മുംബൈ-അഹമ്മദാബാദ് ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ പദ്ധതി: 21 കിലോമീറ്റർ തുരങ്കത്തിനുള്ള സാമ്പത്തിക ബിഡ്ഡുകൾ തുറന്നു

നാഷണൽ ഹൈ സ്പീഡ് റെയിൽ കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് (NHSRCL) മുംബൈ-അഹമ്മദാബാദ് ഹൈ സ്പീഡ് റെയിൽ ഇടനാഴിക്ക് വേണ്ടി മഹാരാഷ്ട്ര സംസ്ഥാനത്തിലെ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ 7 കിലോമീറ്റർ കടലിനടിയിലെ തുരങ്കം ഉൾപ്പെടെ 21 കിലോമീറ്റർ നീളമുള്ള തുരങ്കം നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള ബിഡ്ഡുകൾ തുറന്നു.

സാങ്കേതിക യോഗ്യതയുള്ള 2 (രണ്ട്) ബിഡ്ഡർമാരുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ബിഡ്ഡുകളാണ് ഇന്ന് തുറന്നത്. M/s Afcons Infrastructure Limited ആണ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ബിഡ് സമര്‍പ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഈ ടെൻഡറിന്റെ സാങ്കേതിക ബിഡ്ഡുകൾ 2023 ഫെബ്രുവരി 9-ന് തുറന്നു.

ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നതനുസരിച്ച്, മൂന്ന് ടണൽ-ബോറിംഗ് മെഷീനുകൾ ഘടനയുടെ 15.4 കിലോമീറ്റർ നിർമ്മിക്കും, ശേഷിക്കുന്ന ഭാഗം പുതിയ ഓസ്ട്രിയൻ ടണലിംഗ് രീതി ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിക്കും.

1,828 മരങ്ങൾക്ക് പകരം 5,300 മരങ്ങൾ എൻഎസ്എച്ച്ആർസിഎൽ നട്ടുപിടിപ്പിക്കും

508 കിലോമീറ്റർ നീളമുള്ള മുംബൈ-അഹമ്മദാബാദ് ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ പദ്ധതിക്കായി വെട്ടിമാറ്റേണ്ട 1,828 മരങ്ങൾക്ക് പകരം 5,300 മരങ്ങൾ നട്ടുപിടിപ്പിക്കാൻ നാഷണൽ ഹൈ സ്പീഡ് റെയിൽ കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് (എൻഎസ്എച്ച്ആർസിഎൽ) തീരുമാനിച്ചു.

വിക്രോളിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പ്ലോട്ടിന്റെ 3.9252 ഹെക്ടർ പ്രദേശത്ത് മൊത്തം 1,687 മരങ്ങളെ ബാധിക്കുമെന്ന് എൻഎച്ച്എസ്ആർസിഎൽ വക്താവ് പറഞ്ഞു. ഇതിനുപുറമെ 141 മരങ്ങൾ പറിച്ചു നടും. വനംവകുപ്പ് മുഖേനയാണ് ഈ മരങ്ങൾ നടുന്നത്.

3.9 ഹെക്ടർ പ്ലോട്ടിൽ രണ്ട് ഹെക്ടർ ട്രാക്ഷൻ സബ്‌സ്റ്റേഷനും വിതരണ സബ്‌സ്റ്റേഷനും നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കും, ഈ പ്രദേശത്തെ ആകെ മരങ്ങളുടെ എണ്ണം 1243 ആണ്.

അതുപോലെ, നിർമ്മാണ മേഖലയിൽ, 1.9 ഹെക്ടറിൽ ഒരു ടണൽ ഷാഫ്റ്റും വെന്റിലേഷൻ കെട്ടിടവും നിർമ്മിക്കും, ഈ പ്രദേശത്ത് നിലവിലുള്ള ആകെ മരങ്ങളുടെ എണ്ണം 585 ആണ്.

 

Print Friendly, PDF & Email

Related posts

Leave a Comment