ഇന്ന് ലോക വന്യജീവി ദിനം

എല്ലാ വർഷവും മാർച്ച് 03 ന് ലോകമെമ്പാടും ‘ലോക വന്യജീവി ദിനം’ ആഘോഷിക്കുന്നു. വ്യത്യസ്‌തമായ പ്രമേയം മുൻനിർത്തിയാണ് ഈ ദിനം എല്ലാ വർഷവും ആഘോഷിക്കുന്നത്. 2017-ലെ ഈ പ്രത്യേക ദിനത്തിലെ പ്രധാന വിഷയം ‘യുവ ശബ്ദങ്ങൾ കേൾക്കുക’ എന്നതായിരുന്നു.

2013 ഡിസംബർ 20 ന് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ 68-ാമത് സെഷനിൽ, വന്യജീവികളുടെ സംരക്ഷണത്തെക്കുറിച്ച് ജനങ്ങളെ ബോധവാന്മാരാക്കുന്നതിനും വംശനാശഭീഷണി നേരിടുന്ന സസ്യജാലങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവബോധം വളർത്തുന്നതിനുമായി, എല്ലാ വർഷവും മാർച്ച് 3-ന് ഒരു ദിനമായി ആചരിക്കാൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു. വന്യമൃഗങ്ങളുടെ വംശനാശം തടയുന്നതിനായി 1872-ൽ തന്നെ വന്യ ആന സംരക്ഷണ നിയമം നിലവിൽ വന്നിരുന്നു.

വൈൽഡ് ലൈഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ അതായത് (WII) രൂപീകരിച്ചത് 1982-ലാണ്. വനമൃഗങ്ങളുടെ സംരക്ഷണ മേഖലയിൽ ഒരു പരീക്ഷണ ഗവേഷണ സ്ഥാപനമായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഈ സ്ഥാപനം കേന്ദ്ര പരിസ്ഥിതി, വനം വകുപ്പുകൾക്കിടയിലുള്ള ഒരു സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനമാണ്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിനു പുറമേ, നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള പരിസ്ഥിതിയെക്കുറിച്ചും ജീവജാലങ്ങളെക്കുറിച്ചും ചിന്തിക്കണം, അങ്ങനെ അവ ഒരു തരത്തിലും ഉപദ്രവിക്കപ്പെടരുത്.

Print Friendly, PDF & Email

Related posts

Leave a Comment