സർക്കാർ സ്‌കൂളുകളിൽ 1409 അദ്ധ്യാപകരെ നിയമിക്കും

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ സര്‍ക്കാര്‍ സ്കൂളുകളില്‍ 1409 അദ്ധ്യാപകര്‍ക്ക്‌ പിഎസ്‌സി വഴി നിയമനം ലഭിച്ചേക്കും. സംസ്ഥാനത്തെ സര്‍ക്കാര്‍, എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളില്‍ കഴിഞ്ഞ അദ്ധ്യയന വര്‍ഷത്തിലെ തസ്തിക നിര്‍ണയം അനുസരിച്ച്‌ 6043 പുതിയ തസ്തികകള്‍ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന്‌ ഇന്നലെ ചേര്‍ന്ന മന്ത്രിസഭാ യോഗം അംഗീകാരം നല്‍കി.

2022 ഒക്ടോബര്‍ 1 മുതല്‍ മുന്‍കാല പ്രാബല്യത്തോടെ 2326 സ്കൂളുകളിലായി 5944 അദ്ധ്യാപക തസ്തികകളും 99 അനദ്ധ്യാപക തസ്തികകളും സൃഷ്ടിക്കും. സര്‍ക്കാര്‍ മേഖലയിലെ 1114 സ്കൂളുകളിലായി 3101 തസ്തികകളും എയ്ഡഡ് മേഖലയിലെ 1212 സ്‌കൂളുകളിലായി 2942 അധികതസ്തികകളും ഇതില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നു.

പുതിയ ഒഴിവുകളിലേക്ക്‌ നിയമനം നടത്തുമ്പോള്‍ സര്‍ക്കാരിന്‌ പ്രതിവര്‍ഷം 59 കോടിയുടെ സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയുണ്ടാകുമെന്നാണ്‌ കണക്കാക്കുന്നത്‌. ഇങ്ങനെ സൃഷ്ടിച്ച 6043 തസ്തികകളില്‍ എയ്ഡ്‌ മേഖലയില്‍ ഒഴിവുള്ള 2996 തസ്തികകളിലെ അധ്യാപകരെ കെഇആര്‍ വ്യവസ്ഥകള്‍ പ്രകാരം പുനര്‍വിന്യസിക്കും. സര്‍ക്കാര്‍ മേഖലയില്‍ 1638 അദ്ധ്യാപകരെ ക്രമീകരിക്കും.

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Comment

More News