ചൊക്ലി (നോവല്‍ – 54 & 55): എച്മുക്കുട്ടി

മ്മടെ അന്തോണി മാപ്ളേനെ അങ്ങനെ എല്ലരും മുക്കിയ മന്ത്‌രീന്നായി വിളിക്കല്. രവ്യേട്ടനെ തല്ലിക്കൊന്ന മുക്കിയ മന്ത്‌രി പോയപ്പോ വന്ന്ത് അന്തോണീന്നാങ്ങാണ്ട് പേര്ള്ള ഒരാളാന്ന്..

അന്തോണി മാപ്ളക്ക് നാണാണ്. മൊയ്തീൻക്കേരേ കടേരേ ഒന്നാം നെലേല് സാനങ്ങള് ഇട്ത്ത് കൊട്ക്കണ മുക്കിയ മന്ത്‌രി.

ചെട്ടിച്ചിത്തള്ളേരേ വണ്ട്യുന്തി നട്ക്കുമ്പോ ചൊക്ളിക്ക് ആകനെ ഒര് പൊറ്തികേടാർന്നു. ആ വണ്ടീല് എന്തിറ്റാണ്ട് ബാദേണ്ട്ന്നൊര് വിജാരം. പപ്പിനീനോട് അങ്ങ്നെ വല്ല്തും പറ്ഞ്ഞാല് അവ്‌ള് ഇളിച്ചിളിച്ച് തൊള്ള പൊളിക്കും. അവ്‌ള്ക്ക് ഈയ്യ് സാദാരണ പറേണ പോലത്തെ ബാദ, പിശാശ് പേട്യൊന്നും ഇല്യ.

മുക്കിയ മന്ത്‌രീനെ പൊറത്താക്കീന്ന്ള്ള പപ്പിനീരെ സന്തോഷാ തീറ്ന്ന്, രണ്ട് മാസം കയിഞ്ഞപ്പളേക്ക്ന്നെ. ആ മുക്കിയമന്ത്‌രീനെ ചെട്ടിച്ചിത്തള്ളേരേ നാട്ല്ണ്ടായ പർദാന മന്ത്‌രി, പിടിച്ച് ദല്കീല് ഒര് മന്ത്‌രിയാക്കി.

രാഗവേട്ടൻ അന്ന് ചിറിച്ചു ചിറിച്ചു ചത്ത്. പ്രാഞ്ചീസും അതേ..

ആ വാണം കട്ടോണ്ടോയ പെണ്ണങ്ങള്‌ക്ക് പടിപ്പന്നെ ഇല്യാന്നാ..അതപ്പടി നൊണക്കതേന്‌ന്നാ ഒക്കെ അവര് പറഞ്ഞു. വാണണ്ടാക്കിയ കൂടിയ പടിത്തക്കാരെ വിജാരിച്ചായി പിന്നെ പപ്പിനീരെ ദണ്ണം. അവരെ പൊല്ലീസ് വിട്ല്യാന്ന് പ്രാഞ്ചീസ് ഒർപ്പിച്ചാ പറ്ഞ്ഞ്.

ദൂസങ്ങള് പൂവ്വുന്തോറും എല്ലാ അമ്പലത്ത്ലും കാക്കിടവുസറിട്ട പിള്ളേര് കശ്ശർത്ത് കാണിക്ക്‌ല് കൂടി വരന്നെ ആയിണ്ടാര്ന്ന്. മുപ്പാട് ഊണിയങ്കാര് അപ്പടി പാറ്ട്ടിക്കാരാർന്നൂന്നും പിന്നെ കോങ്ക്രസ്സും ഇപ്പ്ളാണ് കാക്കി ടവുസറാര്ടെ കാവിമുണ്ടുട്ത്തോരും ഒക്കേണ്ടായീത് ന്നാ അന്തോണി മാപ്ള കത പറഞ്ഞേർന്ന്.

ആവോ.. കോയിയാ മൊട്ടയാ ആദിക്കിണ്ടായേന്നറിഞ്ഞ്ട്ട് മ്മക്കെന്തിറ്റ് കാര്യണ്.

അയിൻറൊക്ക്യടക്ക് ആലൂര് നാട്ട്‌ല് ഒര് വല്യ കൊഴ്‌പം വന്ന്ത് ഡോക്കിട്ടറ് പ്രേമമ്യാര്ടെ മോള് ഇഞ്ചിനീരാവാൻ ത്‌ര്ശ്ശൂര് കോളേജ്യേ പടിക്കുമ്പോ കൂടെ പടിക്കണ ഒര് മാപ്ളച്ചെക്കനെയങ്ങ്ട് കെട്ടീതണ്. ആ ചെക്കൻറെ തന്തേം തള്ളേം പ്രേമമ്യാര്ടെ കൂട്യന്നെ ആശ്‌പത്‌രീല് പണീട്ക്കണ ഡോക്കിട്ടറുമാരാന്ന്..

മാപ്ളാര് അമ്യാര് കുട്ടീനെ വീട്ട്‌ല് കേറ്റി പൊറ്പ്പിച്ചു. പ്രേമമ്യാര്

ആശ്‌‌പത്‌രീൽ പൂവ്വാണ്ടായി..നാണക്കേട്…

പത്തീസം കയിഞ്ഞില്യാ… വിശ്ശൊനാദസ്സാമീയങ്ങട് പോയി. ഒരാള്ക്കും അങ്ങട് തിരിഞ്ഞ്ല്ല.. പൂജേം കയിഞ്ഞ് മ്സ്കരിച്ച് കെടന്ന് പിന്ന്യങ്ങട് ഏൺച്ചില്യാ..

എന്തോരം ആളാന്നാ ഓട്യെത്തീത്.. ഈയ്യ് ലോഗത്ത്ള്ള സഗല ജാതി മനിഷേരും വന്ന്..പപ്പിനി കാണാൻ പോയില്യാ…

അവളങ്ങനീണ്.. ചതിച്ചോരേം അയിന് കൂട്ടായാരോം ഒന്നും ഇഞ്ഞ്യവള്ക്ക് കാണ്ണണ്ടാന്ന്…

ചൊക്ളി പോയി..

പ്രേമമ്യാര്ടെ മോത്ത് വെള്ക്ക് കെട്ടോണം. പിന്നാരേം ചൊക്ളി നോക്കീല്ല..

അപ്പളാണ് വേല്യോര് കാറ്‌ല് ഇഞ്ചിനീര് മാപ്ളച്ചെക്കനും അവൻറപ്പനും അമ്മേം ഡോക്കിട്ടറ്‌മാരും പ്രേമമ്യാര്ടെ ഇഞ്ചിനീര് മോളും കൂടി വന്നെറങ്ങീത്..

തൊട്ങ്ങീല്ലേ ആളക്കാര് ബഹളം.. ആ കുട്ടി അയിൻറെ ചത്തോയ മുത്താച്ചനെ ഒന്ന് കണ്ടാപ്പ എന്തിറ്റാണ് കൊയപ്പം..

എന്തിര് ബകള്ണ്..എല്ലരും കൂടി.. കാക്കോള് ഇങ്ങ്നെ കൂവീട്ട്‌ ലകള ണ്ടാക്ക്ല്ല..

ചൊക്ളി അവ്ടന്ന് പോന്നു. എന്തിറ്റാണ് ആള് മരിച്ചോട്ത്ത്ന്ന് ഒര് ലകള.. വെങ്ങിട്ടു ഡോക്കിട്ടറെ കണ്ട്‌ല്യ.. അകത്തേരിക്കും. ലള്തമ്മ്യാര്ടെ അരീത്ത്..

ഓട്ടർഷേം ബസ്സും ഒന്നൂല്ല.. എല്ലാ ബസ്സും ഓട്ടം നിർത്തീക്ക്ണ്.

ചൊക്ളി കുട്ട്യേര്ന്ന ചണ്ണക്കാലും വലിച്ച് നടന്ന കാൽത്ത് മറിയപ്പാറ വരേ അപ്പടി പാടേര്ന്ന്.. ഒക്കെ മണ്ണ് ഇട്ത്ത് ഇഷ്ടിയക്കളായി. ഓട്ടുകമ്പനിയോള് ഒരേന്നായി പൂട്ടി.. ഇപ്പൊ ഒരെണ്ണറ്റോണ്ട്ന്നാ ചെട്ടിച്ചിത്തള്ള പറ്ഞ്ഞ്.

ഈ തെണ്ടിത്തിര്ഞ്ഞ് നട്ക്കല് മത്യാക്കണം. വല്ലോടത്തും പണിക്ക് പോണം. ആ വണ്ടീം ഉന്തി ചെട്ടിച്ചിത്തള്ളേരേ കൂടെള്ള നടപ്പ് വേണ്ട.. അത്‌ല് ഒര് മടുത്തായി.

പഴേ ചേല്‌ക്ക്‌ല് ല്ല, ആള്കാര്‌ടേ കൈല് കാശ് ഉമ്മിണി ണ്ട്. എല്ലാ വീട്ട്‌ലും ണ്ട് ദൂഭേക്കാര്.

പയേ വീട് പൊളിക്കലും പുതീത് വെക്കലും എല്ലരും ചിയ്യ്ണ്ട്. അങ്ങ്നെ വല്ല കൂലിപ്പണിക്കും പോണം. പപ്പിനി പൂവ്വാൻ പറേണ വരെ എങ്ങടും പോണ്ടല്ലോ..

പപ്പിനീനോട് പറഞ്ഞപ്പ അവള് പറേണ്ണ്.. ആ ഒറക്കുപ്പായം വെട്ടാൻ അവള് പടിപ്പിക്കാന്ന്. അപ്പോ അവള്ക്ക് എൾപ്പായി. പിന്നെ കെട്ടിടം പണിക്ക് പൊക്കോന്ന്..

അങ്ങന്യാവട്ടേന്ന് വെച്ച് ചൊക്ളി..

ബേങ്ക് പണി തൊടങ്ങീണ്ടായി അത്താണിക്കേ.. വായ നെറച്ചും പല്ല്ള്ള ഒര് മാപ്ളേണ് കരാറ്. അയാള് വെല്യോരു കുരിശ് കഴ്‌ത്ത്‌ല് കെട്ടിഞാത്തീട്ട്ണ്ട്. കാശിൻറെ കാര്യം പറേമ്പളൊക്കെ കുരിശ്ട്ത്ത് മുത്തും. ചോന്ന ഗൊങ്ങിണി പ്പൂ എടുത്ത് കൈയിലിട്ട് ഞെര്ടും..

ചൊക്ളിക്ക് പൂവും എലേം ഞെര്ടണത് വെർപ്പാണ്…ഇന്നാലും അവടെ പണ്തു.

അപ്പളയ്‌ക്കാണ് അട്ത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വന്ന്ത്.

തെരഞ്ഞെടുക്കല്‌ല് ഇപ്പോ ഒന്നും എഴ്തണ്ട..പിളാസ്റ്റിക്കിൻറെ എയ്ത്ത് ഇണ്ട്. ഒട്ടിച്ചാ മതി. ഇന്നാലും രാഗവേട്ടനും പ്രാഞ്ചീസും പുത്യേ പിള്ളേര് മോഗനനും ഉണ്ണീം ഒക്കെ ചൊമരോളില് എയ്താൻ ചൊക്ളീനോട് പറ്ഞ്ഞു. മോഗനനും ഉണ്ണീം ചൊക്ള്യേട്ടാന്നാണ് വിളിക്കണത്.

ചൊക്ളി പറ്റ്ണോടത്തൊക്കീം എയ്തീ. മത്‌ല്മ്മേം പോസ്റ്റുമ്മേം ഒക്കെങ്ങ്ട് എഴ്തി.

ബാലേന്ദരൻറെം സുകുമാഷിൻറേം അരീത്തും ആള്കാര് കൂട്യന്നേയാണ് ഇണ്ടായ്ത്. ആണങ്ങള് മാത്രല്ല, പെണ്ണങ്ങളും ണ്ടായി. കല്ലെട്ടിപ്പാടത്തും, ആലൂര് സെൻറരിലും ഒക്കെ കൊറേ ആള്കാര് ഇന്തുത്തം മാത്രം പറഞ്ഞൊടങ്ങീ.

ഇന്തുത്തത്തിൻറെ നാട്ട്ലെ വല്യ നേതാവ് ആയിട്ട് രാമേന്ദരസാമി ഡോക്കിട്ടറും വന്ന്. അവര് പറ്റ്ണോടത്തൊക്കീം എയ്തീ.. ഇന്തു ഒണരണന്ന്… പിന്നെ മരപ്പൂജ, അമ്മപ്പൂജ, കഞ്ഞ്യാപൂജ, വാവ പൂജ, ശ്‌രീരാമൻ, അയ്യപ്പൻ അവരൊക്കേം ണ്ടായി.. പൂജോളില് എല്ലാരേം കൂട്ടീര്ന്നു. ഇന്തുക്കളെ മാത്രം ല്ല.. ഇന്നാട്ടീല് പെറന്നോരൊക്കെം ഇന്തുക്കളാന്നാ രാമേന്ദരസാമി പറേണ്ണ്.

പാറ്ട്ടിക്ക് ഇന്തുത്തക്കാരേ ഒര് വെലെം ഇല്ല്യാന്ന് ചൊക്ളി പപ്പിനീനോട് പറ്ഞ്ഞ്.

പപ്പ്നി കൊറേ നേരം ഇങ്ങ്നെ ആലോയിച്ചിര്ന്ന്ട്ട് ചിറിച്ചു..

അവ്‌രെ നിർത്തണ്ടോട്ത്ത് നിർത്തീല്ലെങ്കി പാറ്ട്ടി വെവരറീടാ.. കൊറെ അബ്ദ്ദം പാറ്ട്ടിക്ക് പറ്റീണ്ട്. അത് സമ്മയിക്കില്ല.. തല പോയ്യാലും.. തെറ്റാ സമ്മേച്ച് അതാ തിര്ത്തീട്ട് പോയ്യാ മതി.. ഇപ്പള്ളേൻറെ എരട്ടി ആള്ണ്ടായ്യേനേ, രണ്ടായി ചണ്ടപ്പോട്ടുക്കാമേ ഇര്ന്തര്ന്താ.. ബലം ജാസ്തി. ഒനക്ക് തെരിമാ അന്ത ദല്കീ നാട്ട്ക്കെല്ലാം അന്തപ്പക്കം പാറ്ട്ടിക്ക് നറയെ ഓട്ട് വന്നേര്‌ന്ന്. നമ്മ്ടെ നാട്ട്ല് സമത്തം എന്ന് പറേണ്ണ വേറെ ഏത് പാർട്ടിയിണ്ടെടാ.

ചൊക്ളിക്ക് ആകെ പെര്ത്ത് വന്നു. ഈയ്യ് പ്പാറ്ട്ടി കിളാസ്സില് പോയി പടിക്കണോര് പറയാത്തതാണ് പപ്പിനീരെ വായീന്ന് വീഴണ്ണത്. ഇബള് വല്ല ദേവിയൊ പിശാചോറ്റെ ആണ്ണോ..

എന്ത് പറ്ഞ്ഞാലും നാല് തൊള്ളയിടും.അതപ്പടി ശരിയാവും ചിയ്യും.

ദാരിദ്രോം ജാതീം കൂടി ഇന്തുത്തത്തില് വല്യ ബന്തങ്ങള്‌ണ്ട്. അത് സമത്തം പറേണ പാറ്ട്ടി അറീണം. പെണ്ണ്ങ്ങള്ക്ക് പക്‌തി സ്തലം പാറ്ട്ടി കൊട്ക്കണം. കാശ്ള്ളോരെ ഒപ്പല്ല പാറ്ട്ടി നിക്കണ്ടേ.. ഇല്ലാത്തോരേ ഒപ്പാ. ഞങ്ങ്ക്ക് പാറ്ട്ടി ഇണ്ട്ന്ന് കാശില്ലാത്തോര്ക്ക് ഏതേരോം പറ്യാൻ പറ്റണം.

അല്ലേങ്ങെ ആള്കാര് ഈ പൂജേരേം മന്ത് രത്തിൻറീം ഒക്കെ പിന്നാലേ പോകും..

പപ്പിനീരെ പാറ്ട്ടിപ്പണി കേമാർന്നു. എല്ലാ പെണ്ണങ്ങളോടും പറേം പാറ്ട്ടി ക്കന്നെ ഓട്ട് കുത്തണന്ന്..

ചൊക്ളിയാടീ ഇപ്പോ നിൻറെ കൊശോൻ ന്ന് ചോയിച്ച എല്ലാരോടും അവ്ള് പറേം. അതേന്ന്. ചോയിക്കണോരേ മുണ്ടാട്ടം അപ്പോ മുട്ടും.

എന്തായാലും പപ്പിനീരെ അട്പ്പോം ഇത്ത്‌രി കൊഞ്ചക്കോം കൂടി വരാണ്. അവള് ചെലപ്പോ കെട്ടിപ്പിടിക്കും. തല ഞാവും.. എന്തേലും ഇണ്ടാക്കിയാ ഉപ്പോക്ക്, പുള്യോക്ക് ന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു കഷണം വായേ വെച്ച് തരും. കുടുകുട്ന്നനെ ചിറിക്കും. തലമുടി ചീവി എണ്ണ്യൊക്കെ പെര്ട്ടി ചൊവ്വിന് തുണീം ഉട്ത്ത് വീടും ചുറ്റാടും അടിച്ചു ചൊവ്വിന് ഇടും.. ഒരു ശ്രീത്തണ്ട് ഇപ്ള്.

ജക്കൂനേ മന്സ്സീന്ന് കളയാമ്പറ്റണില്ലെങ്കിലും ഇപ്പോ ചൊക്ളിക്ക് ഒര് തൊയിരം ണ്ട്. ആരുല്യാന്ന് തോന്നണില്ല. പപ്പിനീണ്ട്, പ്രാഞ്ചീസ്‌ണ്ട്, രാഗവേട്ടൻണ്ട്… മതീന്ന്… ഇവരൊക്കെ മതി….

തെരഞ്ഞെട്ക്കല് വിശേഷായീ. ആ കാറ്ഡ് ഇണ്ടാക്കിച്ച്ണ്ടാര്ന്ന് പപ്പിനി. രണ്ടാക്കും. അവൾടോടേ വാടകക്ക് പാറക്കാണ്ണ് ചൊക്ളി ന്നാ കാറഡില്.

ഇന്തായാലും വല്യ മടുത്തോന്നും ഇല്യാണ്ട് ഓട്ടിട്ട് പോന്നു.

ഇബടെ പാറ്ട്ടി വന്നപ്പോ ദല്കീല് ഇന്തുത്തക്കാരേ വന്നത്. കല്യാണോം കുടുമ്മോന്നൂല്ലാത്ത പർദാനമന്ത്‌രി…

എന്തിര് പടക്കാര്ന്നു… ആലൂര് സെൻറരില്, കല്ലെട്ടിപ്പാടത്ത്, ചെട്ടിച്ച്യോളടെ മാരിയമ്മൻ കോയിലിൻറവ്ടെ, പൊഴമ്പള്ളത്ത് കണപതി കോയിലിൻറവ്ടെ… ഇന്തുക്കള് ഞങ്ങടെ പാറ്ട്ടി വന്നേ.. കണ്ട മേത്തനും മാപ്പ്ളേം നെലയ്ക്ക് നിന്നോന്ന് പറ്ഞ്ഞ് തുള്ളിക്കളിക്കണത് കണ്ട്. ചവറ് പെറ്ക്കണ ചെട്ടിച്ചിത്തള്ളേരേ വരെ ഡാൻസ്ണ്ടാർന്നു.

പപ്പിനീരെ കണ്ണീന്ന് വെള്ളം വന്ന്..

അവള് പറ്ഞ്ഞ്… പത്തിരുവത്തഞ്ച് കൊല്ലം കഴീമ്പളക്കും ഇന്തുത്തക്കാര് ഈ നാട് മുറിച്ച് വിക്കൂടാ… നീയ് കണ്ടോ.. ഈ വയിക്കൊക്കെ ഓരോ ഇന്തുക്കള്ളമ്മാരടെ പേര് ഇടും…

പാറ്ട്ടീം കോങ്ക്രസ്സും ഒന്നും ചിയ്യില്ല.. പാറ്ട്ടിക്ക് ഇപ്പളും അപ്കടം തിരിഞ്ഞിട്ട്ല്ല… കോങ്ക്രസ്സിന് തിരിഞ്ഞാലും കാര്യല്ല…
ഇമ്മടെ നാട് നശിക്കേണ്.. നശിക്കേണ്..

(തുടരും)

(തുടരും)

Print Friendly, PDF & Email

Please like our Facebook Page https://www.facebook.com/MalayalamDailyNews for all daily updated news

Leave a Comment

Related News