സ്കൂളുകളിലും വീട്ടിലും സ്വകാര്യ സായാഹ്ന പാഠങ്ങൾ നൽകാൻ അധ്യാപകരെ സൗദി അനുവദിച്ചു

റിയാദ് : സ്‌കൂളുകളിലും വീടുകളിലും വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്വകാര്യ പാഠങ്ങൾ നൽകാൻ അധ്യാപകർക്ക് അനുമതിയുണ്ടെന്ന് സൗദി അറേബ്യ (കെഎസ്‌എ) പ്രഖ്യാപിച്ചതായി പ്രാദേശിക മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

ഇതുപ്രകാരം റിയാദിലെ ജനറൽ അഡ്‌മിനിസ്‌ട്രേഷൻ ഓഫ് എജ്യുക്കേഷൻ ഒരു സർക്കുലർ പുറപ്പെടുവിച്ചു. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അധിക അക്കാദമിക് പിന്തുണ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയും അധ്യാപകർക്ക് ശമ്പളം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ അവസരം നൽകുകയും ചെയ്തു.

അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ക്ലാസുകളുടെ വില “എലിമെന്ററി”ക്ക് 100 റിയാലും “മിഡിൽ സ്കൂൾ” വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് 150 റിയാലും “ഹൈസ്കൂളിന്” 200 റിയാലും ഒരു വിഷയത്തിന് പ്രതിമാസ ഫീസായി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സ്കൂളുകളിൽ നടക്കുന്ന പാഠങ്ങൾക്ക്, എലിമെന്ററി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഒരു ക്ലാസിന് 50 റിയാലും മിഡിൽ സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ക്ലാസിന് 60 റിയാലും ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ക്ലാസിന് 70 റിയാലും ആണ് നിരക്ക്.

വീട്ടിലെ സ്വകാര്യ പാഠങ്ങൾക്ക്, പ്രൈമറി സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഒരു ക്ലാസിന് 80 റിയാലും മിഡിൽ, ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഒരു ക്ലാസിന് 100 റിയാലും വരെ ഫീസ് വർദ്ധിക്കുന്നു.

രാവിലെ വിദ്യാർത്ഥികളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകർക്ക് അതേ കുട്ടികൾക്ക് ഹോം ട്യൂട്ടറിംഗ് നൽകാൻ അനുവാദമില്ല.

സാധാരണ സ്കൂൾ സമയത്തിന് പുറത്ത് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നൽകുന്ന വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പാക്കിക്കൊണ്ട്, സ്വകാര്യ ട്യൂട്ടറിംഗിന്റെ സമ്പ്രദായം നിയന്ത്രിക്കാനും നിലവാരം പുലർത്താനും ഈ ഘട്ടം ലക്ഷ്യമിടുന്നു.

Print Friendly, PDF & Email

Related posts

Leave a Comment