ചൊക്ളി (നോവല്‍ – 70) : എച്മുക്കുട്ടി

അക്കൊല്ലം ദേശവെളക്ക്ൻറ്ന്നാണ് ചൊക്ളിക്ക് നാട്‌ല്ണ്ടായേക്കണ വെർപ്പും ദേശ്യോം ഒക്കെ ഇത്ത്‌രി നല്ലോണം പോലേ അദികല്ലേന്ന് തോന്നിയൊട്ങ്ങീത്. എല്ല്‌രുക്കും തമ്മാമ്മില് ഒര് അക്‌ലണ്ട്. അള്ക്കാൻ വെഷ്മള്ളത്തറ ഒര് അക്‌ലം. ഒര് വിശ്ശോസം ഇല്യാ. മിണ്ട്‌മ്പളും തല്ലോ കുത്തോ കൊല്ലോന്നൊക്കെ തോന്ന്ണ മാതീരള്ള ഒര് നോക്ക്‌ലും മിണ്ട്‌ലും.

മാഞ്ഞാട്ന്നാ മാറാട്ന്നാ ഒര് ദേശണ്ട്.. അലുവ കിട്ട്ണ നാട്ട്ൻറെ അട്ത്ത്ന്നാണ് പപ്പിനി പറ്ഞ്ഞേ. അവടേം മീൻ പിട്ക്കണ മേത്തമ്മാരും ഇന്തുക്കളും കൂടി അടിണ്ടായി ഇന്തുക്കളും മേത്തമ്മാരും മരിച്ച്. ഇന്തുക്കളാ അടിണ്ടാക്ക്യേന്ന് മേത്തമ്മാരും മേത്തമ്മാരാ ചീതേന്ന് ഇന്തുക്കളും പറ്ഞ്ഞ്. കുജറാത്ത്ല് കൊറേ മേത്തമ്മാര് മരിച്ച്. അദ് ഇന്തുക്കളന്യാണ് ചീതത്‌ന്ന് ഒറ്പ്പായിറ്റ് പറേണ്ട്. കാദറുട്ടീ അവ്വോക്കറുട്ടീനെ കാണാമ്പോയിറ്റ് പിന്നെ ഇത് വരേക്കും വന്ന്ട്ട്‌ല്ല.

ആദിക്ക് ഇന്തുപെണ്ണങ്ങളും മാപ്ളച്ചിപ്പെണ്ണങ്ങളും അങ്ങ്നെ മേത്തമ്മാര് ഇങ്ങ്ട്, ഈയ്യ ബാത്ത് കേറണ്ടാന്നൊന്നും പറഞ്ഞേർന്ന്ല്ല. ഇപ്പ്യപ്പ അങ്ങ്നീണ്. മേത്തമ്മാര് ആണ്ന്ന് തോന്ന്യാ കൊറേ വയി വിട്ട് അക്‌ലത്തൂടെ പായാ.. ഒര് ജാതി പേടിയാവ്ണ്ട്ന്ന്ള്ള ചേല്ക്ക് നോക്കാ അങ്ങ്നൊക്കെ..

ദേശവെളക്ക്ൻറ്ന്നും കോടംകര പെര്ന്നാള്ൻറന്നും മേത്തമ്മാര് ഓരോന്ന് കാണലും പലകാരം തിന്ന്ലും കാപ്പീം ചായേം കുട്ക്കലും നാടകോം പാട്ടും ഒക്കെ കാണലും ണ്ടാര്ന്നൂന്ന് ആദിക്ക്.. പിന്ന്യങ്ങട് ഒക്കെ കൊറ്‌ഞ്ഞ് കൊറ്‌ഞ്ഞാ വന്ന്.

ദേശവെള്ക്ക്ന് ഇന്തുക്കള്, പള്ളിപ്പെര്ന്നാള്ന് മാപ്ളാര്, വെള്ത്ത പള്ളീല് പ്റസങ്ങത്ത്ന് ഒക്കേം മേത്തമ്മാര്.. കാശാര് മേത്തമ്മാരേ വീട്ട്ല് അട്ക്കളപ്പണീം പറമ്പ്‌ലെ പണീം ഒക്കെ മേത്തമ്മാര്‌ണ് ചിയ്യല്..

അങ്ങനേയീന്ന്.. അയിന്പ്പ്ന്താന്ന് ചോയിക്കണോര്ണ് എല്ല്‌രും. ഇമ്മടെ ആളോള് ന്ന്ണ് എല്ലരും തമ്മാമ്മില് പറേണ്. അപ്പ ഇമ്മടേം ഇമ്മടേ അല്ലാത്തോര്ടേം ആയ്ല്ലേ..നാട്ട്ല് ആള്ള്കാര്.

ഇന്തുക്കള്ടെ ഒര് ജാത്ത വന്ന്ണ്ടാര്ന്നു. ഏതാണ്ട് അവരേ നേതാവ്‌ൻറെ പടം ആ വോംഭ് പൊട്ട്യ വട്ടക്കെട്ട്ടത്ത്ല് പർദാനമന്ത്‌രി വച്ചൂന്ന് …ആരാണ്ടാ തട്ക്കാ.. ആരാച്ചാ വാടാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ്ട്ട്.. ചെക്കമ്മാര്ണ്. സുകുമാഷ്ണ്ടെങ്ങേ അങ്ങ്നെ പറേല്ല. ഇപ്പൊ ഇന്തുത്തം പറേണ ചെക്കമ്മാര് എപ്പളും ഒന്നാ പറഞ്ഞ് രണ്ടാപറേണന് മുമ്പ് പെണ്ണങ്ങളെ പൂറ്ന്ന് പറേം. അല്ലേങ്ങെ അതായിറ്റ് ചേരണ വേറേ ഓരോന്ന് പറേം.

ചൊക്ളിക്കന്നെ അറ്പ്പായി ആ വർത്താനം കേട്ട്ട്ട്.

നാട്ട്ലെ ആകനെ കൈയിമ്മേ പലനെറത്ത്ല് ചരടും കെട്ടി ചോന്ന കുറീം ഇട്ട് നട്ക്കണ കൊറെ ചെക്കമ്മാരാ ഇപ്പ സുകുമാഷിൻറെ ആള്ളോള്.

എല്ലാ വീടോളും നന്നാക്കല്, എല്ലോട്ത്തും പുത്യ കസാലേം മേശേം അലമാറേം വരല്. …ഇപ്പോ യൂണ്ണ്യൻകാര്ക്ക് നല്ല പണിണ്. പണ്ട്ത്തെ മാത്‌രി വല്ല കാല്ത്തും ഒര് ലോറീമ്മേ കല്ലാ ഇഷ്ടക്യാ വരണോണം അല്ല. മുപ്പാട് മാർക്കിസ്റ്റ് ഊണ്യൻ മാത്രാര്ന്ന്.. ഇപ്പോ ഈയ്യ ചെക്കമ്മാരുണ്ട്.

ആലൂരമ്പലത്ത്ല് ഉൽസത്തിൻറെ നേരത്ത്ണ് പിന്നീം ആ മാഞ്ഞാട്‌ന്നാ മാറാട്ന്നാ പറഞ്ഞോട്ത്ത് വയക്ക്ണ്ടായേ.. കൊറേ മേത്തമ്മാര് അയില് ചത്തൊട്ങ്ങി.

ഇന്തു പെണ്ണങ്ങള്‌ക്ക്ണ്ടാര്ന്ന് മേത്തമ്മാര് ചത്തോണം ചാവ്ട്ടേന്ന്.. അത് ടീവീല് കണ്ട്‌പ്പ്ളാണ് ചൊക്ളിക്ക് അതിശം തോന്നീത്. ഇന്തുപ്പെണ്ണ്ങ്ങള് വെട്ടോത്തി കാണിക്ക്ണ്.. മേത്തച്ച്യോള്‌ടെ നേരേ..മേത്തച്ച്യോള് ഇഞ്ഞി അവരെ നേരം വര്മ്പോ കാണിക്കേര്ക്കും ഇന്തുപ്പെണ്ണ്ങ്ങള്‌ടേ നേരെ അങ്ങ്നെ.

‘ആരും ഷെമിക്ക്ല് പപ്പിന്യേ . ഇന്തുക്കള്‌ക്ക് മേത്തമ്മാരെ കൊല്ലണം മേത്തമ്മാര്‌ക്ക് ഇന്തുക്കളെ കൊല്ലണം’ ന്ന് പറഞ്ഞ്പ്പളാണ് അവ്ള് ഒര് കത പറ്ഞ്ഞ്ത്.

ഒർസാന്ന് ഒര് നാട്ട്ല് ഒര് സായിപ്പിനേം രണ്ട് മക്കളേം ഇന്തുത്തക്കാര് കാറിലിട്ട് ചുട്ട് കൊന്നുന്ന്. കുഠരോഗ്യോളെ സീൽസിക്കണേന്.. ആള്കാരെ മാപ്ളാരാക്കുണൂന്ന് ശൊല്ലീട്ട്. അയ്യാള്‌ടെ മദാമ്മ ഭാര്യേം മോളും ഷെമിച്ചൂന്ന്.. ആ ഇന്തുത്തക്കാരോട്..

ചൊക്ളി അങ്ങ്നെ ഇര്ന്ന് പോയി..അങ്ങനീണ്ടാ പെണ്ണങ്ങള്.. ഈയ്യ നാട്ട്ല്..

കെട്ട്യോനേം മക്ക്ളേം ചുട്ട് കൊന്നോരോടും ഷെമിക്കണ പെണ്ണങ്ങള്.. ആ കൊന്നോരേ ആദിക്ക് കൊല്ലാനാണ്ന്ന് ആ ഒർസ നാട്ട്ലെ കോട്തി ശിഷിച്ചേന്ന്.. പിന്നെ ദല്കീലെ കോട്തി എന്തിറ്റാണ് ജീവപരിയന്താക്കീന്ന്…

രണ്ട് കുഞ്ഞി മക്കളേം അവറ്റോൾടേ തന്തേം കൊന്ന ഇന്തുത്തക്കാരേം കൊറേ നാള് ജേല്ല്ട്ട്‌ ട്ട് പിന്നെ വിടൂന്ന്…

ചൊക്ളിക്ക് നെയ്മം എന്തിറ്റാണ്ന്ന് മന്സിലായ്ല്ല… ആ ഷെമിച്ച മദാമ്മേൻറെ മന്സ്സും മൻസിലായ്ല്ല.

‘പപ്പിന്യേ.. ‘ചൊക്ളി വിള്ച്ച് ..

പപ്പിനി പറ്ഞ്ഞ്… ‘ഷെമിക്ക്ല് മനിഷേമ്മാര്‌ക്ക് എള്പ്പല്ല.. ന്നാ ചെല മനിഷേമ്മാര്‌ക്ക് അത് പറ്റും… അതോണ്ട് എന്തിറ്റാ കാര്യം ന്ന് ചോയിച്ചാ… എനക്ക് അറീല്ല…’

ചൊക്ളി പിന്നെ ഒന്നും ചോയിച്ച്‌ല്ല.

നാടും നാട്ടാരും പപ്പിനി പറേണന്തി പുതിശായന്നെ തോന്നി ചൊക്ളിക്ക്.

പ്രാഞ്ചീസ്നും അമ്മ്ണിക്കും മൊക്കള്ണ്ടായ ഏത് ജാതീം മദോണ് ആവാന്ന് അന്ന് രാത്ത്‌രിക്ക് ചൊക്ളി ആലോയിക്കേര്ന്ന്..

പപ്പിനി ഒറങ്ങ്യൊടങ്ങീത് കാര്ണം അവളോട് ചോയിച്ച്‌ല..

(തുടരും…)

Print Friendly, PDF & Email

Please like our Facebook Page https://www.facebook.com/MalayalamDailyNews for all daily updated news

Related News

Leave a Comment