ഒക്ടോബർ 1 മുതൽ അടൽ പെൻഷൻ യോജനയിൽ ചേരുന്നതിൽ നിന്ന് ആദായ നികുതിദായകർക്ക് വിലക്ക്

ന്യൂഡൽഹി: സർക്കാരിന്റെ സാമൂഹിക സുരക്ഷാ പദ്ധതിയായ അടൽ പെൻഷൻ യോജനയിൽ (എപിവൈ) എൻറോൾ ചെയ്യാൻ ആദായ നികുതിദായകർക്ക് ഒക്ടോബർ 1 മുതൽ അനുമതിയില്ലെന്ന് വിജ്ഞാപനം.

പ്രധാനമായും അസംഘടിത മേഖലയിലെ തൊഴിലാളികൾക്ക് സാമൂഹിക സുരക്ഷ നൽകുന്നതിനായി സർക്കാർ 2015 ജൂൺ 1 നാണ് APY അവതരിപ്പിച്ചത്. സ്കീമിന്റെ വരിക്കാർക്ക് അവരുടെ സംഭാവനകൾ അനുസരിച്ച് 60 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രതിമാസം 1,000 രൂപ മുതൽ 5,000 രൂപ വരെ പെൻഷൻ ലഭിക്കും.

“… 2022 ഒക്ടോബർ 1 മുതൽ, ആദായനികുതി അടയ്ക്കുന്നതോ ആയതോ ആയ ഏതൊരു പൗരനും APY-യിൽ ചേരാൻ അർഹതയില്ല,” ധനമന്ത്രാലയം വിജ്ഞാപനത്തിൽ പറയുന്നു. APY സംബന്ധിച്ച നേരത്തെയുള്ള വിജ്ഞാപനത്തിൽ മന്ത്രാലയം മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ബുധനാഴ്ച പുറപ്പെടുവിച്ച പുതിയ വിജ്ഞാപനം 2022 ഒക്ടോബർ 1-ന് മുമ്പ് സ്‌കീമിൽ ചേര്‍ന്ന വരിക്കാർക്ക് ബാധകമല്ല.

2022 ഒക്‌ടോബർ 1-നോ അതിനുശേഷമോ ചേർന്ന ഒരു വരിക്കാരൻ, അപേക്ഷിച്ച തീയതിയിലോ അതിനുമുമ്പോ ആദായനികുതി അടയ്ക്കുന്നയാളാണെന്ന് പിന്നീട് കണ്ടെത്തിയാൽ, APY അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യുകയും നാളിതുവരെയുള്ള പെൻഷൻ നൽകുകയും ചെയ്യും.

ആദായനികുതി നിയമപ്രകാരം, 2.5 ലക്ഷം രൂപ വരെ നികുതി വിധേയമായ വരുമാനമുള്ളവർ ആദായനികുതി അടയ്‌ക്കേണ്ടതില്ല.

നിലവിൽ, 18-40 വയസ്സിനിടയിലുള്ള എല്ലാ ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർക്കും ഒരാൾക്ക് സേവിംഗ്സ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഉള്ള ബാങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ശാഖകൾ വഴി APY-യിൽ ചേരാം.

2015 ജൂൺ മുതൽ 2016 മാർച്ച് വരെയുള്ള കാലയളവിൽ സ്‌കീമിൽ ചേർന്ന യോഗ്യരായ ഓരോ വരിക്കാരനും മൊത്തം സംഭാവനയുടെ 50 ശതമാനം അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിവർഷം 1000 രൂപ ഏതാണോ കുറവ് അത് സർക്കാരിന്റെ സഹ-സംഭാവനയായി നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. വരിക്കാരൻ ഏതെങ്കിലും സാമൂഹിക സുരക്ഷാ പദ്ധതിയുടെ ഗുണഭോക്താവായിരിക്കരുത്. കൂടാതെ, ആദായ നികുതിദായകനുമായിരിക്കരുത്.

ആ APY വരിക്കാർക്ക് 2015-16 മുതൽ 2019-20 വരെയുള്ള അഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് സർക്കാരിന്റെ സഹ-സംഭാവന ലഭിക്കും.

കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 99 ലക്ഷത്തിലധികം APY അക്കൗണ്ടുകൾ തുറന്നു, 2022 മാർച്ച് അവസാനത്തോടെ മൊത്തം വരിക്കാരുടെ എണ്ണം 4.01 കോടിയായി.

Print Friendly, PDF & Email

Related posts

Leave a Comment