ജൂൺ 26: മയക്കുമരുന്ന് ദുരുപയോഗത്തിനും അനധികൃത കടത്തിനും എതിരായ അന്താരാഷ്ട്ര ദിനം (എഡിറ്റോറിയല്‍)

എല്ലാ വർഷവും ജൂൺ 26 ന് മയക്കുമരുന്ന് ദുരുപയോഗത്തിനും അനധികൃത കടത്തിനും എതിരായ അന്താരാഷ്ട്ര ദിനം ആചരിക്കുന്നു. 1987-ൽ യുഎൻ ജനറൽ അസംബ്ലി സ്ഥാപിച്ച ഈ ദിനം, മയക്കുമരുന്ന് ദുരുപയോഗവും നിയമവിരുദ്ധ മയക്കുമരുന്ന് കടത്തും ഉയർത്തുന്ന ആഗോള വെല്ലുവിളിയുടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലായി വർത്തിക്കുന്നു. ബോധവൽക്കരണം നടത്താനും മയക്കുമരുന്ന് പ്രതിരോധ സംരംഭങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും ഈ അടിയന്തിര പ്രശ്നത്തെ ചെറുക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കാനും ഇത് അവസരം നൽകുന്നു.

മയക്കുമരുന്ന് ദുരുപയോഗം എന്നത് നിയമപരവും നിയമവിരുദ്ധവുമായ പദാർത്ഥങ്ങളുടെ അമിതവും ദോഷകരവുമായ ഉപയോഗത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, അത് ഗുരുതരമായ ശാരീരികവും മാനസികവും സാമൂഹികവുമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. ലഹരിവസ്തുക്കളുടെ ദുരുപയോഗം ഒപിയോയിഡുകൾ, ഉത്തേജകങ്ങൾ, മയക്കങ്ങൾ, കഞ്ചാവ്, ഹാലുസിനോജനുകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ, എന്നാൽ അതിൽ മാത്രം പരിമിതപ്പെടുത്താതെ വിവിധ മരുന്നുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. ഇത് എല്ലാ പ്രായത്തിലുമുള്ള വ്യക്തികളെയും ലിംഗഭേദങ്ങളെയും സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക പശ്ചാത്തലങ്ങളെയും ബാധിക്കുന്നു, ഇത് നിരവധി ആരോഗ്യ സാമൂഹിക പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുന്നു.

മറുവശത്ത്, അനധികൃത മയക്കുമരുന്ന് കടത്ത്, നിയമവിരുദ്ധമായ മയക്കുമരുന്നുകളുടെ ഉത്പാദനം, വിതരണം, വിൽപ്പന എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇത് മയക്കുമരുന്ന് ദുരുപയോഗത്തിന്റെ ചക്രം ശാശ്വതമാക്കുകയും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പൊതുജനാരോഗ്യത്തിനും സുരക്ഷയ്ക്കും കാര്യമായ ഭീഷണി ഉയർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. മയക്കുമരുന്ന് കടത്ത് ശൃംഖലകൾ അതിർത്തികളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു, സാമൂഹിക സ്ഥിരതയെ ദുർബലപ്പെടുത്തുന്നു, സംഘടിത കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്ക് ഇന്ധനം നൽകുന്നു, അഴിമതിക്കും അക്രമത്തിനും സംഭാവന നൽകുന്നു. അനധികൃത മയക്കുമരുന്ന് വ്യാപാരം വലിയ ലാഭം ഉണ്ടാക്കുന്നു, ഇത് പലപ്പോഴും മറ്റ് ക്രിമിനൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പണം നൽകുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു.

മയക്കുമരുന്ന് ദുരുപയോഗം തടയുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെയും അവബോധത്തിലൂടെയും ആരംഭിക്കുന്നു. മയക്കുമരുന്ന് ദുരുപയോഗത്തിന്റെ അപകടങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിലും ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതശൈലി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിലും സർക്കാരുകൾ, കമ്മ്യൂണിറ്റികൾ, സ്കൂളുകൾ, കുടുംബങ്ങൾ എന്നിവ നിർണായക പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. പ്രതിരോധ പരിപാടികൾ പ്രതിരോധം, ജീവിത നൈപുണ്യങ്ങൾ, വ്യക്തികൾക്ക് പിന്തുണാ ശൃംഖലകൾ നൽകൽ എന്നിവയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കണം.

മയക്കുമരുന്ന് ആസക്തിയുമായി ഇതിനകം പിടിമുറുക്കുന്നവർക്ക്, സമഗ്രമായ ചികിത്സയുടെയും പുനരധിവാസ സേവനങ്ങളുടെയും പ്രവേശനം അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. ഫലപ്രദമായ ചികിത്സാ സമീപനങ്ങളിൽ പെരുമാറ്റ ചികിത്സകൾ, മരുന്നുകളുടെ സഹായത്തോടെയുള്ള ചികിത്സ, കൗൺസിലിംഗ്, സപ്പോർട്ട് ഗ്രൂപ്പുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെട്ടേക്കാം. സൂചി എക്‌സ്‌ചേഞ്ച് പ്രോഗ്രാമുകൾ, ഒപിയോയിഡ് സബ്‌സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ തെറാപ്പി എന്നിവ പോലുള്ള ദോഷം കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള തന്ത്രങ്ങളുടെ പ്രോത്സാഹനത്തിനും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനും മയക്കുമരുന്ന് ദുരുപയോഗത്തിന്റെ പ്രതികൂല ഫലങ്ങൾ കുറയ്ക്കാനും കഴിയും.

മയക്കുമരുന്ന് ദുരുപയോഗം, നിയമവിരുദ്ധ മയക്കുമരുന്ന് കടത്ത് എന്നിവ പരിഹരിക്കുന്നതിന് സർക്കാരുകൾ, നിയമ നിർവ്വഹണ ഏജൻസികൾ, അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടനകൾ എന്നിവയ്ക്കിടയിൽ ശക്തമായ അന്താരാഷ്ട്ര സഹകരണം ആവശ്യമാണ്. മയക്കുമരുന്ന് വിതരണ ശൃംഖലയെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നതിനും ക്രിമിനൽ ശൃംഖലകൾ തകർക്കുന്നതിനും അതിർത്തി നിയന്ത്രണ നടപടികൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും കൂട്ടായ ശ്രമങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്. ഈ ആഗോള വിപത്തിനെ നേരിടുന്നതിന് ബുദ്ധി, വിഭവങ്ങൾ, വൈദഗ്ധ്യം എന്നിവ പങ്കുവയ്ക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.

മയക്കുമരുന്ന് ദുരുപയോഗം, നിയമവിരുദ്ധ മയക്കുമരുന്ന് കടത്ത് എന്നിവയെ ചെറുക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ആവശ്യവും വിതരണവും കുറയ്ക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കണം. ഡിമാൻഡ് കുറയ്ക്കുന്നതിൽ പ്രതിരോധ പരിപാടികൾ നടപ്പിലാക്കുക, അവബോധം വളർത്തുക, ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ചികിത്സയും പിന്തുണയും നൽകൽ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. വിതരണത്തിന്റെ ഭാഗത്ത്, ഗവൺമെന്റുകൾ നിയമ നിർവ്വഹണത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും പരസ്പര ഏകോപനം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും മയക്കുമരുന്ന് കടത്ത് ശൃംഖലകൾ തകർക്കാനും മയക്കുമരുന്ന് ഉൽപ്പാദനം തടസ്സപ്പെടുത്താനും നിരോധിത മയക്കുമരുന്ന് പിടിച്ചെടുക്കാനും അന്താരാഷ്ട്ര പങ്കാളികളുമായി പ്രവർത്തിക്കുകയും വേണം.

മയക്കുമരുന്ന് ദുരുപയോഗത്തിനും നിയമവിരുദ്ധ കടത്തിനും എതിരായ അന്താരാഷ്ട്ര ദിനം ആഗോളതലത്തിൽ മയക്കുമരുന്ന് ദുരുപയോഗത്തെയും നിയമവിരുദ്ധമായ മയക്കുമരുന്ന് കടത്തിനെയും അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടതിന്റെ അടിയന്തിര ആവശ്യകതയുടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ്. ഈ ബഹുമുഖ പ്രശ്നം തടയുന്നതിൽ പ്രതിരോധം, വിദ്യാഭ്യാസം, ചികിത്സ, നിയമപാലനം എന്നിവയുടെ പ്രാധാന്യം ഊന്നിപ്പറയുന്നു. കൈകോർക്കുകയും ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, ആരോഗ്യകരമായ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നടത്താൻ വ്യക്തികളെ ശാക്തീകരിക്കുന്ന ഒരു ലോകം നമുക്ക് സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയും, കൂടാതെ മയക്കുമരുന്ന് ദുരുപയോഗത്തിന്റെയും നിയമവിരുദ്ധ മയക്കുമരുന്ന് വ്യാപാരത്തിന്റെയും വിനാശകരമായ ആഘാതത്തിൽ നിന്ന് സമൂഹങ്ങൾ മുക്തമാണ്. മാറ്റത്തിനുള്ള ഒരു ഉത്തേജകമായി നമുക്ക് ഈ ദിനം അടയാളപ്പെടുത്താം, ഉജ്ജ്വലവും മയക്കുമരുന്ന് രഹിതവുമായ ഭാവി കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ സ്വയം വീണ്ടും സമർപ്പിക്കാം.

ചീഫ് എഡിറ്റര്‍

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Comment

More News