റംസാൻ 2024: ഗ്രാൻഡ് മസ്ജിദിൽ ഇഫ്താർ പെർമിറ്റുകൾക്കായി സൗദി അറേബ്യ ഇ-പോർട്ടൽ ആരംഭിച്ചു

റിയാദ് : റംസാൻ 1445 AH/2024 കാലത്ത് മക്കയിലെ ഗ്രാൻഡ് മസ്ജിദിനുള്ളിൽ ഇഫ്താർ വിരുന്ന് നൽകുന്നതിനുള്ള പെർമിറ്റുകൾ സമർപ്പിക്കുന്നതിന് സൗദി അറേബ്യ (KSA) ഒരു ഇ-പോർട്ടൽ ആരംഭിച്ചു.

ഗ്രാൻഡ് മോസ്‌കിൻ്റെയും പ്രവാചകൻ്റെ പള്ളിയുടെയും കാര്യങ്ങളുടെ ജനറൽ പ്രസിഡൻസിയുടെ ഈ സംരംഭം വിശുദ്ധ മാസത്തിൽ വിരുന്ന് നൽകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കായി അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രക്രിയ സുഗമമാക്കുന്നതിന് ലക്ഷ്യമിടുന്നു.

ജനറൽ പ്രസിഡൻസിയുടെ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിച്ച് ഇഫ്താർ വിരുന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്ത് പെർമിറ്റുകൾ നൽകുന്നതിനുള്ള രജിസ്ട്രേഷൻ നടപടിക്രമങ്ങൾ തുടരുന്നതിലൂടെ അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കാമെന്ന് സൗദി പ്രസ് ഏജൻസി (എസ്പിഎ) റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

ജ്യോതിശാസ്ത്ര കണക്കുകൂട്ടലുകൾ അനുസരിച്ച്, സൗദി അറേബ്യയിൽ റംസാൻ മാർച്ച് 11 ന് ആരംഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ചന്ദ്രദർശന പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ റംസാൻ ആരംഭിക്കുന്നതിൻ്റെ കൃത്യമായ തീയതി തീയതിയോട് അടുത്ത് സ്ഥിരീകരിക്കും.

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Comment

More News