ലഹരിക്കെതിരെ വിദ്യാർത്ഥി കൂട്ടായ്മ

പാലക്കാട്: ലഹരിക്കെതിരെ ഫ്രറ്റേണിറ്റി മൂവ്മെന്റ് ജില്ലയിലെ കോളേജുകളിലും സ്ക്കൂളുകളിലും വിദ്യാർത്ഥി കൂട്ടായ്മ സംഘടിപ്പിച്ചു. ഗവ. വിക്ടോറിയ, പട്ടാമ്പി എസ്.എൻ.ജി.എസ് എന്നീ കോളേജുകളിൽ ഫ്രറ്റേണിറ്റി യൂണിറ്റുകൾ ലഹരിക്കെതിരെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കൈയൊപ്പ് ചാർത്തൽ, പ്രതിജ്ഞയെടുക്കൽ എന്നിവ സംഘടിപ്പിച്ചു. സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ഷഹിൻ ഷിഹാബ് ലഹരി വിരുദ്ധ കാമ്പയിന്റെ ജില്ല തല ഉദ്ഘാടനം വിക്ടോറിയ കോളേജിൽ നിർവഹിച്ചു.

ഫ്രറ്റേണിറ്റി വിക്ടോറിയ കോളേജ് യൂണിറ്റ് കമ്മിറ്റി വിനീത ഗാർഡനിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ‘ലഹരിക്കെതിരെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കൈയൊപ്പ് ചാർത്തൽ’ പരിപാടിയിൽ പ്രതിജ്ഞയെടുക്കുന്നു
Print Friendly, PDF & Email

Leave a Comment

More News