നോർത്ത് ടെക്‌സാസിലെ ആദ്യവനിതാ അഗ്നിശമനസേനാ മേധാവിയായി സണ്ണിവെയ്‌ൽ തമി കയേയയെ തിരഞ്ഞെടുത്തു

സണ്ണിവെയ്‌ൽ :നോർത്ത് ടെക്‌സാസിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാ അഗ്നിശമനസേനാ മേധാവിയായി സണ്ണിവെയ്‌ൽ സിറ്റി തമി കയേയയെ തിരഞ്ഞെടുത്തു . ടെക്സാസ് സംസ്ഥാനത്തെ അഞ്ചു വനിതാ അഗ്നിശമനസേനാ മേധാവികാലിൽ ഒരാളാണ് തമി കയേയ.

ഫയർ സർവീസിലെ നാലാം തലമുറയുടെ പാരമ്പര്യത്തിനൊപ്പം ഈ മേഖലയിലെ അവരുടെ വിപുലമായ അനുഭവവും ഉൾപ്പെടുത്തി, ടൗൺ മാനേജർ ജെഫ് ജോൺസ്, സണ്ണിവെയ്‌ൽ ടൗണിന്റെ അടുത്ത ഫയർ ചീഫായി ടാമി കയേയെ നിയമിച്ചതായി പ്രഖ്യാപിച്ചു.ഫയർ ചീഫ് ഡഗ് കെൻഡ്രിക്കിന്റെ വിരമിക്ക ലിനെ തുടർന്ന് ഒഴിവുവന്ന സ്ഥാനത്തേക്കാണ് നിയമനം .

അഗ്നിശമനസേനാ മേധാവി ഫയർ, ഇഎംഎസ് സേവനത്തിന്റെ എല്ലാ ഘടകങ്ങളും മനസ്സിലാക്കുക മാത്രമല്ല അതിലെ ജനങ്ങളെ സേവിക്കുക എന്നതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നതും നിർണായകമാണ്. ചീഫ് കയേ ലഭിച്ചതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്.മേയർ സജി ജോർജ് പറഞ്ഞു

ചീഫ് കയേയ ടാർലെറ്റൺ സ്റ്റേറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് മാനേജ്മെന്റിലും നേതൃത്വത്തിലും ബിരുദാനന്തര ബിരുദം നേടിയിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ നാഷണൽ ഫയർ അക്കാദമി മുഖേനയുള്ള എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഫയർ ഓഫീസർ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ബിരുദധാരിയാണ്. മാസ്റ്റർ ഫയർഫൈറ്റർ സർട്ടിഫിക്കേഷനും നേടിയിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ ലൈസൻസുള്ള ഒരു പാരാമെഡിക്കാണ്.ചീഫ് കയേ 2024 ജനുവരി 16-ന് സണ്ണിവെയ്‌ലിൽ ചുമതലയേൽക്കും

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Comment

More News