശീണ്ട്.. ചേട്ത്താര് മൂന്ന് ബസ്സ് ഓരോന്നായി വേടിച്ചപ്പോ സാമി ഒന്നിച്ചാ വേടിച്ചു അഞ്ച് ബസ്സ്. എല്ലാ ബസ്സോള്ക്കും ഒര് പേരന്നെ… മഡത്ത്ലെ മോട്ടറ്സ്. പഴേ ലള്ത ബസ്സും ദിനേസ ബസ്സും ഒക്കെ പോയി. പുതിയ ബസ്സോളായി.

പൊഴമ്പള്ളത്തിൻറെ ഒര് പാകത്ത് താമരച്ചേട്ത്താര്.. മറ്റേ പാകത്ത് സാമി..

സാമീരെ മക്കളൊക്കീം ഡോട്ടറുമാരണ്. ഒക്കേം ഓരോ മഡത്തിലാണ്. വൈന്നാരായ ആൾക്കാര് വന്നൊടങ്ങും.. കാലത്ത് അവര് എല്ലാ ഡോട്ടറ് മാരും സറ്ക്കാര് ആസ്പത്തരീല് പണിക്ക് പൂവ്വൂം.. വൈന്നാരാണ് മഡത്തില് ആസ്പത്തരി തൊറ്ക്കല്..

ചൊക്ളി ക്കങ്ങട് സാസം മുട്ട്യൊടങ്ങി.. ചെന്നപ്പ തന്നെ..

പറേമ്പോ ചണ്ണക്കാലൻ..

ചിയ്യണ്ടാത്ത പണീല്യാ..

പട്ടേം നാളിയേരോം പറക്കല് മൊതല് ഡോട്ടറ്മാരടെ പഞ്ഞി വരെ എട്ത്ത് ചുടണം…

ഉഷമ്യാര് ഡോട്ടറ് പെണ്ണങ്ങള്യാ നോക്കാ.. പേറും കെർപ്പോം..

രാമേന്ദരൻ ഡോട്ടറ് എല്ലാറ്റിങ്ങളേം നോക്ക്ല്ണ്ട്. ആ ഡോട്ടറ് സാമീൻറെ മോൻന്ന് ദിനേസ്. തലേൻറേം നെരമ്പിൻറേം ഡോട്ടറാവാൻ പഡിക്ക്ണ്.. കോയിക്കോട്..

പ് റേമമ്യാര് ഡോട്ടറ് കുഞ്ഞിയോള്യാ നോക്കല്.. യേത് നേരോം കുഞ്ഞിക്കരച്ചലും തള്ളാര് രെ വാവോ പാട്ലും..

കിഷണമൂത്ത് രി ഡോട്ടറ് കാലും കൈയും ഒടിഞ്ഞോരേ.. നടൂം തല്ലി വീണോരെ.. തെങ്ങ്മ്മ്ന്ന് വീണോരേ..ഒക്ക്യാ നോക്ക്ല്.

സുന്നര് ഡോട്ടറ്.. പല്ല്മ്മ്യാണ് കളി.. ഡോട്ടറ്ടെ പല്ല് നല്ല തെള്ക്കാണ്.. ഒര് കേട്ല്ല..

നെഞ്ഞ് നോക്ക്ണ്ട്.. ജെയരാമൻ ഡോട്ടറ്.. അദികോം വയസ്സായോരാ.. നെലോളിട്ട് വരാ അവടെ..

എപ്പളും ചിറിക്കണ ഒര് ഡോട്ടറ്ണ്ട്. ചെവിടും മൂക്കും തൊള്ളേം നോക്കും. ക്ടാങ്ങളും തള്ളാരും ഒക്കെ വരൂം. അ ഡോട്ടറ്ക്ക് എപ്പളും സന്തോഷ്ണ്. ചിറിക്കാണ്ട് പൂവ് ല്യാ.. ‘എന്താ.. സുഖല്ലേ..വെഷമൊന്നുല്യല്ലോ’ ന്ന് ചോയിക്കും. വെങ്ങട്ടൂന്ന് വിശ്ശൊനാദസ്സാമിം ലളിതമ്മ്യാരും വിള്ക്കണ കേക്കാം..മ്മ്ടെ രാമേട്ടൻ എടയ്ക്ക് വരല്ണ്ട് അവടെ.. ആവത് ഇല്ല. ഇന്നാലും വരും…

പണിക്കാര്ക്ക് താമേയ്ക്കാൻ സലണ്ട്. മൂന്നേരോം തിന്നാനും ണ്ട്. കാൽത്ത് കാപ്പി.. ഇഡ്ഡലി.. ഉപ്പാവ്, കോയിക്കോട്ട, പച്ചൊള്ളം പോലത്തെ ചട്ടിണി.. വൈന്നാരം ചായ.. വട.. അല്ലേങ്ങി ബോണ്ട ഉച്ചക്ക് ചോറ്, കൊണ്ടാട്ടം, സ്രോന്ന് സാമ്പാറ്.. അല്ലെങ്കി ചേമ്പ് പുളിങ്കറി, ഓരോരോ എലോളും ചേനേം പടേറ്റി കായേം കൊറേ പച്ചമൊളകും ഇട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ തളിച്ച് വേവിച്ച് ത്. പച്ചൊള്ളം ഉമ്മിണി ഒയിച്ച സമ്പാരം..

ഒക്കേം എന്തോരം വേണങ്ക്ലും ത് ന്നാം. ആരും ഒന്നും ചോയിക്കില്ല.. പണിക്കാര്ക്ക് തിന്നാൻ വെക്കണത് ജാനൂം അവളരെ തള്ളേം മുത്താച്ചീം കൂടീറ്റാണ്..

ജാനൂനെ ആണങ്ങള് പണിക്കാര് കുത്തിത്തൊള്ച്ച് നോക്ക്ണ്ട് ന്ന് ചൊക്ളി ക്ക് തിരിഞ്ഞു. മോറ് കണ്ടാ മടുത്തോന്നുല്ല. മുമ്പട്ട് കൊറേ മൊലേണ്ട്. പിമ്പട്ട് വല്യ ചന്ത്യോളും.. പിന്നെ കൊറേ തൽമുടീണ്ട്. അത്ണ് അവള് വെള്മ്പാൻ വരാത്തദ്. ചെന്ന അന്നന്നെ മുത്താച്ചീം ജാനൂൻറെ തള്ളേം ചൊക്ളീം കൂട്യായി വെള്മ്പല്.

വിശ്ശൊനാദസ്സാമ്യാ പറഞ്ഞേ…’മറിയപ്പാറേരെ മാപ്പള്ളാരെ എടക്കും കൊശത്തിയോളടേം ചെട്യച്ചോളടേം എടേലോന്നും പോണ്ട് രാ ചൊക്ളിയേ… നീയ് ഇബടെ കെട്ന്നോ.. നിനക്ക് എബടെ കെടന്നാല്ന്താ…. ആരൂല്യല്ലോ എബട്യായാലും..’

ചൊക്ളി ഒന്നും മിണ്ടീല്ല..

മയിലീനേം പപ്പിനീനേം കാണാണ്ടിര്ക്ക്ണ്ടേന്ന് ഒര് ദണ്ണപ്പാട് വന്ന് കേട്ടപ്പോ..

മയിലി ചിറിക്കും.. വാറ്റണ്ട.. അത് കെട്ട വേലൈ ന്ന് പറയും. അവള് ചിറിക്കണ കാണ് മ്പോ ഒര് കുള് ര് വര്ല്ണ്ട്. അവ് ളായിറ്റ് ഒരിസ്സ്ടം വന്നതാർന്നു..

സാമീരോരേ താമയിച്ചാ വാറ്റ് നിക്കും.. അത് മയിലിക്ക് ഇസ്ടാവും..

പപ്പിനി പണീട്ത്ത് കയിഞ്ഞോളും. വാറ്റും കലം ചോക്കലും ..

ഇന്നാലും പപ്പിന്യോടൊന്ന് പറേണം. ഇന്നട്ട് മതി സാമീരോരെ സ്തിരം നിക്കല്.. താമയിക്കലും..

(തുടരും)


Like our page https://www.facebook.com/MalayalamDailyNews/ and get latest news update from USA, India and around the world. Stay updated with latest News in Malayalam, English and Hindi.

Print This Post Print This Post
To toggle between English & Malayalam Press CTRL+g

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read More

Scroll to top