ചൊക്ലി (നോവല്‍ -79): എച്മുക്കുട്ടി

ചൊക്ളിക്ക് അയമ്പത്തൊന്ന് വെട്ട് എപ്പളും എപ്പളും നെഞ്ഞത്തിക്ക് കേറി വന്ന് കടച്ചില് എട്ക്കും. പാറ്ട്ടീരേ ആരും ചെന്നില്യ, ചത്തോയ മനിഷേൻറെ വീട്ട്ല്. അച്ചുവാനന്തൻ സകാവ് മാത്തറം പോയി.. സകാവ് പോയീത് ചൊക്ളിക്ക് ഒര് സമാതാനായി. ഒരാള് ണ്ടായീലോ.. ഒരു വെഷം വിമാൻത്തിലടിക്കണേ നിർത്താമ്പറഞ്ഞ് ഏതാണ്ടും വേറേ നാട്ടാര് വരേ മീറ്റിംഗം കൂടീപ്പോ അവര്ക്ക് അരുവായിറ്റ് സകാവ് ചോറ് തിന്നാണ്ടിര്ന്ന്… അത് ആ വേറേ നാട്ട്ലോക്കെ ടീ വീല് കാൺച്ചു. ദല്കീലെ സറ്ക്കാര് പറ്ഞ്ഞ് വെഷല്ല, അത് അടിക്കണ അങ്ങ്നെ കൊയപ്പല്ലാന്ന്..

ആ സകാവിന് മാത്തറം തോന്നീലോ കെട്ട്യോനില്ലാണ്ടായി നെഞ്ഞത്തടിക്കണ പെണ്ണിനെ ഒന്ന് ചെന്നാ കാണാൻ…

നേരം കൊറേട്ത്തു ചൊക്ളിക്ക് ആ അയമ്പത്തൊന്ന് വെട്ട് ഒന്ന് അലിയാൻ.. എന്നാലും അതാലോയിച്ചാ പരോശം വരും.

രാഗവേട്ടൻ അയിൻറെടേല് ഒരീസം കാലത്ത് ഒറക്കീന്ന് ഏൻക്കാണ്ട്ങ്ങ്ട് പോയീ. ചൊക്ളിക്ക് കരച്ച്ല് നിർത്താൻ പറ്റീല്ല. ആരൂല്ലാണ്ടായീന്ന് ഒറ്പ്പായ പോലെ.. ചക്‌രിത്തൂപ്പ് കെട്ട്യ വട്യോണ്ട് അച്ചരം വരക്കുമ്പോ തൊട്ട് പരിചേത്തിലായ്താണ്. എന്നുണ്ടാർന്ന് കൂടേ.. മരങ്ങോള്‌ടെ എടേല് പൂമരോം വെക്കണന്നും പറഞ്ഞ് ഒര് ജാതി മരങ്ങോള് കൊടന്ന് തന്ന്ണ്ട്. അവ്റ്റ വല്തായി പൂക്കുമ്പോ രാഗവേട്ടന് അങ്ങ്ടാ സന്തോഷാവും. പാലാന്നാ പയ്‌വ മല്ലീന്നാ ലിങ്ങമരന്നാ അങ്ങനെ കണ്ണിക്കണ്ടത്…

ചൊക്ളി ചത്തോണം ചെന്ന് ചടങ്ങോള് കണ്ടാ പോന്ന്… എന്തിറ്റണ് ചടങ്ങ്..അടക്കന്നെ.. വേറേ ഒന്നുല്ല. മോൻ ഗിരിജന് ലീവ് ല്ലാന്ന്. വേഗം പോണം.തരകാരോട് വീട് വിക്കാൻ വഴ്യോക്കണംന്ന് പറഞ്ഞ്ട്ടണ് ഗിരിജൻ പോയേന്ന് തരക് മാപ്ള, മോത്തൊക്കെ പാലുണ്ണീള്ള മാപ്ള പ്രാഞ്ചീസ്നോട് പറഞ്ഞൂന്ന്. എർണ്ണാകൊളത്ത് വിമാനം എറ്ങ്ങണോട്ത്ത് പ്ളേറ്റ് മേടിക്കാൻണ്. ഗിരിജേച്ചീനെ പ്ളേറ്റിലാക്കീ പുവ്വാൻണ്. ഇബടെ ഇയ്യ നാട്ട്ല് ഒര് സവുകര്യോം ല്ല… എപ്പളാ കള്ളൻ കേറാന്നറീല്ല.. അപ്പടി വങ്കാള്യോളും ആസാമിയോളും നെറഞ്ഞ് നാട്ട്ല്. ഗിരിജേച്ചീനേ ആരേങ്ക്‌ലും വെട്ടിക്കൊന്നാലോ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒര് പറ്മ്പ്‌ലെ പെരേല് പാറ്ക്കുമ്പോ. പ്ളേറ്റ്‌ല് നല്ല അടച്ചൊറ്പ്പ്‌ണ്ട്… കാവ്‌ല്ണ്ട്. ഉമ്മിണി ആള്കാര് മോള്ളും ചോട്ട്ലും ണ്ട്…

ചൊക്ളീരെ കണ്ണാ മിയിഞ്ഞു. ഈയ്യ് നാട്ട്ല് പടിച്ച് വല്തായ ചെക്കൻ എന്നും കാണ്ണണ്ണ നാട്ടാരേ ഇങ്ങ്നെ പറ്ഞ്ഞാലാ… വങ്കാള്യോളും ആസാമിയോളും പണീട്ത്ത് തിന്നാൻല്ലേ വരണ്.. അല്ലാണ്ട് ആളക്കൊല്ലാനാ.. ചെക്കൻ ദൂഭേ നാട്ട്ല് പോയീത് അവടത്തെ ആളോളേ കൊല്ലാനാ ജോലീട്ത്ത് കാശ്ണ്ടാക്കാനാ? അതോലന്നേയല്ലേ അവറ്റോളും…

ഇദെന്തിറ്റണ് നാല് കാശ് കാണ് മ്പോ മനിഷേമ്മാരിങ്ങനെ..

മൊയ്തീൻ കാജിരേ വീട്ടാരൊന്നും ഇപ്പ നാട്ട്ലെ അദിയം ആരോടും മിണ്ട്‌ല് ല്ല. കറപ്പ് കുപ്പായം ഇട്ട്ട്ടേ വീട്ട്ലും കൂടി നടക്കല്ള്ളോ. മൊയ്തീൻ കാജി ഇപ്പൊങ്ങനെ പൊറ്ത്ത്‌ന്നേ വരലില്ല. ഒക്കെ നോക്കണ് പണിക്കാരണ്. പണിക്കാര് നല്ലോരന്ന്യേണ്.

കാജീരോട്ത്തേ വിശേഷോന്നും അറിയാമ്പറ്റ്ല്ല. പണിക്കാര് ഒന്നും പറേല്ല..എന്തിറ്റ് പറേനാണ്?

കാശ് വന്നാ അങ്ങ്നേണ്.. വീടായി..മദലായി…മുള്ള് വേല്യായീ, തോക്ക് പിട്ച്ച് ഊണിബോം ഇട്ടോനായി..

ദേശവെളക്കും കോടങ്കര പള്ളിപ്പെര്ന്നാളും മേത്തമ്മാര്‌ടെ വെള്ത്ത പള്ളീലെ പ്റസങ്ങോളും വരണ നേര്ത്താണ് ഒരീസം ദല്കീല് ഒര് പെങ്കുട്ടീനെ ബലാത്തംഗാക്കീ ബസ്സീന്ന് റോട്ട്ല്‌ട്ടത്. അവളടെ കൂടേ ഒര് ചെക്കനേം ഇട്ട്. ഒരാളാ തിരിഞ്ഞോക്കീല്ലാന്ന്..

കമ്പിയൊക്കെ കേറ്റിണ്ന്ന് മൂന്നാലാള് കൂടി ബലാത്തംഗാക്കീത്.

ചൊക്ളിക്ക് ദല്കീ തീട്ടക്കുയി പോല്യങ്ങട് അറ്ച്ചു. കാർപ്പിച്ചാ തുപ്പീട്ട് കൊറെ മണ്ണൂട്ട് ദല്കീനെ മുക്കിക്കളേണന്ന് തോന്നി.. എന്ത്ന്‌ണ് ഇങ്ങനൊര് നാട്..എന്ത്ന്ണ് തലേക്കട്ട്ള്ള പർദാനമന്ത്‌രി..എന്ത്‌ന്ണ് അയ്യാക്കും കൊറേ ആള്കാര്‌ക്കും കുത്ത്‌രിക്കാൻ ആ വട്ടക്കെട്ട്ടം? എന്ത്ന്ണ് പോല്ലീസ്..എന്ത്ന്ണ് ദല്കീല് മനിഷേമ്മാര്?

ഒര് പെങ്കുട്ടീനെ ചിയ്യണ ചെയ്ത്താദ്..

കിള്യോള് ചെല്ച്ച്ട്ടും പൂവോള് ചിറിച്ച്ട്ടും പപ്പിനി ചിറിച്ച്ല്ല.. ബലാത്തംഗാക്കല്ന്ന് കേട്ടാ അവ്‌ള് അങ്ങനീണ്.

പപ്പിനി ചിറിച്ച്ല്ലാച്ചാല് ചൊക്ളിക്ക് ചിറി വര്ല്ല. ഒര് വെതക്കൊറ്‌വ്‌ണ് അപ്പോ. മരോം ചെടീം പൂവ്വും കിള്യോളും പോരാ.. പപ്പിനീം ചിറിക്കണം.

ദല്കീല് മാത്തറല്ല എല്ലാ നാട്ട്ലും പെണ്ണങ്ങളും കുട്ട്യോളും ഒച്ചീം വിളീം ഇടുത്തു. മെയുതിരി പിട്ച്ച് ജാത്തേല് നട്ന്ന് പപ്പിനീം അമ്മ്ണീം ലില്ലീം ജൽജേം വേറേം ഉമ്മിണി പെണ്ണങ്ങളും ക്ടാങ്ങളും കൊർച്ച് ആണങ്ങളും.

ചൊക്ളി പോയില്യ. ചണ്ണക്കാലും ഏന്തി നടക്കണത് വെഷ്മാണ്. സൊന്തായിറ്റ് പത്ക്കനെ നട്ക്കണ പോല്യല്ല,പലരടേം ഒപ്പനെ ഏന്തി നടക്കണത്.

ഏതാണ്ട് നാട്ട്ല് കൊണ്ടോയി സീൽസിച്ചുന്നൊക്കെപ്പറ്ഞ്ഞ് ദല്കീലത്തെ സർക്കാര്. എന്തിറ്റണ് കൊടലും പണ്ടോം കമ്പീമ്മേക്കേറ്റി വല്ച്ച് പൊറത്ത്ട്ട് ട്ട് സീൽസിക്കണ്..ആ കുട്ടിയങ്ങട്ട് ചത്തു. അദന്നേ..

ആ നേരത്തന്നേ വേറോട്ത്ത് വങ്കാള്‌ലാ വീകാറിലാ ഒക്കെ പെങ്കുട്ട്യോളെ ബലാത്തംഗാക്കീന്നും കൊന്നാ കെട്ടിത്തൂക്കീന്നും ടീ വി പെട്ടീല് കാട്ട്യേര്ന്നു.

നാലാണങ്ങള്ല് ഒര്ത്തൻ തൂങ്ങിച്ചത്ത് ദല്കീലെ പെങ്കുട്ടീനെ ഊദ്രവിച്ചോൻ..പിന്നൊക്കീം ജേല്ല്‌ലായി. ഒര്ത്തൻ പയിനഞ്ച് പയിനാറ് വയസ്സായോനാന്ന്. അവന്ണ് ആ പെങ്കുട്ടീൻറെ ഉള്ളിൽക്ക് കമ്പി കേറ്റ്യേന്ന്..അവള്ക്ക് ആണങ്ങളെ ബകുമാനം ണ്ടായില്ലാന്ന്. ബകുമാനം പടിപ്പിച്ചതാന്ന്..അവളടെ കൂട്ടുകാരനേം നല്ലോണം അട്ച്ച്ട്ടാണ്ന്ന് ബസ്സീന്ന് പൊറത്തേക്കിട്ടേ..

ചൊക്ളി എല്ല്‌ര് പറേണേം കേട്ട്..

എല്ല്‌രും പറേണ്ത് ഒര് കാര്യന്ന്യാ..

പെങ്കുട്ടീ വൈന്നാരായാ വീട്ട്ല് ഇര്ക്കണം. ആണങ്ങളോട് വെരകീട്ട് വെറ്പ്പ്ണ്ടാക്കര്ത്. ആണങ്ങളോട് എപ്പളും ബകുമാനം കാണ്ക്കണം

എരപ്പ്ത്തരം.

നാട്ട്ല് കൊറ്ച്ച് ആണങ്ങള്‌ക്ക് പ്രാന്ത്ണ്ട്..അവറ്റ തെണ്ട്യോളണ്..കഴുവേറ്‌ടെ മൊക്ക്ളാണ്. അതോണ്ട് പെണ്ണങ്ങളായ പെണ്ണങ്ങളൊക്കീം ആ കഴുവേറ്ടെ മൊക്ക്ളെ പേടിക്കണന്ന്..

അല്ലാണ്ട് അവ്‍റ്റേനേ പിട്ച്ച് ജേല്ലില്ട്ല്ലാന്ന്. ആ തെണ്ട്യോള്ക്ക് ഒപ്പനെ നിന്ന് വർത്താനം പറ്‌യണ കൊറെ ആണങ്ങളും പെണ്ണങ്ങളും വേറേണ്ട്.. അവറ്റ്യോടും ഈയ്യ സർക്കാരിന് ചോയിച്ചൂടേ?

പ്രാന്ത്ള്ളോര് പൊറ്ത്തെറ്ങ്ങി നട്ക്കാ..പ്രാന്ത് ല്ലാത്തോര് പേടിച്ച് മുള്ളി മുണ്ടും മൂടി വീട്ട്ല് കുത്തിര്ക്കാ..

സർക്കാരോള് കഴുവേറ്ടെ മക്ക്ളൊപ്പനെ ആണാ..

പപ്പിനി കര്ഞ്ഞൂ..

അവള്ക്ക് ചൊക്ളി പറേണ കേട്ട്ട്ട് സങ്കടാ വന്ന്.

മ്മ്ള് പറേണദൊന്നും ആരും കേക്ക്‌ല്ല. സറ്ക്കാരും കേക്കമാട്ടേ. ചെലോര് പറ്ഞ്ഞാ കേക്കും..അവരൊന്നും പറയൂല്യാ..
ചൊക്ളിക്കറീം അത്..

പാവക്കാട്ട്ല്ള്ള പയേ ചായക്കടേല് ചെന്ന് കുത്തിര്ക്കുമ്പളാണ്, മുപ്പാട് ഇന്നാട്ട്ല്ണ്ടായ ഒര് ബലാത്തംഗാക്കല്ല് ആണങ്ങളേനേ ഇബ്ടെ ള്ള കോടതി വീട്ടിപ്പൊക്കോന്ന് പറഞ്ഞതറിഞ്ഞേ.. അദ് നന്നായി.. കോടതിയോള് അങ്ങ്നേണ് വേണ്ടത്?

പിന്നെ ആ പെങ്കുട്ടീനെ വേശ്യക്ടാവ്ന്ന് വിളിച്ചൂന്ന്..

പത്ത് നാപ്പത് ആണങ്ങളും നല്ലോര്.. നല്ല കോടതിയന്നേ..

ഇപ്പ അതങ്ങനെ വിട്ടാ പറ്റ്ല്ലാന്ന് പറഞ്ഞൂന്ന് ദല്കീലെ വല്യക്കാട്ടേ കോടതി..

എന്തിറ്റ്ന്ണ് ബലാത്തംഗാക്കീന്ന് ഇത്തറ കോടതിയോളള് ചെന്ന് പറേണ്ടി വരണ് പെണ്ണങ്ങള്ക്ക്?.മുന്നാല് കോടതി എന്തിറ്റ് പിണ്ണാക്ക്‌നാണ്?

ബലാത്തംഗാക്കിയ ആണങ്ങളെ ജേല്ല് ഇടണം. പിന്നെറ്ക്കര്ത് പൊറ്ത്തക്ക്. ഒര് യാതി പ്രാന്ത്ള്ളോര് ല്ലേ അവറ്റ..അവറ്റ ജേല്ല് കെട്ക്കട്ടേ..ബാക്കിള്ളോര്ക്ക് തൊയിരത്തില് വല്ല പണീട്ത്ത് കയ്യാലോ..

തൂക്ക്യൊല്ലുന്ന് പറ്ഞ്ഞ്ട്ട് ഒര് കാര്യല്ല.. കോടതിയോള് പറേം..ഇന്നാലും ചെയ്യ്ല്ല. പെങ്കുട്ടീനെ ന്ന്യാ തെറി പറയ്യാ എല്ലാരുന്ന് ബലാത്തംഗാക്കണോന് അറീം. കൊല്ലല് എള്പ്പാണ്.. ഡിം.. ചത്താ തൊലഞ്ഞ്.. ഒന്നറീണ്ട..

അതല്ല, ബലാത്തംഗാക്ക്യേന് ചാവണവരെ പൊറ്ത്ത് എറങ്ങാണ്ട് ജേല്ല് കെട്ക്കാന്ന് ച്ചാ..

വിജാര്ച്ചാലേ അങ്ങ്ട്ട് പേട്യാവും..

ഇദ്ൻറെടേല് ദല്കീലൊരാപ്പാപ്പൻ അയിമതീം കള്ളത്തരോം മാറ്റാൻ സമരം ചെയ്യ്ണ്ട്ന്ന്.. അങ്ങ്നെ കൊറച്ച് നാള് എത്തീപ്പോ ചൂല് ആയിറ്റ് ഒര് പാറ്ട്ടി വന്ന്.. ദല്കീം മറ്റ് നാടോളും അട്ച്ച് വാരി തൊടയ്ക്കൻണ് ചൂല്ള്ളോര് വന്നേക്കണ്.

മറിയപ്പാറേലും അവരടെ മീറ്റിങം ണ്ടേയി. അപ്പളാണ് അയില് പറസങ്ങിച്ച ഒര് ചേച്ചീനെ പപ്പിനിക്ക് തിരിഞ്ഞത്. അവര് മുപ്പാട് പപ്പിനീനെ കാണാൻ വന്നണ്ട്.. ഊര് വെല്ക്കുന്ന് പറ്ഞ്ഞപ്പോ..

നല്ല വെള്ത്ത ഒര് ചേച്ചി…പേര് ങ്ങ്ട്ട് തിരിഞ്ഞ്ല്ല.

എന്തിറ്റേലും ആവട്ടേ..ചേച്ചി ഇനി ഇമ്മളെ കാണാനാ മിണ്ടാനാ വരാമ്പോണില്ല..

ആരാന്ന് വിജാര്ച്ച്ട്ട് ഒര് പലം ല്ല.

പിന്നും വന്ന് ദല്കീലെ വട്ടക്കെട്ട്ടത്ത്ലിര്ക്ക്ണ്ട ആളോള് ആരാന്ന് പറേണ്ട തെര്ഞ്ഞ്ട്ക്ക്ല്. ആ ചൂല്‌ൻറെ പാറ്ട്ടീം ഇണ്ട്. അയില് ആ വെൾത്ത ചേച്ചീം ണ്ടായി. ജോണി മാഷ്‌ടെ കോങ്ക്രസ്സ്, പപ്പിനീരേ പാറ്ട്ടി.. ഇന്തുത്ത പാറ്ട്ടി.

ദിനേസസാമി ചെല്ലാത്ത ഒര് വീട് പപ്പിനീര്യാ. പിന്നെ എല്ലോട്ത്തും ചെന്ന് ഇന്തുത്ത്ന് ഓട്ട് ചിയ്യണന്ന് പറ്ഞ്ഞ്.

പപ്പിനീരേം ചൊക്ളീരേം മോന്ത കാണണ്ടാച്ച്ട്ടാവും അങ്ങ്നെ ചീതത്..

ദിനേസസാമി ഒര് കള്ളൻണ്. ജക്കൂന് അയാള്ടെ മോച്ചായ ആവോ കിട്ടീരിക്കണ്?

മൊക്കളായിറ്റ് രണ്ട് പെങ്കുട്ട്യോളെ വേടിച്ച് വളറ്ത്താണ്. അമ്മ്യാര്ക്കും സാമിക്കും കൂടീട്ട് മൊക്കള്ണ്ടായില്ല. ആ കുട്ട്യോള് പടിച്ച് ഡോക്കിട്ടറ് ആയി.. ഈ തെര്ഞ്ഞ്ട്‌ക്ക്‌ലാ കയിഞ്ഞാ അപ്പോ കല്യാണം ണ്ടാവുംന്ന് എല്ലര്ക്കും അറീം..

കോങ്ക്രസ്സ് കാര്ണ് ദല്കീല്ക്ക് പൂവ്വാന്ന്

ചൊക്ളിക്ക് അറീം .. ഇന്തുത്തം വരണേലും നല്ല്ത് കോങ്ക്രസ്സ് വരാണ്ന്ന് പാറ്ട്ടീരേ ഉള്ള്‌ല് വിജാരണ്ട്ന്ന് മനോജ് പറയ്യേ.. പപ്പിനിക്കറീല്ല അത്‌ന്ന് വിജാരിച്ച് പറയ്യാൻ പോയീത് വെറ്തെ..

അവ്ള്ക്ക് അതും അയിലപ്പറോം അറീം.

മുപ്പാട് തോന്ന്യേർന്നോണം ഒര് ചാട്ടോം തുള്ളലൂം ഇപ്പ ചൊക്ളിക്ക് ഇല്യ. പാറ്ട്ടീരേ സ്താനം ദല്കീല് മോശണ്. അതെന്തിറ്റാ അങ്ങ്നെന്ന് ചൊക്ളി ചോയിച്ചപ്പോ മകാരാജേലേ പീറ്ററേട്ടൻണ് പറ്ഞ്ഞ്ത്.

‘വടക്കേന്ത്യേല് ജാതി വല്യ കുരിശാണ്ടാ..ആ കുരിശ് വേണ്ട മാതിരി അങ്ങട്ട് പാറ്ട്ടീരേ കണ്ണ്‌ല് പെട്ട്ല്ല. ഉള്ളോരും ഇല്ലാത്തോരും കാശ്‌ല് മാത്രല്ല ചൊക്ള്യേ. എല്ലാറ്റ്ലും അത്ണ്ട്. ജാതീല് അത് കൂട്യോര്..കുറഞ്ഞോര് ന്നാ. കാശും പണോം അദികാരോം വന്നാലും ജാതിക്കൊറോഞ്ഞോരേ ഇതൊന്നൂല്ലാത്ത ജാതീ കൂട്യോര് നിസ്സാരാക്കും. എല്ലര്ക്കും ജാതി കൂട്യോര്യാ കാര്യം. അത് പാറ്ട്ടിക്ക് തിരിഞ്ഞില്ല ആദിക്ക്.. തിരിഞ്ഞപ്പളക്കും സമേം വൈകി. കോങ്ക്രസ്സ് എപ്പളും ഒര് എളംകാറ്റായിറ്റ് ഇന്തുത്തത്തിൻറൊപ്പണ് നിക്കാ. അവറ്റിങ്ങ ഒര്ക്കിയ മിൻസമണ്ണ്‌ലണ് ഇപ്പോ മോദീരേ ഇന്തുത്തം വരണേ.’

അച്ചുവാനന്തൻ വന്ന് മറിയപ്പാറേല്.. പിണറേ വിജേൻ വന്ന്..കിണ്ണം കാച്ചി പ്റസങ്ങോളും ഉമ്മിണി ആളും ണ്ടായി.

ഒന്നും കാര്യണ്ടായില്ല..

ജോണിമാഷ്ക്ക് എന്താ ചിറി.. പയിമൂന്നാള്ണ് കോങ്ക്രസ്സ് ൻറെ ജേച്ച് വട്ടക്കെട്ട്ടത്ത്ല് ചെന്ന് കുത്ത് ഇര്ന്നേ..ചിറിക്കില്ലേ മാഷ്… കൂടേള്ള ലോന മാഷും നല്ല ഇളിയന്നേര്ന്ന്.

അങ്ങ്നെ ഇന്തുത്ത പർദാന മന്ത്‌രി മോതീര്യായി വട്ടക്കെട്ട്ടം. ഏദാണ്ട് വല്യക്കാട്ടേ ഒരു വീസനസ്കാരൻറെ വീമാനത്ത്ല് കേറീട്ട്ണ്ന്ന് മോതി വന്നേന്ന് ദല്കീല്ക്ക്. ഇന്തായാലും വട്ടക്കെട്ട്ടത്ത്ല് കേറേണേൽക്ക് മുപ്പാടന്നെ അമ്പലത്ത്ല് പട്ടമ്മാര് ആണങ്ങള് കാട്ടണോണം ഒന്നങ്ങട്ട് കമന്നാ കെട്ന്ന്..

പപ്പിനിക്ക് ചിറി വരാണ്ടാര്ന്നു.

ഇദൊക്കെ പൊങ്ങ്യ യാതിക്കാര്ടേ ചൂത്തറാ..ഈ കമന്ന് കെട്ക്കേലും കിണ്ണത്ത്‌ല് തീയ്യത്തിച്ച് ഉയിയ്യലും ചോന്ന കുറി വരച്ചലും..
എന്തിറ്റണ് ഇനി ചിയ്യാമ്പോണത് മോതി?

ഈയ്യ നാട്ട്ലത്തെ കാര്യങ്ങോള് ഇങ്ങനൊക്കെ ചെയ്താ നന്നാവോ?

ഉവ്വേരിക്കും..ഇന്തുത്തം പറേണന്തി നടക്ക്ട്ടെ..

വല്യ ജാത്തേണ്ടായീ സന്തോഷ ജാത്ത..ദിനേസസാമി യാര്ന്ന് മുന്നില്. ബാലേന്ദരനും സുകുമാഷ്ക്കും പയേ ഉശ്ശിര് ല്ല. വയിസ്സായി വരല്ലേ.. അദ്ൻറെണ്. തലെമ്മേ തല തെറിച്ച കൊറേ ചെക്കമ്മാര്ണ്ട് ഇപ്പോ ജാത്തേല് ..രാമമ്പലം വരലാണ് കാര്യന്ന് പറേണ്ട്.
വരട്ടെ …കൊറേ പണിക്കാര്‌ക്ക് പണി കിട്ടൂലോ രാമമ്പലം പണീമ്പോ നല്ലതന്നേണ്..അദ്.

വട്ടക്കെട്ട്ടത്ത്ല് മോതി പറേണത് തന്നേണ് ശരി. അല്ലാന്ന് പറയ്യാൻ അബടെ ആരും ല്ല. അദ് കേമായി.

ദിനേസസാമീരേ പെങ്കുട്ട്യോള്ടെ കല്ല്യാണാര്ന്ന് ഒര് കല്യാണം.. ഇന്തുത്ത നേതാക്കമ്മാര് വന്ന്..ഏതാണ്ട് നാട്ട്ന്നൊക്കേ. ചൊക്ളി നട്ട് വല്താക്ക്യ മരങ്ങോളി മുഴ്ക്കേം ബളബ് മാലീറ്റ്.. മഡത്ത്ൻറെ മുന്നീല് പൂവോള് വെതറി.. മോഗൻലാല്ണ്ടാര്ന്ന് കല്യാണത്ത്ന്.
കേമേര്ന്ന് കല്യാണം..

പപ്പിനീം ചൊക്ളീം പോയില്യ.

(തുടരും….)

Print Friendly, PDF & Email

Please like our Facebook Page https://www.facebook.com/MalayalamDailyNews for all daily updated news

Leave a Comment

Related News