ചൊക്ളി (നോവല്‍ – 74): എച്മുക്കുട്ടി

ആ വൈന്നാരാണ്, അമ്മ്ണി പെറ്റേൻറെ പിറ്റൂസാണ് ആ സന്തോഷ്ത്ത്ല് എല്ലര്ക്കും അണ്ടിപ്പുട്ടും കൊഴലപ്പോം ചായേം വെള്മ്പ്മ്പളാണ് കടല് കേറി വന്ന്ത്. മറിയപ്പാറേല്ക്ക് വന്ന്ല്ല. അത്തറ അട്ത്തല്ലല്ലാ തോന്നുമ്മോണം കേറി വരാൻ…

പയിനഞ്ചടി പൊക്ക്ത്ത്ല് തെരോള് വരന്നേ.. കാൽത്ത് കട്ല് അകലാക്കം പോയീന്ന്.. അപ്പ അട്യൊക്കേ കണ്ടേര്ന്നൂന്ന്.

കടല് കരേമ്മല്ക്ക് കേറി വന്നാ എന്തിറ്റാണ് കാട്ട്ണ്? ആരേനേ വിള്ച്ച് നൊലോള്ച്ചാലും ഒര് കാര്യല്ല.. ഒരു പോല്ലീസാരൻ ഉമ്മിണി നേരം തെങ്ങ്മ്മേ കേറി ഇര്ന്ന്ന്ന് കേട്ട്. തെങ്ങ് അയ്യാളേ ചദിച്ചില്ല്യ.. ബാഗ്യേയി.

ഇന്നാട്ട്ന്ന് ഒക്കെ അകലം ഏദാണ്ട് നാട്ട്ലെ നേരം വെളിച്ചായപ്പളാണ്ന്ന് പൂമിക്കുല്ക്കം കടലില് വന്ന്ത്. അത്‌ൻറെ കുലുമാല് ഈയ്യ നാട്ട്ല് വന്ന്പ്പോ വൈന്നാരായി. ഇന്നാ ഇങ്ങ്നെ വര്ന്ന് ആര്ക്കെങ്കിലും അറിയ്യോ.. ഇല്യാ.. നേരാമ്മോണം അത് പറ്ഞ്ഞ് കൊട്ക്ക്ണ വല്ല ഓപ്പീസോളും ണ്ടാവോ.. അദൊക്കല്ലേ എല്ലോട്ത്തും വേണ്ട്ത്.. വല്യ മഴ വര്ണ്.. പൂമിക്കുല്ക്കം വര്ണ്..കട്ല് കേറിവരണൂന്നോക്കെ മുപ്പാടന്നേ നാട്ട്കാരോട് തെറ്റാണ്ട് പറേണ ഓപ്പീസോള്..

കട്ലീൻറെ അട്ത്ത്ള്ളോര്ക്ക്ന്നേ ഒക്കേ പോയീത്. പാവ്ങ്ങള്.. കട്ല്‌ല് മീൻപിടിക്കാന്നല്ലാണ്ട് കട്ല് കേറി വന്നാ പിട്ച്ച് നിറ്ത്താൻ അവരക്ക് പററ്ല്ല. വല്യ കാശാരോന്നും കട്ലീൻറെ തൊള്ളേ കൊണ്ടോയി കുടി വെയ്ക്ക്ല്ല. അവ്‌ര് അകലനെന്ന് നോക്ക്യാ കട്ലിൻറെ കാറ്റ് കിട്ട്ണോട്ത്ത് തൺപ്പ് വരണോട്ത്ത് കാണ്ണാൻ ശേല്ള്ളോട്ത്ത് ണ് വീടാ വെക്കാ..

എന്ന്ട്ട് പറേം എന്താ ഭങ്ങി..കട്ല്ൻറെ..എന്താ കാറ്റ് കട്ല്ൻറെ

മഴേം വെയ്ലും കാറ്റും കട്ലൂം ഒന്നും കാശാര്‌ക്ക്ള്ള പോല്യല്ല കാശില്ല്യാത്തോര്ക്ക്. ആരേലും ഇള്ളോര്‌ക്ക് തോന്നണ പോല്യല്ല ആരും ഇല്ലാത്തോര്ക്ക്..വെർതെ പറയ്ന് ഒക്കെ ഒര് പോല്ന്നെയാന്ന്.. ഒക്കേനും മാറ്റണ്ട്.

മറിയപ്പാറേരോട്ന്ന് ദൂരള്ള നാട്ട്ലാ വന്ന്ത് കട്ല്ച്ചാലും കുടുമ്മസ്രീലെ പെണ്ണങ്ങള് ത്‌ര്ശ്ശൂര് ള്ള ഓപ്പീസ് ല് ഉമ്മ്ണി തുണീം പൊതപ്പും പാത്തറങ്ങളും കിട്ട്യേതൊക്കേം പൊയിഞ്ഞ് കൊണ്ട്ന്നാ കൊട്ത്ത്. മൂന്നാല് വട്ടം പോയേര്ന്ന് പ്രാഞ്ചീസ്ന്‌റെ പെട്ടി ഓട്ടർഷ..

പപ്പിനി പറേണ് അതോണ്ടൊന്നും കാര്യല്ലാന്നാ.. മനിഷേമ്മാര്ടെ ജീവതാണ് കടല് തെര അടിച്ച് വന്ന് എട്ത്ത്ട്ട് പോയീത്. കൊറച്ച് പയേ പാത്തറോം പൊതപ്പും തുണീം കൊട്ത്താ ജീവതാവോ..ഈ കൊട്ത്തൂ കൊട്ത്തൂന്ന് പറേണന്നെ വെറ്തേണ്…അവര്ക്കിനി വീട് മൊതല് പുതീത് വേണ്ടേ.. എല്ല്‌രും ഒര്മിച്ച് നിന്ന് സകായിച്ചാ ഒക്കേം നേര്യാവും..അയിന് ആരണ് അങ്ങ്നെ നിക്ക്ണ്?

നീയ്യോക്കിക്കോ…പത്ത് പയിനഞ്ച് കൊല്ലം കയിഞ്ഞാലും വീട് കിട്ടാത്തോരും ഈ തൂനാമ്യോണ്ട് പാട് പെടണോരും ബാക്കീണ്ടാവും..

പപ്പിന്യാ പറേണ്…

വട്ടേപ്പത്തിൻറെ ശേല്ള്ള കുഞ്ഞി മോന്ണ്ടായപ്പ തൃസ്സക്കുട്ടീരെ പെയ അങ്ങ്ട്ടാ പോയീ.. ഓരോ ദൂസം കഴീമ്പളും തൃസ്സക്കുട്ടി മാറീ..മാറീന്ന് പറഞ്ഞാ പഴേ തൃസ്സക്കുട്ടി തന്ന്യായീ..

പ്രാഞ്ചീസും തൃസ്സക്കുട്ടീം അമ്മ്ണീം വട്ടേപ്പക്കുട്ടനും കൂട്യാ പൊറ്ത്ത് ആ വീട്ട്ല്. അമ്മ്ണിപ്പറ്ച്ചി കേറ്യ വീട്ട്ല് കാല് കുത്ത്ല്ലാന്ന് സെലീനേം ലിസീം ആനീം ദേവസ്സീം പോളീം ഒക്കപ്പറ്ഞ്ഞ്. കുഞ്ഞിറോസു മാത്തറം അങ്ങ്നെ ആര്ന്ന്ല്ല. മടത്തീന്ന് പറ്റ്മ്പ്ള് വന്ന്. വൈന്നാരം മട്ങ്ങി. തൃസ്സക്കുട്ടി സാദാരണ പോല്യായീത് അമ്മ്ണീരേ നോക്ക്ല്ൻറെ മിഡ്ക്കാന്ന് നാട്ട്ല് എല്ലേരും പറഞ്ഞേര്ന്നു. കുഞ്ഞി റോസു മാത്തറം അത് സമ്മേയ്ച്ചു തല ആട്ടി.

മറിയപ്പാറേലും അത്താണിക്കേം ആലൂര് സെൻററിലും ഓരോരോ ഗള്ബോള് ണ്ടാര്ന്ന്. മുപ്പാട് ന്നെ ഇണ്ട്. അന്നൊക്കീം കാശൊന്ന്ണ്ടാര്ന്നില്ല. പണീം തൊരോംന്ന്ല്ലാത്ത ചെക്കമ്മാര് ആയിരം വട്ടം പഴേ കടലാസോളും പുസ്തങ്ങളും പടിച്ചിരിക്കണ ഗള്ബോള്. ഇപ്പ്യപ്പ കാശ് വന്നൂലോ..അതോണ്ട് ഗള്ബോള്ടെ വഗ്യായിറ്റ് ഒര് മാല ഇട്ല്..
ആര്ക്ക്ണ്?

ചൊക്ളിക്കണ്..

എന്തൊലയ്ക്ക്ക്ക്ണ്?

ചെട്യോളും മരങ്ങോളും വെച്ചേനണ്..

മറിയപ്പാറേൽന്ന് മൂക്ക്ല്ലൂര് വരെ.. ഒര് വര വര്ച്ചാ, മൂർക്കല്ലൂര്ന്ന് ആലൂര് സെൻററ് വരെ ഒര് വര വരച്ചാ, സെൻറര്ന്ന് മറിയപ്പാറേല്ക്ക് ഒര് വര വര്ച്ചാ… മൂന്നൂം കൂടി ഒര് കോണാവ്ന്ന്..

ചൊക്ളിക്ക് ചിറി വന്ന്..

എന്തിന്ണ് ഇത്തറ ബുത്തിമ്മുട്ടി കോണം വരയ്ക്കണ്…

ഉട്ക്കാനാച്ചാ മുണ്ട് കീറ്യാപ്പോരേ?

എന്തിറ്റായാലും ഒര് വൈന്നാരം ഇല്ലപ്പടീരവ്ട്ത്തെ കുഞ്ഞ്യേ സ്ക്കോള്ള്ല് ചൊക്ളീനെ ഒര് കസേരേമ്മേ ഇര്ത്തി പടം പിട്ച്ച്. മാലീട്ടു പഞ്ചാത്ത് പ്രയിസൻറ് രാദാകിഷ്ണൻ നായ്ര്. അയ്യാള് കോങ്ക്രസ്സാരന്ണ്..നല്ല മൻഷേനാ.. വല്യ ഗമേല് നട്ക്കണത് ഒരിക്കേലും കണ്ട്ട്ട്‌ല്ല.

ചൊക്ളി എത്തറ മരാ വെച്ചേന്ന് ആര്ക്കും അറീല്ലാന്നാണ് അവ്ടെ എല്ലോരും പറസങ്ങിച്ചത്. അങ്ങ്നെ പലജാതി മരങ്ങള് നിക്കണ അവ്‌രൊക്ക കൂടി വരച്ച്ണ്ടാക്ക്യ കോണത്ത്ല് നല്ല പച്ചപ്പാന്ന്.. ആ നാട്ട് വയീലൊക്കെ തൺപ്പാണ്ന്ന്. കൈവേ റോട്ട്ല് നല്ല മര്ങ്ങ്ളും ചെട്യോളും വെക്കാൻ ചൊക്ളീനന്നേ ഏറ്പ്പാടാക്ക്ണന്ന് പഞ്ചാത്ത് പ്രയിസൻറ് വല്ല്യ ഒര് മന്ത്‌രിയ്യോട് പറേംന്ന്..
പപ്പിനി ചിറിക്കന്നേ..

ചൊക്ളി എല്ലരോടും.. ശന്തോഷായീ.. എല്ലരും പറ്റ്ണ മരങ്ങ്ള് കുയിച്ചിട്ണന്ന് പറ്ഞ്ഞു. പിന്നെ നന്നീന്നും പറ്ഞ്ഞു. എല്ല്‌രും ചിറിച്ചു..

വട്ടേപ്പക്കുട്ടനെ മാമ്മോസ്യൊന്നും മുക്കീല്ല. ഫരിശ്ക്കാരള്ള പേരണ് ഇട്ട്ത്. ഇലിജോ പ്രാഞ്ചീസ്..

കൊറ്ച്ച് കാലായിറ്റ്ണ്ട് കാശാരെ കൈയ്ലോക്കെ ഒര് പോണ് ണ്ട്. കൈ പോൺ. വല്യ ചെലവാന്ന് അത് വേടിക്കാനും അയിക്കോടെ മിണ്ടാനും. പൂത്ത്ല് പോയി കാശിറ്റ് മിണ്ടുമ്മോണല്ല.. വേണങ്ങി ഇമ്മക്ക് കൈയീ വെച്ച് ഏടക്ക് വേൺങ്കിലും കൊണ്ടോവാം.. കൈ പോണല്ല നൊണ പോണാണ്ന്നാണ് പപ്പിനി പറേണ്.. കക്കൂസേലിര്ക്ക്മ്പളും പറയാം..വണ്ടീമ്മേ ഇര്ന്ന് വരാണ്ന്ന്. അദന്നെ.. അദിന് എൾപ്പായി.

തൃസ്സക്കുട്ടി ഇലിജോ മോനേ നന്നായി നോക്ക്ണ്. കുടുമ്മത്തെ പണ്യോളൊക്കെ ചിയ്യണ്.. അമ്മ്ണി പിന്നേം കുടുമ്മശ്രീല് പണീട്ത്തൊട്ങ്ങി. ഉമ്മാന്ന് പേര്ള്ള മുക്കിയമന്ത്‌രി കോങ്ക്രസ്സാരൻ ല്ലേ.. അപ്പ സറ്ക്കാര് സകായപ്പണി കൊറ്ഞ്ഞു. ഇന്നാലും പച്ചക്കറ്യോള്ടെം പലകാരത്തിൻറേം പണ്യോള് ഇണ്ടാര്ന്ന്.

ഇപ്പ്ള് നസീറിക്കേം നവാസിക്കേം വന്നാലും പോയ്യാലും നാട്ട്ല് ആരും അറീല്ല.. മുപ്പാട് വരണന്തി അല്ല. .സൊന്തായിറ്റ് ബിമാനണ്ടന്ന് ഒക്കേ കേക്കണ്ട്.. ചൊക്ളി ഒന്നും അൻവേഷിച്ചില്ല്യ.. പെര്ത്ത് പണായാപ്പിന്നെ പലേ തെര്ക്കായി..പല്‌രേം മറക്ക്ലായി..

അപ്പളാണ് ഇന്തുത്തക്കാര് അട്ത്ത വഴ്ക്ക് തൊട്ങ്ങീത്.

കല്ലെട്ടിപ്പാടത്ത്ൻറവ്ട്ന്ന് ആലൂര് സെൻററില്ക്ക് പോണോട്ത്ത് കോറേ ചോമ്മാര്ടേ വീട്ണ്ട്. അവ്‌ര് നാരണകുരൂൻറെ വിഗ്രം വെച്ച് മഞ്ഞക്കൊട്യൊക്കെ ആയിറ്റ് പൂജേം ജാത്തേം സദ്യേം ഒക്കെണ്ടാക്കീണ്ടാർന്നു..

പീറ്റൂസം കണ്ടോട്ത്തൊക്കെ എയ്ത്യേക്കണ് ‘സിമൻറ് നാണൂന്ന് ‘ ഇന്ന്ട്ട് ഇന്തുത്തക്കാര് ഒക്കേ ചിറ്യോട് ചിറി…

അന്ന് വൈന്നാരായപ്പളക്കും പെലേൻ പ്രയിസൻറ് മരിച്ചൂന്ന് വേറോര് തുള്ളക്കം. പപ്പിനി പറേണന്തി മ്മ്‌ടെ രാജ്യത്ത്‌ല് പ്രയിസൻറാര്ന്ന ആളേ പെലേൻന്ന് പറേണതൊക്കെ തൊള്ളേലടി കിട്ടാണ്ടന്യാണ്..

ഒര് ഇന്തുത്തം…

സങ്ങ്തി കോങ്ക്രസ്സാര്ക്ക് ഇന്തുക്കളെന്ന്യണ് ഇഷ്ടാവല് കൂട്തല്. ഇന്തുത്തക്കാര് പറേണന്തി മുസ്‌ലിങ്ങളേ ഒക്കേനേം അടിച്ചോടിപ്പ്ച്ച് കളേണ്ന്ന് ചുവ്വായിറ്റ് മോത്തോക്കി പറേല്യാ.. ഓടിപ്പിക്കാൻള്ള വടിയൊക്കെ വെട്ടി അട്ടത്തും പാത്യേമ്പ്രത്തും എറാത്തും ചായ്പിലും അകായീലും ഒക്കെ വെക്കും. വേണ്ടോര്ക്ക് ഒക്കീം ഇടുത്ത് അലക്കാം.

പപ്പിനി പറേണതാണ്.

‘നിൻറെ പാറ്ട്ടീക്കും അപ്പ ഇട്ത്ത് അലക്ക്യൂടേ പപ്പിന്യേ’ ന്ന് ചോയിച്ചപ്പോ അവള് ഒര് ശംശല്ലാണ്ട് പറ്ഞ്ഞ്.. ‘അല്ക്കാന്ന്.’

‘അപ്പോ എല്ലാ കളീലും തോറ്റമ്പ്ണ് നമ്മ്ള്‌ല്ലേ’

‘അത്ണ് പൊത്‌ജനം കയ്തേണ്ന്ന് എല്ല്‌രും ഇത്തീരീങ്കിലും അതികാരള്ളോര് മ്മളെ പറ്റി പറ്ഞ്ഞ് ചിറിക്കണ്.’

എന്തേലും ആയിക്കോട്ടേ. ആ വട്ടകേട്ട്ടത്ത്ല് ഇരീക്കണോര് ഒര് പര്പാടി കൊടന്നു. തൊയിലൊറ്പ്പ് ന്നാണ് പേര്. ഒര് വീട്ട്ല് ഒരാള്ക്ക് വരിഷാവരിഷം നൂറൂസേലും പണിണ്ടാവ്ന്ന്…

അത് നന്നായി..

പഞ്ചേത്താപ്പീസ്‌ലണ് അദിൻറെ കാര്യങ്ങ്ള്. ചൊക്ളി പോയില്യ. കെട്ട്ടം പണ്യോള് ഇമ്മണി ഇണ്ട്. എന്നും പണീണ്ടാവ്ണ്ട്.
പപ്പിനിക്ക് കുടുമ്മശ്രീണ്ട്ല്ലോ.. കാശൊക്കെണ്ട്ന്നേ.. രണ്ടാള്ക്ക് മൂന്നേരം കഞ്ഞ്യുടിക്കാൻ എന്തോരം കാശ് വേണം..

ആലൂര് സെൻററിൻറപ്പ്റത്ത് പള്ളായിക്കാടും കുതിരമ്മലേണ്ട്. മുപ്പാടൊക്കെ മൂപ്പമ്മാര്, പറയമ്മാര്, ഉള്ളാടമ്മാര്,നായാടിയോള് ഒക്കേണ്ന്ന് താമസിച്ചേര്ന്നേ. ഇപ്പ അവരൊന്ന്ല്ല.. അദിയോം ചേട്ടായിമാരാ..അവരെ കയ്പ്പോളേം ചെറ്യോരുപള്ളീം ണ്ട്..
അവ്ടെ ഉള്ളിൽക്ക് പാറ്ക്കണ ഈയ്യ ഉള്ളാടമ്മാര് പോൽത്തേ പാവങ്ങ്ള്ക്ക് തൊയിലൊറ്പ്പ് വന്ന്ത് നന്നേയീന്നാ ചൊക്ളിക്ക് തോന്ന്യേ.. പണീണ്ട്…പൈശ കൊറവാച്ചാലും ഒറപ്പേയിട്ടും കിട്ട്ണ്ട്.

കൊറച്ച് നാള് കയിഞ്ഞപ്പ്ളാണ് തൊയിലൊറ്പ്പ് പണീല് മുഴോനും പെണ്ണങ്ങളാണ്. ആണങ്ങ്ള് ഇല്യാന്ന് ചൊക്ളി കണ്ടേ. അതെന്തിറ്റാന്ന് വിജാരിക്ക്മ്പളാണ് പൈശ കൊറ്‌വാണന്ന്. പൊറ്ത്ത് കൂലി അദിയം കിട്ടും. ആണങ്ങള്ക്ക് കൂലി അദിയം കിട്ടണം. പെണ്ണങ്ങള് അപ്പോ തൊയിലൊറ്പ്പ് എട്ത്ത് അവരടെ പണ്യായിറ്റ്.

പെട്ടന്ന്നെ ഒര് മാറ്റണ് വന്ന്ത് ന്ന് ചൊക്ളി കണ്ട്. അദാണ് പെണ്ണങ്ങളെ കൈയീ കാശ് വന്നാല്ള്ള കാര്യം.. പിള്ളേര് പള്ള നെറച്ചും തിന്നും. അവറ്റ വേഗങ്ങട്ട് വല്താവും..

തൊയിലൊറ്പ്പ് പെണ്ണങ്ങളെക്കൊണ്ട് അവനാൻറെ പറ്മ്പ് ചവറടിപ്പിക്കലും പച്ചത്തൂപ്പ് വെട്ടിപ്പിക്കലും തെങ്ങിൻറെ കട കളപ്പിക്കലും കൊള്ളീം വാഴേം ചേനേം ചേമ്പും ഒക്ക നടീപ്പിക്കലും തൊട്ങ്ങീ നാട്ടാര് ആളകാര്. പഞ്ചേത്ത് കെണറോളൊന്നും വെടിപ്പാക്കാൻല്യ. കെണറൊക്കെ നെകത്തി…ഇപ്പോ പേപ്പില് വെള്ളംണ്ടല്ലോ ഏതേരോം. പൊയേന്ന് വെള്ളടിച്ച് കേറ്റ്ല്ലേ.. മണ്ല് ഇട്ത്ത് ഇട്ത്ത് പൊയ ഒര് കുണ്ടും കുഴീണ്..ഇപ്പോ.. മുപ്പാട് എന്തിര് ഭങ്ങീര്ന്ന് പൊയേല്..നല്ല തെളിവെള്ളം.. പ്രാഞ്ചീസ്ന് മുപ്പാട് ഒര് പറച്ച്ല്‌ണ്ടേര്ന്ന്.. പൊയേൽത്തെ വെള്ളം കൂട്ടി റമ്മടിക്കാന്ന്…ഇപ്പ അടീൽത്തെ കരിങ്കല്ലും ചെങ്കല്ലും ചെളീം ഒക്ക്യായിറ്റ് ഒര് നാറ്റണ്. തൊയിലൊറ്പ്പ് പെണ്ണങ്ങള് എടയ്ക്കേ പൊയേം വെടിപ്പാക്കല്ണ്ട്.

റോട്ട്ല് ഇള്ള പച്ചേം പുല്ലും വെട്ടിക്കളേലും കത്തിക്കലും ണ് തൊയിലൊറ്പ്പ്കാര്ടെ പിന്നൊര് പണി. ചൊക്ളി കാലേന്തി നട്ന്ന് എല്ലാ പെണ്ണങ്ങളോടും പറ്ഞ്ഞ്. റോട്ട്ല് പല വിത്തോള് വീണ്‌ടാവും.. തീയ്യത്തിച്ച് മൊളക്കാണ്ടാക്ക്‌ര്ത് ന്ന്.

കാശ് നേരാനേരം കൈയിമ്മേ വന്നാ ചെല പെണ്ണങ്ങളും മിക്ക ആണങ്ങള്ടേം പോല്യന്നാ..

ഓ.. നീയോര് മരം വെക്കണ ചണ്ണക്കാലൻ..ഒന്ന് പോയേരപ്പാന്നന്യാ അവറ്റോൾടേ മോത്തെം ഇളിച്ച് കാട്ട്ല്.

കാശന്ന്യണ് കാര്യം..

കൈവേ റോട്ട്ല് നട്ക്ക് ബാത്ത് മരം വെക്കാനൊന്നും ചൊക്ളിക്ക് പറ്റീല്യാ. അതൊക്കെ സറ്ക്കാര്‌ണ് ചിയ്യാ.. അയിനൊക്കെ വക്പ്പ്ണ്ട്. വെള്ളൊഴിക്കണ വണ്ടീണ്ട്. ആ വക്പ്പോളോന്നും ചൊക്ളീനെ നോക്ക്ല്ല. പപ്പിനിക്ക് പഞ്ചേത്ത് പ്രയിസൻറ് പ്‌റസങ്ങിച്ചപ്പന്നേ അറിയേര്ന്ന് .അദ്ണ് അവളന്നെ ചിറിച്ച് മണ്ണ് കപ്പീത്..

പ്റസങ്ങത്തീല് മനിഷേമ്മാര് മുക്കാലും പറേണത് നൊണേണ്ന്നാണ് പപ്പിനി പറേണ്. അപ്പളത്തേ ഓളത്തിലോരോന്ന് കാച്ചും.പിന്ന്യൊന്നും ഓർമീണ്ടാവ്‌ല്ല.

അതികാരത്തിൻറെ സൂത്രാ അദ്.

പുള്ള് പപ്പിനി പറേണത് കേട്ട് ചെലച്ചു. ഒര് വവ്വാല് എന്താണ്ടും കള്യാക്കീട്ട് പറന്നാ പോയീ…

(തുടരും….)

Print Friendly, PDF & Email

Please like our Facebook Page https://www.facebook.com/MalayalamDailyNews for all daily updated news

Related News

Leave a Comment