2024 ജീവിതത്തിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യ വർഷമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു സൗത്ത് ഡക്കോട്ട ഗവർണർ

സൗത്ത് ഡക്കോട്ട: സൗത്ത് ഡക്കോട്ടയിൽ 2024 ‘ജീവിതത്തിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം’ വർഷമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. സൗത്ത് ഡക്കോട്ട റിപ്പബ്ലിക്കൻ ഗവർണർ ക്രിസ്റ്റി നോം വ്യാഴാഴ്ചയാണ്  2024 സംസ്ഥാനത്തിന് “ജീവിതത്തിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം” വർഷമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

സംസ്ഥാനത്തെ  ജീവിത സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മാർഗം ‘ജനനത്തിന് മുമ്പും ശേഷവും അമ്മമാരെയും അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും പരിപാലിക്കുക’ ആണെന്ന് റിപ്പബ്ലിക്കൻ ഗവർണർ പറഞ്ഞു.

സംസ്ഥാനത്തെ  താമസക്കാർക്ക് “ശരിയായ തുടക്കം കുറിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം”, അവർ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്; അവർ ജനിച്ചതിന് ശേഷം; അവർ മരിക്കുന്ന ദിവസം വരെ.” . “ഓരോ സൗത്ത് ഡക്കോട്ടനിലേക്കും വ്യാപിക്കുന്ന അവകാശം” ഉറപ്പിക്കണം

ജീവിതത്തിന്റെ ആദ്യ 1,000 ദിവസങ്ങളിൽ (ഗർഭധാരണം മുതൽ രണ്ട് വയസ്സ് വരെ) ജനിച്ച കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അസാധാരണമായ വികാസവും അവർ എടുത്തുകാണിച്ചു, ആരോഗ്യകരമായ ശീലങ്ങളിൽ അമ്മമാരെയും അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും പിന്തുണയ്ക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യം അടിവരയിടുന്നു.

“ന്യൂറോ സയൻസ്, ബയോളജി, ബാല്യകാല വികസനം എന്നീ മേഖലകളിലെ ഗവേഷണം, ആദ്യ 1,000 ദിവസങ്ങളിലെ പോഷകാഹാരം, ബന്ധങ്ങൾ, പെരുമാറ്റങ്ങൾ, ചുറ്റുപാടുകൾ എന്നിവ ഭാവി ഫലങ്ങളെ എങ്ങനെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ശക്തമായ ഉൾക്കാഴ്ചകൾ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകി,” അവർ പറഞ്ഞു. “അമ്മയും കുഞ്ഞും നന്നായി പോഷിപ്പിക്കപ്പെടുകയും പരിപാലിക്കപ്പെടുകയും വേണം – അത് കുട്ടിയുടെ മസ്തിഷ്കവും ശരീരവും വളരുകയും വികസിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ആരോഗ്യകരമായ ശാരീരികവും വൈകാരികവും മാനസികവുമായ വളർച്ചയിലേക്ക് നയിക്കും.””ഞങ്ങളുടെ അമ്മമാരുടെയും കുട്ടികളുടെയും ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു”ഗവെർണോർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു .

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Comment