ചൊക്ളി (അദ്ധ്യായം – 68): എച്മുക്കുട്ടി

പൂമിക്കുല്ക്കം ണ്ടായിറ്റ് ഒര് കൊല്ലായ ദൂസാര്ന്ന് കാൽത്ത് കുളിച്ച് ആലൂരപ്പ്ൻറെ അമ്പ്‌ലത്ത്ല്ക്ക് പോയ പെണ്ണങ്ങളാണ് ഒറക്കെ നെലോളിച്ച് കര്ഞ്ഞ്ത്. വറീതാപ്ള കയ്പ്പോളേരവ്ടെ തൂങ്ങി നിക്ക്ണ്. പാവം, മേയ്സിക്കുട്ടീരെ ഒര് കാര്യോം അറിയാണ്ട് അവ്‌ളെ കാത്ത് ഇര്ന്ന് വറീതാപ്ളക്ക് പെയ വന്ന്ണ്ടാര്ന്നു. ഇന്നാലും ഇങ്ങ്നെ ഒര് കടുങ്കയ്യ് കാട്ട്ന്ന് ആരും വിചാര്ച്ച്ല്ല

പെണ്ണങ്ങള് നെഞ്ഞത്തട്ച്ച് നൊലോള്ച്ച്.. കാല്ത്തേൻറ് വരണ കാക്കോളും കിള്യോളും ഒപ്പം നൊലോള്ച്ച്.

വെളിച്ച്യായ്പ്പോ പോല്ലീസാര് വന്ന്. അവ്‌രെ എടേക്കോടെ വറീതാപ്ളേരെ നീലച്ച മോറ് കണ്ട് ചൊക്ളിക്ക് വല്ലാണ്ട് ദണ്ണം തോന്നി. കത്രീന ചേട്ത്താര് നടുമ്പൊറ്ത്ത് കരിങ്കല്ല് വീണ് കെട്പ്പായ്താ.. അദാരണേണ് മേയ്സിക്കുട്ടി ആ കുജറാത്ത് നാട്ട്ല്ക്ക് പണിക്കന്നെ പോയീത്. കുടുമ്മം കഴീൻറേ?

ഇഞ്ഞി ചേട്ത്താരേ ആര്ണ് നോക്കാ..

പോലീസാര് കൊണ്ടോയി തുന്നിക്കെട്ടി കൊടന്ന വറീതാപ്ളേനെ കോടംകര പള്ളീല് അട്ക്കാൻ പറ്റ്ല്ലാന്ന് കൊറേ കാശാര് ഭയങ്കര വിശ്ശോസ്യോള് ലകളേണ്ടാക്കി. പള്ളീൽത്തെ ളൂവീസച്ചൻ നല്ല അച്ചന്ണ്.

സുഗല്യാണ്ട്, തൊയിരല്യാണ്ട് ചത്തുപോയോരോട് തല്ല്ണ്ടാക്കണാന്ന് അച്ചൻ ചോയിച്ചപ്പോ കാക്കോളും കാറലെട്ത്ത്. എന്താവോ പിന്നെ ആരും ഒന്നും കെണിച്ചില്ല്യ.

കല്ലും മുള്ളും പുല്ലു പണ്ടപരപ്പും മൊളീം ഒക്കെ മാറ്റി പള്ളിപ്പറ്മ്പിൻറേ താഴേന്നേ വറീതാപ്ളേരെ കുയി വെട്ടി.

കത്രീനച്ചേട്ത്താരേ മൂർക്ക്ല്ലൂര് പള്ളീരേ അനാദാലയത്ത്ല്ക്ക് കൊണ്ടോയി. ചേട്ത്താര് വറീതാപ്ള പോയേപ്പിന്നെ ഒന്നും മിണ്ടീറ്റ്ല്ല. കണ്ണീന്ന് വെള്ളം വര്ണ്ട് തോനേ..

പപ്പിനീം അമ്മിണീം എല്ലാ ശനിയാച്ചേം പൂവ്വും ചേട്ത്താരേ കാണാൻ.. മേയ്സിക്കുട്ടീ വര്ണ വരേ ചേട്ത്താര് നിക്ക്ണ്ടേന്ന്..

ആദിക്ക് കണ്ടൊര് സിന്മ പോല്യാണ് അമ്മിണീരേ വിശ്ശോസം. മേയ്സിക്കുട്ടീ വല്ല ആശ്പത്ത്‌രീലും മിണ്ടാണ്ട് വെതല്ലാണ്ട് കെട്ക്ക്ണ്ടാവും. ഒരീസം ഒക്കെ മാറീ വരുന്ന്..

ചൊക്ളിക്ക് ചിറിയല്ല, കര്ച്ചലാണ് വന്ന്ത്.

അങ്ങ്നെ ഒര് ശന്യാച്ച പപ്പിനീം അമ്മിണീം ചേട്ത്താരേം കണ്ട് വന്ന്പ്പോ നേരിര്ട്ടി. അമ്മിണീരെ അപ്പൻ അയ്യപ്പുട്ടി വന്ന് ബകളാ തൊട്ങ്ങി.

അപ്പൻ തൂത കുടിച്ച്ക്ക്ണ്. പപ്പിന്യേച്ച്യേ ഒന്നും പറേണ്ടപ്പാ, മിണ്ടാണ്ടിരിക്ക്യപ്പാ..ഇഞ്ഞ്യോട്ട് അത്തമൻ ചായേം മുപ്പാട് കുടീല്ല് വരാപ്പാന്നോക്കേ അമ്മിണി പതം പറ്ഞ്ഞ്.

എവടെ?

കള്ളല്ലേ പള്ളേല്?

ആ നേര്ത്ത്ണ് പ്രാഞ്ചീസ് അങ്ങട് കേറി വന്നേ..അത് അയ്യപ്പുട്ടിയേട്ടന് ആകനെ വെറ്പ്പായി. അപ്പള്ണ് പപ്പിനി അമ്മിണീനെ കൂട്ടിക്കൊട്ക്കലാണ്ന്ന് അയ്യാള് പറ്ഞ്ഞേ..പപ്പിനി കുറ്റിച്ചൂലും കൊണ്ട്ന്ന് ഒററ വീശ്ണ്. ‘തൊള്ളേലടിക്കും പപ്പിനി. പെറ്റ തന്ത്യാച്ചിറ്റ് സൊന്തം മോളെ എന്നതും പറഞ്ഞാല്ണ്ടല്ലോ..’

‘അടിക്കരീ കൂത്തിച്ചി എന്നേ’ന്നും പറ്ഞ്ഞ് അയ്യപ്പുട്ട്യേട്ടൻ ഈറ്റക്കത്തീട്ത്ത് വീശി. പിട്ക്കാൻ പോയ്യ പ്രാഞ്ചീസിൻറെ കൈയ്യണ്ട നീളത്ത്ലാ കീറി. അമ്മിണി അപ്പ്യന്നെ പ്രാഞ്ചീസ്‌നേം പിട്ച്ച്വല്ച്ച് വെങ്ങിട്ടു ഡോക്കിട്ടറ്ടെ മടത്തില്ക്ക് പാഞ്ഞു. ഈയ്യ നേരത്ത്ല് അയ്യപ്പുട്ട്യേട്ടനെ പൊത്തിപ്പ്ട്ച്ച് ചൊക്ളി ഈററക്കത്തി വേടിച്ച്ട്ത്ത്.

കൊല്ലുന്നലറീങ്ക്ലും കള്ള്ൻറെ കൊയച്ച്ല് പിട്ച്ച്ട്ട് അയ്യപ്പുട്ട്യേട്ടൻ കണിക്കൊന്നേരെ ചോട്ട്ലാ വീണ്.. പിന്നെ കൊർർ..കൊർർ ന്നങ്ങ്ട് ഒറങ്ങി..

പപ്പിനി ഒന്ന് കാർക്ക്ച്ച് തുപ്പി ചൂലുംകെട്ടായിട്ട് അക് ത്തക്ക് പോയ്പ്പളാണ് ചൊക്ളി ദേ വര്ണ്ന്ന് പറ്ഞ്ഞ് വെങ്ങിട്ടു ഡോക്കിട്ടറ്ടോടെക്ക് ചണ്ണക്കാലും വലിച്ച് നടന്ന്ത്.

വഴ്യെളക്കിൻറെ വെള്ച്ചത്ത്ല് ഉമ്മിണി പ്രാണ്യോള്ണ്ടാര്ന്ന്. ഒരെണ്ണം കണ്ണിലാ പോയി.. പിന്നവ്ടെ നിന്ന്..

കൊറച്ചഴിഞ്ഞപ്പോ പ്രാഞ്ചീസും അമ്മിണീം വന്ന്. കൈ കുത്തിക്കെട്ടീട്ട്ണ്ട്. ഒര് സൂചീം വെച്ച്ന്ന്..

പ്രാഞ്ചീസ് പറ്ഞ്ഞ്. സാരല്ല.. അമ്മക്കിപ്പൊ പോതോം പൊക്കണോന്നൂല്ല. ത്‌ന്നാൻ കൊട്ത്താ കയിക്കും. ചോയിക്കാനും പറയ്യാനും ആര്ല്ല. എന്തേരാന്ന് മുമ്പത്തോണം ചോയ്ക്കില്ല..

പ്രാഞ്ചീസ് വീട്ടില് കേറീപ്പോ ചൊക്ളീം അമ്മിണീം കൂടി പപ്പിനീടോടെ ചെന്ന്. അയ്യപ്പുട്ട്യേട്ടൻ നല്ലൊറ്ക്കാണ്. പപ്പിനി കഞ്ഞീം പുയുക്കും ചെമ്മീൻ പൊടീം വെള്മ്പീ..എല്ലരും കഞ്ഞ്യുടിച്ച്..

അമ്മിണി കുടീപ്പോവാനെറങ്ങീട്ട് പറ്ഞ്ഞു. ‘അപ്പൻ പറ്റുമ്പ വര്ട്ടെ…തൂത എറ്ങ്ങീട്ട് മതി’

അമ്മിണി കുടീച്ചെന്ന് കേറ്ണ വരെ പപ്പിനി എടോഴീല് എറ്ങ്ങി നിന്നോക്കി. എന്ന്ട്ട് ഒറക്കനെ ഒന്ന് സാസം വല്ച്ച് വിട്ട് മുടീം കൂട്ടികെട്ടി അവള് എറാത്ത് വന്ന് ഇര്ന്ന്.

അയിൻറെ മൂന്നാം പക്ക്ണ് പ്രാഞ്ചീസ് കോടംകര പാറ്ട്ടിയാപ്പ്സ്‌ല് വെച്ച് അമ്മിണീരേ കവുത്തിലൊര് ചോന്ന മാല ഇട്ട്ത്. അമ്മിണീം ഇട്ട്. നാരങ്ങോള്ളോം ഉയ്ന്ന്വടേം ആണ് സക്കാരം. ഒര് പായിസാവാർന്നൂന്ന് ചൊക്ളി കൊതിച്ചപ്പോ മോഗനൻ പറേണ് കേക്ക് മുറിക്കണന്ന്.

ചൊക്ളി ചിറിച്ചു.. പപ്പിനീം ചിറിച്ചു.

വൈന്നാരായപ്പൊ അയ്യപ്പുട്ട്യേട്ടനേം കൂട്ടി രാമേന്ദരൻ ഡോക്കിട്ടറും, സുകുമാഷും, ബാലേന്ദരനും പിന്നീം ഇള്ള ഇന്തുത്തക്കാരും ഒക്കപ്പാടെ കൂടി പാറ്ട്ടി ഓപ്പീസ്‌ല് ചെന്ന് പ്രാഞ്ചീസ് മാപ്പിള അമ്മിണീനെ മാപ്ളച്ചിയാക്കും..കല്യാണം ഇങ്ങ്നെ പറ്റില്ലാന്ന് ഒക്കെ പറഞ്ഞ് വല്യ വഴ്ക്കായി. കൊറെ ഉന്തും തള്ളുണ്ടായി. വല്യ അടി നട്ന്നില്ല.

ഇന്നാലും ഇപ്പോ അയ്യപ്പുട്ട്യേട്ടൻ ഇന്തുത്തകാര്നായി. തൊട്ടിപ്പറേൻന്ന് വിളിച്ചേര്ന്നത് ഇന്ന്ലേയാർന്നൂ. അത്പ്പോ എല്ലരും മറ്ന്ന്. പപ്പിനി പറേണത് ഇപ്പള് ള്ളോ അങ്ങ്നെ. സമേം വരുമ്പോ അങ്ങ്നെ ന്നെ ഇഞ്ഞീം വിള്ക്കും ന്നാ.

പ്രാഞ്ചീസും അമ്മിണീം തൃസ്സക്കുട്ടീം കൂടി ആ വീട്ട്ല് പൊറ്ത്തു. അമ്മിണി തൃസ്സക്കുട്ടീനെ നല്ലോണം നോക്കി..ചെറ്യ പറമ്പ്‌ലും പറ്റണ്യൊക്കെ നട്ട് നനച്ച്..കുടുമ്മസ്രീലും പണ്തു.

ഒക്കെ ഒര് തൊയിരത്ത്ല് പൂവ്വുമ്പളാണ് അന്നൊരൂസം ടിവീല് കേട്ട്ത്…

(തുടരും…..)

Print Friendly, PDF & Email

Please like our Facebook Page https://www.facebook.com/MalayalamDailyNews for all daily updated news

Related News

Leave a Comment