ഹയർ സെക്കൻഡറി ഗസ്റ്റ് അദ്ധ്യാപകരുടെ പ്രായപരിധി 40 വയസ്സില്‍ നിന്ന് 56 വയസ്സായി ഉയർത്തി വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ്

പ്രതിനിധി ചിത്രം

തിരുവനന്തപുരം: ഹയർ സെക്കൻഡറി ഗസ്റ്റ് അദ്ധ്യാപകരുടെ പ്രായപരിധി ഉയര്‍ത്തി വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ഉത്തരവിറക്കി. അനുഭവപരിചയമുള്ള അദ്ധ്യാപകർക്ക് കൂടുതൽ അവസരം നൽകിക്കൊണ്ട് നിലവിലുള്ള പ്രായപരിധി 40 ൽ നിന്ന് 56 ആയി ഉയർത്തിക്കൊണ്ടാണ് വകുപ്പ് ഔദ്യോഗിക ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്.

സ്‌പെഷ്യൽ റൂൾസ് പ്രകാരം നിശ്ചയിച്ച പ്രായപരിധിക്കുള്ളിൽ അദ്ധ്യാപകരുടെ ലഭ്യതക്കുറവ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറുടെ റിപ്പോർട്ട്. പുതുക്കിയ പ്രായപരിധി ഹയർ സെക്കൻഡറി വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പഠനത്തിന് തടസ്സം നിൽക്കുന്നത് തടയുകയും അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ സുഗമമായ തുടർച്ച ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

40 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള ഗസ്റ്റ് അദ്ധ്യാപകരുടെ നിയമന ഉത്തരവുകൾ നിരസിച്ച റീജിയണൽ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർമാരെ കുറിച്ച് മുമ്പ് പരാതികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. മുൻ ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരം, ഒബിസിക്ക് (മറ്റ് പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങൾക്ക്) 43 വയസ്സും എസ്‌സി, എസ്ടി (പട്ടികവർഗം, പട്ടികജാതി) വിഭാഗങ്ങള്‍ക്ക് 45 വയസ്സുമാണ് പ്രായപരിധി. ബി.എഡ്. ഉൾപ്പെടെ ആവശ്യമായ യോഗ്യതകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ദീർഘകാലമായി അദ്ധ്യാപനത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ കഴിയാത്ത യോഗ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് ഈ നയത്തിനെതിരെ പരാതികൾ ഉയര്‍ന്നിരുന്നു.

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Comment

More News