വരൂ, നമുക്ക് ലോകം പണിയാം ! (കവിത)

സർവ്വ രാജ്യങ്ങളുടെയും
സൈനികപ്പുരകളിൽ
ശത്രുവിന് നേരെ തൊടുത്തു വച്ച
മിസ്സൈലുകൾക്ക് കാവലിരിക്കുന്ന
സൈനികരോടായി ഒരു വാക്ക് :

അരുത് !

നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ശത്രു
എന്ന് കരുതുന്നവർ
നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളേയല്ല,
നിങ്ങളുടെ മിത്രങ്ങളാണ് ?

നിങ്ങളുടെ,ഭവനവും ഭാര്യയും,
അവളുടെ മടിയിൽ
അമ്മിഞ്ഞയുണ്ണുന്ന നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞും,
സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത്
അവരിലൊരാളുടെ സഹിഷ്ണുതയിലാണ് !

അയാൾ അയക്കാതിരിക്കുന്ന
മിസ്സൈലുകളിലാണ്.

നിങ്ങൾ അയക്കാതിരിക്കുന്ന
മിസ്സൈലുകളിൽ
അയാളുടെ കുടുംബവും, കുഞ്ഞും
സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് പോലെത്തന്നെ.

നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥ മിത്രങ്ങൾ,
അജ്ഞാത മിത്രങ്ങൾ !

നിങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ ശത്രു
ഭരണാധികാരികൾ, രാഷ്ട്രീയക്കാർ.
അവർക്കു വേണ്ടി നിങ്ങൾ
കുഞ്ഞാടുകളെ അറുക്കുന്നു,

ആ ചോരയിൽ മുക്കി
പതാകകൾ ചുവപ്പിക്കുന്നു ?

ദൈവത്തിന്റെ ഭൂമിയിൽ
അതിരുകൾ വരച്ചു ചേർക്കുന്നു,
അവയുടെ സംരക്ഷണാർത്ഥം
ആയുധങ്ങൾ സംഭരിക്കുന്നു ?

അരുത് !

ആയുധങ്ങൾ താഴെ വയ്ക്കുക!
ആർക്കെതിരേയും
അത് പ്രയോഗിക്കുകയില്ലെന്ന്
ആത്മാവിൽ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുക,
അവസാനം ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിക്കുക !

അധികാരികൾ നിങ്ങളെ
പീഠിപ്പിക്കാം, വധിക്കാം?

അവഗണിക്കുക !
നിങ്ങളുടെ ചെറു ജീവന് പകരമായി
ഒരു കോടി കുരുന്നുകൾ വളരട്ടെ !
ദൈവത്തിന്റെ ആരാമത്തിൽ
നിങ്ങളും ഒരു കുരുന്നാവട്ടെ !

വരൂ, നമുക്ക് നമ്മുടെ ലോകം പണിയാം !?

Print Friendly, PDF & Email

Please like our Facebook Page https://www.facebook.com/MalayalamDailyNews for all daily updated news

Related News

Leave a Comment