സിന്ധു മേനോൻ മന്ത്രയുടെ ഗവണ്മെന്റ് ആൻഡ് ബിസിനസ് റിലേഷൻ ലീഡ്

മന്ത്രയുടെ ഗവണ്മെന്റ് ആൻഡ് ബിസിനസ് റിലേഷൻ ലീഡ് ആയി ശ്രീമതി സിന്ധു മേനോനെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. സർട്ടിഫൈഡ് ഗവണ്മെന്റ് സിഐഒ ആയി ടെക്സസ്സിലെ ഹാരിസ് കൗണ്ടിയിൽ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നു. മിഡിൽ ഈസ്റ്റ്, കാനഡ, അമേരിക്ക എന്നിവിടങ്ങളിലായി 22 വർഷത്തെ അനുഭവപരിചയമുള്ള, ലോകമെമ്പാടുമുള്ള വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ ഫെഡറൽ, സംസ്ഥാന, പ്രാദേശിക സർക്കാരുകളിലുടനീളം ഡിജിറ്റൽ പരിവർത്തനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിവരുന്നു സിന്ധു മേനോൻ.

ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദവും ഡാളസിലെ ടെക്സസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ബിസിനസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദവും നേടിയിട്ടുണ്ട്.

ഓരോ ഓർഗനൈസേഷനും അതുല്യമായ വെല്ലുവിളികൾ കൊണ്ടുവരുന്നു, ഓരോ സമൂഹത്തിനും അതുല്യമായ ആവശ്യങ്ങളുണ്ട്. ചില കമ്മ്യൂണിറ്റികൾ ഡിജിറ്റൽ പരിജ്ഞാനമുള്ളവരാണ്, മറ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റികൾ കൂടുതൽ പരമ്പരാഗതമാണ്. ഒരു ചീഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ എന്ന നിലയിൽ, എല്ലാവരുടെയും ആവശ്യങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന പരിഹാരങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള മന്ത്രയിൽ ലഭിച്ച അവസരം നന്നായി വിനിയോഗിക്കുമെന്നും സിന്ധു അറിയിച്ചു.

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Comment

More News