ചൊക്ളി (അദ്ധ്യായം – 69) എച്മുക്കുട്ടി

ടി വി കേക്കേം കാണേം ഒന്നും വേണ്ട്യേർന്നില്ലാന്നാ തോന്നീത്. ചൊക്ളിക്ക്..

കത്തിക്കണ്, പൊളിക്കണ്, ആള്കാര് വടീം വാളും ഒക്ക്യായിറ്റ് ഓട്ണ്. നൊലോളി, കരച്ച്ല്, ബകളം..ഒരാള് തൊഴ്ത്ട്ട് ഒന്നും ചിയ്യല്ലേന്ന് പോലേ കരേണ്..

മുപ്പാട് തീവണ്ടി കത്തിച്ചൂന്ന്..പിന്നേണ് കത്തിക്കലും കൊല്ലലും വഴീലാകനേ വന്നേന്ന്.. ഗേസിൻറെ കുറ്റ്യോള് ടും ടും ന്ന് പൊട്ട്ണ്. കോടംകരേല്ണ്ട് ആ ഗേസിൻറെ ഓപ്പീസ്. അത്ങ്ങ്നെ പൊട്ട്യാ തീപ്പിട്ച്ച് പണ്ടാരാവ് ല്ലേ..

പോല്ലീസാര് ഇല്ലാത്ത നാട്ണ് കുജറാത്ത്. അല്ലേങ്ങെ ഇങ്ങ്നെ നട്ക്കോ?

ഒരു പെണ്ണിൻറെ ഗർഭള്ള വയറില്ക്ക് വാള് കേറ്റ്ണ്ന്ന്..

ചൊക്ളിക്ക് ആകനേ എരിഞ്ഞ് പൊരിഞ്ഞ് മുള്ളാനും തൂറാനും മുട്ടി

പപ്പിനി ടീ വി വെച്ച് കാണല്ന്യാണ്. ഇന്നട്ട് അവള് സങ്കടപ്പെട്ട് കരേം. ലോകത്ത്ള്ള മന്ഷേമ്മാരടെ സങ്കടൊക്കെ അവ്ള്ടേം സങ്കടാണ്. അവളെ സങ്കടപ്പെട്ത്തണോരെ പ്രാകിക്കൊല്ലണന്നാ ചൊക്ളീരേ മോകം. അയിന് ചൊക്ളി കൂട്ട്യാ കൂട്വോ…ഇല്ല്യ.

ചാവണത് ഒക്കെം മേത്തമ്മാരാന്ന് പപ്പിനി പറ്ഞ്ഞ്.

അന്ന് രാത്‌രിക്ക് കെടന്ന്ട്ട് ഒറ്ക്കം വന്ന്ല്ല. എന്തിറ്റ്ന്ണ് മനിഷേമ്മാര് ഇങ്ങ്നെ കൊല്ല്ണത്?പെണ്ണങ്ങളെ ഊദ്രവിക്കണ്? ഇവറ്റിങ്ങള്ക്ക് ഒക്കനേം പ്രാന്തായിപ്പോയാ?

ഇന്തായാലും പിറ്റൂസം കട്ടങ്കാപ്പീം കുടിച്ച്ട്ട് ചൊക്ളി ഏന്തി നട്ന്ന് അത്താണിക്കേ മേക്ക്ള് ൻറോടെ ചെന്ന്. ഒന്ന് ചോയിച്ചറീണം .

എന്തിന്ണ്ണ് കുജറാത്ത് ല്ക്കൊക്കെ മനിഷേമ്മാരെ പണിക്ക് വിട്ണ്… പൂമിക്കുല്ക്കം വന്നേപ്പിന്നെ അവടെ റോട് പണിക്കാന്നും പറ്ഞ്ഞ് കൊറെ കാശ്‌ല്ലാത്ത മേത്തമ്മാരെ കുജറാത്ത്‌ല് കൊണ്ടോയിണ്ടായി. അവറ്റേനേ ഒക്കേം കൊന്ന്ണ്ടാവോ.. ഈയ്യ് നാട്ട്ല് കാശില്യാത്ത മേത്തമ്മാരും ണ്ട്. മൊയ്തീൻകാജീരേ പോൽത്തോരും ഇണ്ട്.

അവ്ടെ ആള്ള്കാര് റോട്ട്ലെറങ്ങീ നിക്കണ്ത് കണ്ട്. മേക്ക്ള്ൻറോടെ ആരൂല്ല..

ആലോയിച്ചപ്പോ എന്തിറ്റണ് മേക്ക്ള് പറയ്യാന്നായി ചൊക്ളിക്ക്… പണിക്കാക്കിക്കൊടുത്തോന് പണീൻറാവുംന്നല്ലേ പറയാമ്പറ്റ്ള്ളോ..

ചൊക്ളി അത്താണിക്കേന്ന് ആനവണ്ടീല് കേറി പാവക്കാട്ട്ല് ചെന്ന് എറ്ങ്ങി. അവടീണ്ട് കാദറുട്ടീം സേതും. അവരോട്ന്നും കുജറാത്ത്ല്ക്ക് പണിക്ക് പോയോര്ണ്ട്..

കുടീച്ചെന്നപ്പോ കാദറുട്ടി വെഷമ്ച്ച് ഇരിക്കേണ്. കാദറുട്ടീരെ അന്യേൻ അവ്വോക്കറുട്ടി കുജറാത്ത്ല്ക്ക് പോയിണ്ട്. അവരേ ഉമ്മ കണ്ണ് ചോന്ന് കലങ്ങീറ്റും കട്ടഞ്ചായേം പൂട്ടും തന്ന്. ആരും മിണ്ടണില്ല..

ചൊക്ളിക്ക് സങ്കടം വന്ന്.. ചുറ്റാടും നിക്കണ കുഞ്ഞിമരങ്ങള് വരെ വെഷമ്ത്ത്ലാന്ന് തോന്നി ചൊക്ളിക്ക്…

ഒടൂല് കാദറുട്ടി പറ്ഞ്ഞ്..’ഇമ്മടെ നാട് നശിക്കേണ് ചൊക്ള്യേ.. അത്‌ല് ആര്ക്കും ഒര് ബേജാറും ല്യ.. സന്തോഷ്ണ്. കാശ്ല്ലാത്ത മേത്തമ്മാരേം കാശ്ല്ലാത്ത മാപ്ളാരേം മാത്തറല്ല, പത്ക്കനേ കാശ്‌ല്ലാത്ത ഇന്തുക്കളേം തല്ല്യാ കൊല്ലും.. അത് മൻസ്സിലായാ ..

എല്ലാരും ഒര്മിച്ച് നിന്ന്ല്ലെങ്കീ ഈയ്യ നാട് കൊറ്ച്ച് കാശാരടെ മാത്തറം ആവും. പാറ്ട്ടീരെ കണ്ണ്ലും കാശ്ൻറെ മൂടലാ ചൊക്ള്യേ.. ഇമ്മക്കൊന്നും ആര്ണ്ടാവ്‌ല്ല.. ഇമ്മള്യോന്നും ആര്ക്കും വേണ്ട… ‘

കാദറുട്ടി ഒര്റക്ക് കട്ടഞ്ചായ മോന്തി. പിന്നീം വെഷ്മിച്ചു.

കാശാരാണ് രാജ്യം ബരിക്കാ..അബര് ചെൽപ്പോ പറേം മേത്തമ്മാരണ് ബെസ്റ്റ്‌ ന്ന്. അപ്പ മേത്തമ്മാര് ആകനെ ഏണീമ്മേക്കേറ്യോണം പൊക്ക്ത്ത്ലാവും. അതില് അവര് പത്ക്കനെ പറേണ ഒര് കാര്യണ്ട്… കാശാര്‌ന്ന് ആദ്യം പത്ക്കനെ പറേം.

അങ്ങന്‌ന്ന്യാണ് മാപ്പ്ളാരേം ഇന്തുക്കളേം പറയ്യാ. ഇപ്പ ഇന്തുക്കള് ആ പറഞ്ഞേട്ട് വിചാരിക്ക്ണ് അവര്ണ് ബെസ്റ്റ്‌ ന്നാ. അയിലും കാശ്ള്ളോര്ന്ന് പത്ക്കനെ പറേല്ണ്ട്. എന്ത് ഇന്തുത്തം വന്നാലും രാമേന്ദരൻ ഡോക്ടർക്ക് കിട്ടണ പൊക്കം അയ്യപ്പുട്ടിക്ക് കിട്ട്ല്ല.

നീയ്യ് എഴ്തി വെച്ചാ ചൊക്ള്യേ… കാശാരും പൊക്കജാതിക്കാരും ആയിട്ട്ള്ള കൂട്യടപ്പ്ല് അദികാരം കിട്ട്യാ അയ്യപ്പുട്ടീന്യൊക്കെ കാശാര് പൊക്കജാതിക്കാരൂമ്പിക്കും. അപ്പ്ളും ഊസഫലിക്കും മൊമ്മദലിക്കും മമ്മൂട്ടിക്കും ഒന്നും ഒര് തേങ്ങേം വര്ല്ല. ഇന്താച്ചാ അവരേ കൈയീ കാശും ബലോണ്ട്..

കാശോണ്ട് അദികാരം വേടിക്കാം ചൊക്ള്യേ.. അദികാരം വെച്ച് കാശും ഇണ്ടാക്കാം. അദിന് ഏറ്റോം നല്ല്ത് മതോം ജാതിം പറ്ഞ്ഞ് അടിണ്ടാക്ക്ലാ.. ആളെക്കൊല്ല്ലാ, പെണ്ണങ്ങളെ ഊദ്രവിക്കലാ… അയിന് പറ്റ്യേ പാവപ്പെട്ടോര് കൊറേ ല്യടാ മ്മ്ളെപ്പോലേ
കാദറുട്ടീ കാർക്ക്ച്ചു തുപ്പി.

ചൊക്ളി എടോഴീലേ രവ്യേട്ടൻ മാവ്ൻറെ കൊമ്പ്മ്മേ ഇര്ക്കണ ഓന്തിനെ നോക്ക്യാ നിന്ന്..എലേമ്മേ ഇര്ക്കുമ്പോ പച്ചയാർന്നൂ,കൊമ്പ് മ്മേ വെണ്ണൂറ്ൻറ്റ പോലേ, റോട്ട്ലെറങ്ങ്യാ മണ്ണ്ൻറെ നെറം…

പാവങ്ങള് ആര്ക്കും ഒന്നും തിരീല്ലാന്നാണ് ബരിക്കണോര്ടെ വിജാരം..

കാര്യം പർദാന മന്ത് രി കുജറാത്ത് ല് ങ്ങനെ മേത്തമ്മാരേ മാത്തറം ഊദ്രവിച്ച്ത് ശര്യായില്ലാന്ന് ഒക്കെ അവത പറ്ഞ്ഞൂച്ചാലും ഒര് മാസം കഴീമ്പളക്കേം ‘പൊട്ടാ’ന്ന് നെയ്മം വന്ന്. ആരേ വേണ്ച്ചാലും പോല്ലീസാര് ക്ക് പിട്ച്ച് ജേല്ലാക്കാം.. അങ്ങനേണ് അവ്വോക്കറുട്ടീനെ അൻവേഷിച്ചോയ കാദറുട്ടി ജേല്ല് കേറീത്. ആ ഉമ്മ അന്ന് വീണ്താ… പിന്നേ ഏൻച്ച്ല്ല.

ഒര് പാറ്ട്ടി ക്കാരും കോങ്ക്രസ്സും മേത്തമ്മാരേ പാറ്ട്ട്യോളും ആരും ഒന്നും ചീതില്ല..

ഓരോരോ നെയമങ്ങള്… കള്ളമ്മാര് രച്ചപ്പെടും..പാവ്ങ്ങള് പെടും…

(തുടരും….)

Print Friendly, PDF & Email

Please like our Facebook Page https://www.facebook.com/MalayalamDailyNews for all daily updated news

Related News

Leave a Comment