അച്ച് – അപ്പം (കവിത)

achappam

അച്ചപ്പത്തിന്റെ അനേകം ദ്വാരങ്ങളിലൂടെ
അവന്‍ ലോകത്തെ നോക്കി
ഒന്നൊന്നായി പൊട്ടിച്ചെടുത്ത് ചവച്ചരച്ചു
പാതയിലെ പെണ്‍കുട്ടിയെ
ആകാശത്തെ ചുവന്ന സൂര്യനെ
അയല്‍‌വക്കത്തെ വായാടിത്തത്തയെ
രണ്ടല്ലികള്‍ മാത്രമായപ്പോള്‍
അതൊരു കണ്ണട.
ഒന്നിലൂടെ എന്നെ
നോക്കിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു
“അച്ചന്റെ താടി നരച്ചുപോയി”
പിന്നെ
അവന്റെ ആമാശയത്തില്‍
ഞാന്‍
അവളെ കാത്തിരിപ്പായി.

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Comment