വായു മലിനീകരണം പുരുഷന്മാരുടെ പ്രത്യുത്പാദനക്ഷമതയെയും ബീജ ഗുണനിലവാരത്തെയും ബാധിക്കുമെന്ന് പഠനം

ഷെഫീൽഡ് സർവകലാശാലയിലെ ഗവേഷകർ നടത്തിയ ഒരു ഗവേഷണ പഠനത്തിൽ വായു മലിനീകരണം പുരുഷന്മാരുടെ ബീജങ്ങളുടെ എണ്ണത്തെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുമെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടു. ഇത് പുരുഷന്മാരുടെ പ്രത്യുൽപാദന ശേഷി കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നും പറയുന്നു.

‘Association of Exposure to Particulate Matter Air Pollution With Semen Quality Among Men in China‘ എന്ന തലക്കെട്ടിലുള്ള പഠനം 33,876 പേരിലാണ് നടത്തിയത്. ഇതിന്റെ റിപ്പോര്‍ട്ട് JAMA നെറ്റ്‌വർക്കിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ബീജസൃഷ്‌ടിയുടെ 90 ദിവസത്തെ പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിൽ – ബീജസങ്കലനം – മറ്റ് രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളേക്കാൾ എക്സ്പോഷർ നടക്കുമ്പോൾ മലിനീകരണത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നതായി പഠനം കണ്ടെത്തി.

ഈ മേഖലയിൽ കൂടുതൽ ഗവേഷണം നടത്തുന്നത് ഭാവിയിൽ കൂടുതൽ ഉറപ്പോടെ ആ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകാൻ സഹായിച്ചേക്കാം. പഠനമനുസരിച്ച്, ആംബിയന്റ് കണികാ പദാർത്ഥങ്ങളുമായുള്ള സമ്പർക്കം കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള നിയന്ത്രണ നടപടികൾ പുരുഷ പ്രത്യുത്പാദനക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കാനും പുരുഷന്മാരിൽ അസ്തെനോസോസ്‌പെർമിയയുടെ സാധ്യത കുറയ്ക്കാനും സഹായിക്കും.

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Comment

More News