പുതിയ ട്രെയിനുകള്‍

                                                                 പുതിയ രണ്ട് മെമു, അഞ്ച് ഡെമു ട്രെയ്നുകള്‍

up

പുതിയ പ്രതിവാര ട്രെയ്നുകള്‍

up

പുതിയ എട്ട് പാസഞ്ചര്‍ ട്രെയ്നുകള്‍

up

പുതിയ 27 എക്സ് പ്രസ് ട്രെയ്നുകള്‍

up

പുതിയ ഒമ്പത് അതിവേഗ ട്രെയ്നുകള്‍

up

പുതിയ ആറ് പ്രീമിയം ട്രെയ്നുകള്‍, ആറ് എസി ട്രെയ്നുകള്‍

uptrain

Print Friendly, PDF & Email

Related News

Leave a Comment