ചൊക്ളി (നോവല്‍ – 77): എച്മുക്കുട്ടി

കോടംകര പള്ളീല് കുരിശ്ൻറെ വയി നട്ക്ക്മ്പ്ളാണ് തുന്നക്കാരൻ ശങ്കരൻ മരിച്ചോയീന്ന് ആരട്യോ കൈ പോണിൽക്ക് വിളി വന്ന്ത്.

നല്ലീശോയേ വിശ്ശോസള്ള മാപ്ളാര് മാത്തറേ പിന്ന പള്ളീരവ്ടെ നിന്നൊള്ളോ. ബാക്കി എല്ല്‌രും ആലൂര് സെൻററിൽക്ക് പാഞ്ഞോണാ പാഞ്ഞ്.

ചൊക്ളിക്ക് വെഷമായി. ഒന്ന് മിണ്ടീറ്റ്ല്ല അവരോടേള്ള ആരും ഒര്ക്കലും മിണ്ടീറ്റ്ല്ല. ആദിക്ക് കുപ്പിയന്നേ ആര്ന്നൂന്ന്ച്ചാലും പിന്നേ ദൂഭേലേ കാശ് നെറഞ്ഞപ്പോ ശങ്കരൻ ഗമേലായി. വിജേൻറെ വിസിനസ്സാണെങ്ങേ ലോഗം മുഴ്ക്കേനും വല്തായി.. നാട്ട്ല് ള്ള ഇന്തുക്കള് പല പല നാടോളിൽക്ക് പോയ്ത് വിജേൻറെ ഒറ്റ വിളീമ്മ്ലാണ്.

പെങ്ങളൂട്ട്യോളെ ദൂഭേക്കാരന്നേണ് കല്യാണം കയിച്ചത്. ആങ്ങളച്ചെക്കമ്മാരൊക്കീം വിജേൻറൊപ്പം വിസിനസ്സന്നെ. നല്ലൊര്മീണ് തമ്മാമ്മില്. വന്നേറ്യ പെണ്ണങ്ങളും അങ്ങ്നെ ന്നെ. കുടുമ്മ വയക്കില്ലേങ്ങേ വിസിനസ്സ് നന്നാവും.. ലോഗം മുഴ്ക്കേനും പര്ക്കും.

ഒടുക്കോത്തേ ചെക്കൻ സുദീരൻ സിലിമേല് ണ്ട്. അങ്ങ്നേണ് ആലൂരമ്പ്‌ലത്ത്ലെ ഉൽസോത്ത്ന് ഒരിക്കേ പാട്ട് പാട്ണ മണീല്ലേ… കലാഭവന് മണീ.. സിലിമേല് ള്ള മണി വന്ന്ത്.. എന്താർന്ന് പാട്ട്…

ചൊക്ളിക്ക് അങ്ങ്ട് പോണന്ന് തോന്നീല്ല. ആരായിറ്റും അങ്ങ്നെ അറീവ്‌ല്ല. സിലിമക്കാര് തോനേ വരും ച്ച്ട്ടാണാവോ അറീല്ല എല്ല്‌രും പായണേ.. പിന്നതല്ല നാട്ട്ലെ എല്ല്‌രേം സകായിച്ച്ണ്ട്‌ല്ലോ വിജേനും ആങ്ങളാരും.

പയേ ആള്കാര് ഓരോര്ത്തരായിറ്റ് പൂവ്വ്ണ്. അദൊര് വെഷമം തന്നേണ്.

വല്യോര് സമ്പവം തന്നേര്ന്ന് ആ മര്ണം. അച്ചുവാനന്തൻ സകാവ് മാത്രം ല്ല തലേക്കെട്ട്ള്ള ആ പർദാനമന്ത്‌രി വരെ സങ്കടം പറ്ഞ്ഞ്. നാട്ട്ല് എല്ലര്ടേം വീട്ട്ല് വെഷമം വന്ന്… വരാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റോ …

ഒര് പത്ത് പയിനഞ്ചൂസം എട്ത്ത് പയിനാറ് ചട്ങ്ങോള് കയിഞ്ഞീട്ടും മനിഷേമ്മാര് സാദാരണ പോല്യാവാൻ.. ഇന്തുത്തം പറേണോര് നേതാക്കമ്മാര്ടേ സങ്കടം പിന്നും മാറീല്ല.. സുകുമാഷ്ക്കും ബാലേന്ദരനും വല്യ ദണ്ണാര്ന്ന്. രാമേന്ദര സാമി ഡോക്കിട്ടറ് ഒന്നും അങ്ങ്നെ പൊറത്തേക്ക് കാട്ടീല്ല.. വിജേൻ പൈസ എമ്പിടി കൊട്ക്ക്ണ്ട് ഇന്തുത്തം വരാന്ച്ചാലും പട്ട്‌രല്ലല്ലോ. അതൊര് കൊറവന്നേ ല്ലേ..

അങ്ങനീര്ക്ക്മ്പളാണ് മോഗൻലാല്നെ പട്ടാളസിന്മേല് വെടിവെച്ചേന് പട്ടാള്ത്തില്ട്ത്ത് അവരേ പടിത്തോം ഊണിബോം തുണ്യൊക്കെ ആയിറ്റ് തിരോനന്തരത്ത് വിട്ടേന്ന്. അപ്പ്യന്നെ പണ്ടത്തെ രാജാവിന്റെ അന്യേനെ കണ്ടൂന്ന്. അച്ചുവാനന്തൻ സകാവിനെ മുക്കിയമന്ത്രി ആയീച്ചാലും കണ്ട്ല്യ..

ഉണ്ണീം മോഗനനും മനോജൊക്കേ പറയേ…ഇഞ്ഞി അയ്യാള്‌ടെ സിന്മ കാണര്ത്‌ന്ന്. അയ്യാള് ഇന്തുത്തം പറ്ഞ്ഞ് രാജാവിന്റെ അന്യേനെ കാണ്ണണ്. പയേ പോലെ അയിത്തോക്ക്യായിട്ട് രാജാവ് ബരിക്കണേലാണ് അയ്യാക്കും രാമേന്ദ്‌ര സാമിക്കും വേണ്ടേന്ന്..

ചൊക്ളി ആലോയിക്കേര്ന്ന്

ആരാവും ജാതീം മതോം ണ്ടാക്ക്യേ..

ആരാവും രാജാവിനെ ഇണ്ടാക്ക്യേ..

ആവോ..ആരാച്ചാലും ഭയ്ങ്കര കള്ളമ്മാര്ണ്. വല്യ ചൂത്തറക്കാര്ണ്. എത്തറ കാലായി എന്തോരം ആള്കാരേണ് അദ് പറ്റിക്കണ്..എത്തറ വയക്കാണ്ട്ക്ക്ണ്..

താമരച്ചേട്ത്താര് പോയീച്ചാലും വീടും പറ്മ്പ് പണീം ഒക്കെ കേമത്ത്ലന്നെ പോണ്ണ്ടാരുന്നൂന്ന് പ്രാഞ്ചീസ്നും ഒര് വിചാരണ്ടാര്ന്നു. വല്ലപ്പളും ചേട്ത്താരേ കാരിയം പറേമ്പോ ചേട്ടച്ചാര് മിട്ക്കനല്ലേ ഒക്കേം നല്ല നെലക്ക് പോണ്ട്ന്നാ പറഞ്ഞേര്ന്നത്.

ഇപ്പെന്തിറ്റാവോ പറ്റീത്…

കേനേടേൽത്തെ മൊക്ക്ള്ക്ക് ഈയ്യ പട്ടിക്കാട്ട്ല് പൊഴമ്പള്ളത്ത് പൂമി വേണ്ട. അവര് ഒക്കെം വിറ്റു. ഇപ്പോ പൊഴമ്പള്ളത്ത് വീടോള് വരാന്ന്. അഞ്ച് സെൻറ്‌ല് വില്ലാന്ന്..

പപ്പിനി ചിറിക്ക്യാര്ന്നു..

ഇമ്മക്കും അപ്പ വില്ലേണ്..

ചൊക്ളി ചുറ്റാടും നോക്കീപ്പോ ശരീണ്..ചെമ്മരത്തീം മെലാഞ്ഞീം ചീമക്കൊന്നേം അത്‌ര്മ്മേള്ള നെറെ പൂവ്ള്ള വേലി.. നല്ല വെടിപ്പായിറ്റ് നാല് വശേം മിറ്റം. പച്ചക്കറിയോള്..കണിക്കൊന്ന, മരിക്കൊയ്ന്ത്, വാടാമല്ലി, ചെട്ടിച്ചിപ്പൂവ്, മല്ലിപ്പൂ, ജാതി മല്ലി…

വീട് ചെറ്താ..

പ്രാഞ്ചീസ്നും ചിറി വന്ന് മുട്ടി.

അത് പപ്പിന്യേ, കാശാര് താമേസിക്ക്മ്പോ വില്ല, കോട്ടേജ് എന്ന് ഒക്കെ പറേം. ഇമ്മളാമ്പോ കുടീ, ചെറ്റ ന്നൊക്കീം..

കാൽത്ത് നേരത്ത് അങ്ങ്നെ ചിരീം കളീയായിറ്റ് തൊട്ങ്ങീതാ. വൈന്നേരം പള്ളായിക്കാട്ല് നെലോളിച്ചോണ്ട് ഓടണ്ട്യാ വന്നു…

കടം കേറീട്ടേയ് പന്ത്രണ്ട് ആളാ വെഷം കുടിച്ച് ചത്തത്…

ഒക്കെ ആണങ്ങള്..

എല്ലാരേ പേര്‌ലും ബേങ്കീന്ന് കള്ളാസ് വന്ന്ണ്ടാര്ന്നു…

മോഗനനും ഉണ്ണീം നീലച്ച് കെട്ക്കണ കണ്ട്പ്പോ ചൊക്ളി പ്രാഞ്ചീസ്നെ കെട്ടിപ്പിട്ച്ച് ഒറക്ക്നെ നെലോളിച്ചു…

പപ്പിനി പതം പറേണത് കേക്കാര്ന്നു അപ്പളും…

അച്ചുവാനന്തൻ സകാവ് വന്ന്.. നൊലോളിക്കണോരോട് ‘വേണ്ട.. എല്ലാ സകായോം ചിയ്യാ’ന്ന് പറ്ഞ്ഞ്..

കൊറേ ടീവീക്കാരും കള്ളാസ് കാരും വന്ന്.. എന്നാലും സകിക്കാൻ പറ്റ്ണ്ടായില്ല..

എത്തറ ആളാ..അങ്ങ്ട്ട് മരിച്ചേ..

പെണ്ണും പെടക്കോഴീം മൊക്ക്ളും ഒന്നും പാടില്ലാന്ന് പറ്ഞ്ഞ് എല്ലരും.. അവരെ പെലത്താനല്ലേ പണീട്ത്ത് കടം വാങ്ങണ്ട്യരണേ..

പപ്പിനീം അമ്മ്ണീം തങ്കമണീം ലില്ലീം പിന്നേ വേറേ കുടുമ്മസ്രീയോളിലെം അയല്ക്കൂട്ടങ്ങോളിലേം പെണ്ണങ്ങള് നെല തെറ്റി നൊലോളിക്കണ പെണ്ണങ്ങളേം മൊക്കളേം കെട്ടിപ്പിട്ച്ച് സമാദാൻപ്പിച്ചു. കണ്ണോക്കിനാന്നും പറഞ്ഞ് മൊയ്തീൻ കാജീരോട്ന്ന് ഒര് ലോറി അരീം സാമാനങ്ങളും കൊട്ത്ത്.. പെണ്ണങ്ങള്ക്ക് ഇത്ത്‌രി സമാദാനം വന്ന്..അപ്പേ ബേങ്കീന്ന് പലിശ വേണ്ടാന്നറീപ്പ് കിട്ടി. അപ്പ്ളും മൊത്‌ല് അടയ്ക്കണ്ടേ..

ആ പെണ്ണങ്ങളും കുട്ട്യോളും തോറ്റ്ല്യ.. അവറ്റ പച്ചക്കറീം മുതരേം പരിപ്പും ണ്ടാക്കി വിറ്റ്.. ഇത്തരീശ്ശേ കാശടച്ചു ങ്കില്… പത്ക്കനെ ലച്ചപ്പെടുവേരിക്കും. അത്ണ് പെണ്ണ്ങ്ങള്. നൂറ് കുറി മുറ്ച്ചാലും അവറ്റ പിന്നേം മുറി കൂടും.

എന്തിറ്റായാലും കുതിരമ്മലേലും പള്ളായിക്കാട്ലും പിന്നെ ആരും വെഷം കുട്ച്ച്ല്ല. കുട്ക്കാൻ പെണ്ണങ്ങളും കുടുമ്മസ്രീയോളും അയലൂട്ടങ്ങോളും സമ്മേച്ച്യല്ല. അവറ്റ നല്ലോണം നോക്കി.. ഉണ്ണീം മോഗനനും മരിച്ചോണ്ട് പാറ്ട്ടീരേ ഒരു നോട്ടോം കിട്ടി.

അങ്ങനീന് കാപ്പനും അയ്തേം മാക്കും കണ്ട്‌രൂം ഒക്കീം സകാവ് ആയീത്. വയസ്സായീച്ചാലും രാഗവേട്ടന് ഇപ്പളും പാറ്ട്ടീരേ കാര്യം പർദാനാണ്. എല്ല്‌രും പാറ്ട്ടീരേ ആള് കാരാവ്‌ണം ന്നാണ്. അതിത്തിരീച്ചേ അതിക്രമല്ലേ രാഗവേട്ടാ ന്ന് കോങ്ക്രസ്സിൻറെ ജോണി മാഷ് കള്യാക്കി ചോയിക്കും…

ആളെപ്പിടുത്തക്കാരനാവ്‌ര്ത് രാഗവേട്ടാ എന്ന് പറേം..

രാഗവേട്ടന് പാറ്ട്ടീരേ കാര്യാണ് ഏറ്റോം വല്‌ത്. എന്നും എപ്പളും… അതോണ്ടന്നെ പാറ്ട്ടീരേ ഉള്ള്‌ല് വെള്ളം കേറണത് സകിക്കാൻ പറ്റ്ല്ല്യ. കാര്യം ജോണി മാഷോട് കണകണാന്ന് പറയുച്ചാലും കോങ്ക്രസ്സ് ഇന്നാട്ട്ല്ക്ക് കൊറേകാര്യങ്ങള് ചീതണ്ട്ന്നാണ് രാഗവേട്ടൻ ബാക്കിള്ളോരോട് പറയ്യാ. എന്നാലും പാറ്ട്ടീരൊപ്പം ആവില്ലേനീം..

പാറ്ട്ടീരേ വഞ്ചീമ്മേ വെള്ളം കേറ്യാ അത് മുങ്ങുന്നാണ് രാഗവേട്ടന് എപ്പളും പറയാൻള്ളത്. അച്ചുവാനന്തൻ സകാവ് മിണ്ടീറ്റ്ല്ല… അഞ്ച് കൊല്ലായിറ്റ്.. എന്തേ..വയക്കില്ലേങ്ങേ ല്ലേ ബരിക്കാൻ പറ്റ്ള്ളോ..

മൂന്നാറ്ന്ന് ഒര് നാട്ണ്ട്ന്ന്… അവടെ തോന്യോണം കെട്ടിടാണ്ടാക്കീത് സകാവ് പൊളിപ്പിച്ചൂന്ന്… അപ്പോ വയക്കായി പിന്നേതാണ്ട് നാട്ട്ന്ന് കറണ്ട് കൊണ്ടരണേല് കള്ളത്തരം ണ്ടാര്ന്നൂന്ന്. അത് സകാവ് പറഞ്ഞപ്പോ വയക്കായി..

ഇയ്യോക്കിക്കോ, ഇഞ്ഞിയത്തെ തെര്ഞ്ഞ് ഇടുക്കല്ലുംലും സകാവിന് സീറ്റ്ണ്ടാവില്യ..സകാവ് എന്താ ചാവാത്തേന്നാ ചോയിക്കണോരാ ഇപ്പ്‌ള് അദിയം..

രാഗവേട്ടന് കണ്ണില് ഈറൻ വന്ന്…പാവങ്ങ്ളെ ഇഷ്ടാന്നുള്ളതല്ല പാറ്ട്ടീരേ പെഷല്ന്ന് ചൊക്ളിക്ക് തോന്ന്യൊടങ്ങീ..

കൊറച്ചീസം കയിഞ്ഞപ്പോ ദിനേസസാമി ഡോക്കിട്ടറും അമ്മ്യാര് ഡോക്കിട്ടറു ഒക്ക്യായിട്ട് രാമേന്ദ്‌ര സാമീടവിടെ ഒര് കുഞ്ഞ്യ ആസ്പത്ര്യാ വന്ന്…

അവര് ഏതാണ്ട് ഒര് ഒട്ങ്ങ്യ നാട്ട്ലേര്ന്ന്ന്നാ കേട്ടേര്ന്നേ..

ചൊക്ളിക്ക് ദിനേസസാമീടേ പേര് കേട്ടാലന്നെ ഒര് ദണ്ണപ്പാട്‌ണ്…ഒരും പോല്ലീസും പിടിക്കാണ്ട് കട്ട് കട്ട് നട്ക്കണ കള്ളൻറെ വിജാരം വരും.

ജാനൂൻറേം ജക്കൂൻറേം ജീവതം കളഞ്ഞേ ആ സാമിയന്ന്യാണ്..

കൊറ്ച്ച് കയിഞ്ഞപ്പോ പിന്നും വന്ന് തെരഞ്ഞ്ട്ക്കല്… രാഗവേട്ടൻ പറഞ്ഞോണം അച്ചുവാനന്തൻ സകാവിന് സ്തലല്യ… ഓട്ടിന് നിക്കാൻ..

പാറ്ട്ടീരേ കാര്യങ്ങ്ള് മ്മക്ക് തിരിയാണ്ടായിരാ ന്ന് രാഗവേട്ടൻ പറഞ്ഞപ്പോ പപ്പിനീരെ കണ്ണ്‌ല് നനവ്ണ്ട്ന്ന് തോന്നി ചൊക്ളിക്ക്.. നച്ചത്തറം മിന്നണ ആകാശം നോക്കി ചൊക്ളി മിനുമിനാന്നിര്ന്നു.

ആള്കാര് ഒച്ചീം വിളീം ണ്ടാക്കീ ജാത്തേണ്ടാക്കി അച്ചുവാനന്തൻ സകാവിന് സ്തലണ്ടാക്കിപ്പിച്ച്.. തെരഞ്ഞ്ട്ക്കല്ലിന് ഇത്തിരി ദൂസങ്ങള് മുപ്പാടണ് സൗമീന്നൊര് പാവം കൊച്ചിനെ ഒര് ഒറ്റക്ക്യ്യൻ തീവണ്ടീല്ന്ന് ഉന്തീട്ട് ബലാത്തംഗം ചെയ്തേ..കുട്ടീ ചത്തോയി..അവനെ പിടിക്കും ചീതു. പപ്പിനീം ജൽജേം അമ്മ്‌ണീം ഒക്കെപ്പാടെ ആ കുട്ടീരേ വീട്ട്ല് മ്മേ കാണാൻ പോയിണ്ടായി..

മട്ക്കം വന്ന്ട്ട് പപ്പിനി ചൊക്ള്യേ കെട്ട്യാപിടിച്ച് ഒറക്ക്നെ ഒറ്ക്കനെ ഓളീട്ടു. ചൊക്ളിക്കറീം അങ്ങ്നെ ഇണ്ടാവുന്ന്. അവളക്ക് സകിക്കാൻ പറ്റാണ്ടായാ പിന്നെന്തിറ്റ് കാട്ടാനാ…

ബലാത്തംഗാക്കിയാ വല്ല സുഗോം കിട്ടോന്നാലോയ്ക്കാര്ന്നു ചൊക്ളി. ആണങ്ങള്‌ക്ക് ന്നെ വല്ല സുഗോം കിട്ടോ..പെണ്ണ് പെടച്ചടിച്ച് നൊലോളിച്ച് കരേം, കയ്യും കാലും ഇട്ടടിക്കേം മാന്തേം കടിക്കേം ചിയ്യുമ്പോ …എങ്ങ്നേണ് ഇത്ത‌റ തെണ്ടിത്തരം കാട്ട്ണത്… ആണങ്ങള്.. വല്ല സൂക്കേടാരിക്കോ…അല്ലങ്ങേ പെടച്ച് തോലുരിക്കാൻ ആളില്ലാഞ്ഞിട്ടേരിക്കോ..

ചത്തോയതോണ്ട് ആ കൊച്ച് ആള്കാര്‌ടെ തീട്ട വർത്താനം കേക്കാണ്ട് രച്ചപ്പെട്ട്. അല്ലേങ്ങേ അവള് മൈറ്റീതാണ്, വേറ കല്യാണം വന്നപ്പോ ഉന്തിമാറ്റ്യേണ് ആ നേരത്ത് തീവണ്ട്യേ കേറ്യന്തിനാ..തന്നയ്ക്ക് ഇര്ന്നന്ത്‌നാ…ആ യാതി പൊടവേ കെട്ട്യേന്തിനാന്ന് ഈയ്യ സങ്കടം പറേണോര് കേപ്പാങ്കേന്ന് പപ്പിനി ചൊക്ളീരെ നെഞ്ചത്ത് മോന്ത ഇട്ട് ഉര്ട്ടീട്ട് പിന്നേം നൊലോളിച്ച്…

ചൊക്ളിക്ക് മനിഷേമ്മാരോടന്നേ അറ്പ്പായി..ഓരോ കോണവർത്താനങ്ങ്ള്. ഇങ്ങത്തെ ബലാത്തംഗങ്ങള് നിറ്ത്താക്കാൻണ് നോക്കണ്ട്..സിന്മേല് ഒക്കെ ബലാത്തംഗാക്കിയ എരപ്പനെ സിനേകിക്കണ പെണ്ണങ്ങളെ കാണാം.. കരണക്കുറ്റിക്ക് അടിച്ച നാറീൻറെ പിന്നാമ്പറത്ത്ന്ന് നിന്ന് മൈറ്റണ പെണ്ണങ്ങള് …

കടവയ്റ്റ്‌ല് ചവ്ട്ട്യാലും ചേട്ടൻറെ കുട്ടീനെ പെറണന്ന് നൊലോളിക്കണ പെണ്ണങ്ങള്… അവറ്റോളാ സിന്മേല് നെറയേ.. ചൊക്ളിക്ക് അവറ്റേനെ കാണുമ്പോ പാവം തോന്നും..ഇത്തറ പോക്കടം മുട്ട്യ സിന്മ കളിച്ച്ട്ട് വേണം കാശ്ണ്ടാക്കാൻ… മമ്മൂട്ടീം മോകൻ ലാലും ഒക്കേം പെണ്ണങ്ങളെ കരണത്തടിച്ച്ട്ടാണ്, പച്ചമാങ്ങ തീറ്റിക്കുന്ന് തീട്ട വർത്താനം പറ്ഞ്ഞ്ട്ടാണ് കാശ്ണ്ടാക്കി ജീവിക്കണത്. അത് കാണണോര്ക്ക് ചെലോര്ക്ക് ഇങ്ങ്ന്യാ വേണ്ടേന്ന് തോന്നേരിക്കും..

ചൊക്ളി തുപ്പി.. കാർപ്പിച്ചാ തുപ്പി. മിറ്റം നാടാന്നും സിന്മ്യാന്നും വിചാരിച്ചങ്ങ്ട് തുപ്പി.

കോങ്ക്രസ്സ്‌കാര് പറ്ഞ്ഞ് അച്ചുവാനന്തൻ ബരിച്ചോണ്ടാ ആ കുട്ടീനെ ഊദ്രവിച്ചേന്ന്..അത്പ്പോ ആരാ ബരിച്ചാലും പെണ്ണങ്ങളെ എല്ല്‌‌രും ഊദ്രവിക്കും. അത് പപ്പിനി പറേണത് തന്ന്യാണ് ശെരി.

എന്തിറ്റായാലും പള്ളയ്ക്കടി കിട്ട്യ പാമ്പിൻറെ ചേലായി പാറ്ട്ടീരേ കാര്യം. ആ ബങ്കാള നാട്ട്ല് മന്താന്ന് പേര്ള്ള പെണ്ണൊര്ത്തീരേ പാറ്ട്ടി ജയിച്ചാ വന്ന്.. മുപ്പത് കൊല്ലണ് മ്മ്ടേ പാറ്ട്ടി അവ്‌ടെ ജയിച്ചേർന്നേന്ന് രാഗവേട്ടൻ പറഞ്ഞ് തരേ…ഇപ്പോ മന്ത പെണ്ണൊര്ത്തി മതീ..പാറ്ട്ടീരേ എടവാടോള് ശരിക്കനേ ആര്ന്നില്ലേന്ന് ചോയിച്ചപ്പോ രാഗവേട്ടൻ പറ്ഞ്ഞ്..’കാറ്ണ്ടാക്കാനാണ്ന്ന് പറ്ഞ്ഞ് പാവങ്ങ്ള് രെ പൂമി എട്ക്കാമ്പാടില്ല്ടാ ചൊക്ളിയേ’ന്നാണ്. ഇഞ്ഞി മന്ത പെണ്ണൊര്ത്തി ബങ്കാളനാട് മുറ്ക്കിപ്പിടിച്ചാ ഇരിക്കുന്ന് അപ്പോ ചൊക്ളിക്ക് തിരിഞ്ഞു ഉമ്മാന്ന് പേര്ള്ള മൻഷേനായി ഇബ്ടെ മുക്കിയ മന്ത്രി. അച്ചുവാനന്തൻ സകാവ്‌ന് രണ്ടാള്ടെ കൊറവാന്ന് വന്നേ. അല്ലേങ്ങേ മുക്കിയ മന്ത്രി ആയേനേന്ന് എല്ല്‌രും പറ്ഞ്ഞ്.

പപ്പിന്യാ പറ്ഞ്ഞേ.. എന്ന വിചേഷം..അവര് വന്ന്ട്ട്. ഒന്നും മുടിയാത്..കൈയും കാലും കെട്ടീട്ട് ബരിക്ക മുടിയാത്..

പാറ്ട്ടീരേ തല തിരിഞ്ഞൂന്ന് പപ്പിനി പറ്ഞ്ഞ്. ഇന്തുത്തം മിണുങ്ങാമ്മരണ്ട്. അതറീണം..അല്ലേങ്ങേ എല്ലരും തൊലഞ്ച് പോകും..

ചൊക്ളിക്ക് തിരിഞ്ഞ്… പപ്പിനി പറേണത് തിരിഞ്ഞ്…

(തുടരും)

Print Friendly, PDF & Email

Please like our Facebook Page https://www.facebook.com/MalayalamDailyNews for all daily updated news

Leave a Comment

Related News