21-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ശാക്തീകരണവും ഡിജിറ്റൽ പഠനത്തിനുള്ള പങ്കാളിത്തവും അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകളും!

21-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ശാക്തീകരണവും ഡിജിറ്റൽ പഠനത്തിനുള്ള പങ്കാളിത്തവും അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകളും എങ്ങനെ എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഈ നൂറ്റാണ്ടിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള കഴിവുകൾ മുമ്പത്തേക്കാളും വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളവയാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും ഇത് ക്ലാസ് മുറിയിൽ വിജയകരമായ പഠനത്തിനുള്ള ഒരു ചട്ടക്കൂട് മാത്രമല്ല, ഇത്തരം മാറ്റങ്ങൾ സ്ഥിരവും, അതുപോലെ പഠനം ഒരിക്കലും അവസാനിക്കാത്തതുമായ ഈ ലോകത്ത് വിദ്യാർത്ഥികൾ അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കുമെന്നുള്ള ഒരു ഉറപ്പു കൂടിയാണ്. അത് അവരെ യുക്തിസഹമായി സൃഷ്ടിക്കാനും ക്രിയാത്മകമായി ചിന്തിക്കാനും, ഡാറ്റ വിശകലനം ചെയ്യാനും ഭാവിയിൽ സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനും സഹായിക്കുന്നു. അതുപോലെ അടിസ്ഥാനപരമായ കഴിവുകൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ധാരാളം അവസരങ്ങൾ ഇന്ന് കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ട്. ഇത് ഓരോ രാജ്യത്തിൻ്റെ ക്ഷേമത്തിനും വളർച്ചക്കും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്.

ആഗോളതലത്തിൽ ഡിജിറ്റലുമായി പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഈ ലോകത്ത്, തൊട്ടിലിൽ നിന്ന് കരിയർ വരെയുള്ള എല്ലാ പഠിതാക്കൾക്കും വിജയിക്കാൻ പുതിയ കഴിവുകളും, അറിവും ആവശ്യമാണ്. എന്നാൽ സ്കൂൾ, ജോലി, ജീവിതം എന്നിവയിലെ വിജയത്തിനായി നമ്മുടെ കുട്ടികളെ സജ്ജമാക്കാൻ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ഈ നൂറ്റാണ്ടിലെ വിജയകരമായ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ നിർണായക ഘടകങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നതിനും, ഇവരുടെ ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് ഈ കഴിവുകൾ എത്തിക്കുന്നതിനും, അതുപോലെതന്നെ ഓൺലൈൻ പഠനം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ഹൈബ്രിഡൈസ്ഡ് മോഡലിലായാലും സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ കഴിവുകൾ പൂർണ്ണമായി വിനിയോഗിക്കുന്നതിനും ആവശ്യമായ വൈദഗ്ധ്യവും അറിവും വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും അദ്ധ്യാപകരുടെ സഹകരണവും പിന്തുണയും ആവശ്യമാണ്.

പഠന ആവശ്യങ്ങൾക്കായി സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിക്കുന്നതും, സാങ്കേതികവും, സാമൂഹികവും, വിനോദപരവുമായ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്നതും, തമ്മിലുള്ള ഡിജിറ്റൽ വൈരുദ്ധ്യം പരിഗണിക്കാതെ, വിദ്യാർഥികൾ ഡിജിറ്റൽ സാങ്കേതികവിദ്യകളുടെ സുഗമമായ ഉപയോഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആത്മനിഷ്ഠമായ നിരീക്ഷണങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സ്ഥിരീകരണം, യഥാർത്ഥത്തിൽ ആഗോളതലത്തിൽ ബന്ധിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ലോകത്തെ മനസിലാക്കാനും, അതുപോലെ അടിസ്ഥാനപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാനുമുള്ള അവരുടെ മനോഭാവങ്ങളും, കഴിവുകളും, അറിവുകളുമെല്ലാം വികസിപ്പിക്കുവാൻ ഉള്ള അവസരങ്ങൾകൂടി ലഭിക്കുന്നു.

ഈ നൂറ്റാണ്ടിലെ പഠനത്തിനായി അദ്ധ്യാപകർ, വിദ്യാഭ്യാസ വിദഗ്ധർ, ബിസിനസ്സ് നേതാക്കൾ എന്നിവരിൽ നിന്നുള്ള ഉപദേശങ്ങളും , അഭിപ്രാങ്ങളും കൂടി ഉപയോഗിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ജോലി, ജീവിതം, പൗരത്വം എന്നിവയിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വിജയിക്കാനാവശ്യമായ എല്ലാ കഴിവുകളും അറിവുകളും നിർവചിക്കുന്നതിനും, പഠന നവീകരണ കഴിവുകൾ, സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് സംരംഭങ്ങൾ, സാക്ഷരത, നാഗരിക സാക്ഷരത, ആരോഗ്യ സാക്ഷരത, പരിസ്ഥിതി സാക്ഷരത, വിമർശനാത്മക ചിന്തയും പ്രശ്‌ന പരിഹാരവും, ആശയവിനിമയം, സഹകരണം, മാധ്യമ സാങ്കേതിക കഴിവുകൾ, വിവര സാക്ഷരത, മാധ്യമ സാക്ഷരത, ജീവിതവും തൊഴിൽ നൈപുണ്യവും, വഴക്കവും പൊരുത്തപ്പെടുത്തലും, ആഗോള അവബോധം, നേതൃത്വവും ഉത്തരവാദിത്ത്വവും, അങ്ങനെ ഈ നൂറ്റാണ്ടിലെ പഠനത്തിന് ആവശ്യമായ പിന്തുണാ സംവിധാനങ്ങൾ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള എല്ലാ തലങ്ങളിലെയും അദ്ധ്യാപകർക്ക് നൽകുകയും അങ്ങനെ എല്ലാ അദ്ധ്യാപകരും തങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തെ ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടുമായി പൊരുത്തപ്പെടുത്താൻ ആത്മാർത്ഥമായി ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ അർത്ഥവത്തായതും സുസ്ഥിരവുമായ മെച്ചപ്പെടുത്തലുകൾ നടത്താൻകൂടി അദ്ധ്യാപകരെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു.

പ്രതികൂലസാഹചര്യങ്ങളെയും പ്രതിബന്ധങ്ങളെയും അതിജീവിക്കുവാനുള്ള ആത്മവിശ്വാസം വിദ്യാർത്ഥികൾ നേടിയെടുക്കണം. കാരണം, സാങ്കേതികവിദ്യ വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠിക്കുന്ന രീതി മാറ്റുന്നത് തുടരുമ്പോൾ, അത് ക്ലാസ് റൂം പഠനത്തിന്റെ ഭൗതിക അതിരുകൾ തകർക്കുന്നു, സഹകരണം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. പങ്കാളിത്തത്തിലൂടെ പ്രധാനമായും ഉള്ളടക്ക പരിജ്ഞാനം, കരിയർ കഴിവുകൾ, പഠന നൂതന കഴിവുകൾ, വിവരങ്ങൾ, മീഡിയ, സാങ്കേതിക കഴിവുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഈ വിഭാഗങ്ങളെല്ലാം സാർവത്രിക ബന്ധങ്ങൾക്കും, സ്കൂളുകൾക്കും, ആവശ്യമായ പിന്തുണാ സംവിധാനങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. എന്നാൽ, സർവ്വവ്യാപിയായ സാങ്കേതികവിദ്യകളെല്ലാം മനുഷ്യജീവിതത്തിൽ ഒരു അവിഭാജ്യ പങ്കുവഹിക്കുകയും പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ വേഗത്തിൽ സ്വാംശീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ചെറുപ്പക്കാരുടെ ശാക്തീകരണത്തിൻ്റെ ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ വിചിത്രമായ ഒരു ചോദ്യം, നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ സ്വന്തം വിദ്യാഭ്യാസത്തിലേക്കും ഭാവിയിലേക്കും ഉതകുന്ന പ്രവൃത്തി അല്ലെങ്കിൽ ഉപദേശം, അഭിപ്രായം, എന്നിവ എത്രമാത്രം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ ഉപയോഗം വർദ്ധിക്കുന്നത് തലച്ചോറിനെയും ശരീരത്തെയും എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്ക അഥവാ അവരുടെ വൈകാരികവും ഇച്ഛാശക്തിയുള്ളതുമായ പ്രക്രിയകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള അറിവ്, ഓർമ്മ, ശാരീരിക വികസനം എന്നിവ കുട്ടികളുടെ ആരോഗ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യാ ഉപയോഗം അഥവാ സാങ്കേതിക വിദ്യയിലെ പുതിയ സംഭവവികാസങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് ആളുകൾ ഭയപ്പെടുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ജാഗ്രത പുലർത്തുന്നു. എന്നിട്ടും നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ഇത്തരം ഡിജിറ്റൽ ഉപകരണങ്ങൾ അടിസ്ഥാനപരമായി പരിവർത്തനം ചെയ്ത ഒരു യുഗത്തിലാണ്. വൈകാരികവും ഇച്ഛാശക്തിയുള്ളതുമായ പ്രക്രിയകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, ധാരണ, ഓർമ്മ, വിധി, ന്യായവാദം എന്നിവയുടെ മാനസിക പ്രക്രിയകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

ഡിജിറ്റൽ സാങ്കേതിക വിദ്യകളുടെ ദ്രുതഗതിയിലുള്ള മുന്നേറ്റം സമീപ വർഷങ്ങളിൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ കാര്യമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയുടെയും സമൂഹത്തിൻ്റെയും വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ഡിജിറ്റലൈസേഷൻ ഭാവിയിലേക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നതിന് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സാങ്കേതികവിദ്യയുമായി സുഖകരമാകാൻ ആവശ്യപ്പെടുമെന്ന് വ്യക്തമാണ്. അതായത് ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ സാങ്കേതിക പ്രവണതകൾഉള്ള ഈ ലോകം വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ശാക്തീകരണവും ഡിജിറ്റൽ പഠനത്തിനുള്ള പങ്കാളിത്തവും അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകളും എന്നത്തേക്കാളും കൂടുതൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് നാം തിരിച്ചറിയുക.!

Print Friendly, PDF & Email

Please like our Facebook Page https://www.facebook.com/MalayalamDailyNews for all daily updated news

Related News

Leave a Comment