തിരുവോണപ്പുലരി (കവിത): ജയൻ വർഗീസ്

തിരുവോണപ്പുലരികളേ,
തുയിലുണരൂ, തുയിലുണരൂ !
വരവായീ, വരവായീ
വസന്ത നർത്തകികൾ,
വരവായീ, വരവായീ
സുഗന്ധ രഞ്ജിനികൾ !

കേരക്കുട, യോലക്കുട
ചൂടും നാട് – എന്റെ
പേരാറും, പെരിയാറും
പാടും നാട്……!
വരിനെല്ലിൻ മണി കൊത്തി –
ക്കുരുവികളീ ഗഗനത്തിൽ,
വരയായി, ത്തിരയായി –
ട്ടൊഴുകും നാട് ! – എന്റെ
കരളിന്റെ കുളിരായ
തിരു മലയാളം !!

അടിമത്തക്കഴുതകളാ-
യാവകാശ- ക്കനലുകളിൽ
അടിപതറി, ത്തലമുറ വീ –
ണടിയും നാട് ! എന്റെ
ചുടു കണ്ണീർ അതിൽ വീ –
ണിട്ടെരിയും നാട് !?

ഈ മണ്ണിൽ, ഈ വിണ്ണിൽ
ഇനിയുണരും പകലുകളിൽ,
ഒരു ചെറു തിരി, യുഗനാള –
ക്കതിരായ് വായോ …? എന്റെ
കരളിന്റെ കനവിന്റെ
കുളിരായ് വായോ …?

തൂവാനത്തുമ്പികളേ,
തുയിലുണരൂ, തുയിലുണരൂ,
വരവായീ, വരവായീ
വസന്ത നർത്തകികൾ !
വരവായീ, വരവായീ
തിരുവോണപ്പുലരീ !!
+++++++
ജയൻ വർഗീസ് രചിച്ച 100 കവിതകൾ ഉൾപ്പെടുത്തി ഗ്രീൻബുക്സ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ‘സൂര്യജന്മം‘ എന്ന കവിതാ സമാഹാരത്തിലെ ഒരു കവിതയാണ് ‘തിരുവോണപ്പുലരി‘

 

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Comment

More News