സപ്‌ന ഖത്രി മസാച്യുസെറ്റ്‌സ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ജസ്റ്റിസ് യൂണിറ്റിനെ നയിക്കും

ബോസ്റ്റണ്‍: സ്റ്റേറ്റ് അറ്റോർണി ജനറൽ ആൻഡ്രിയ ജോയ് കാംബെലിന്റെ കീഴിൽ സ്ഥാപിതമായ പുതിയ യൂണിറ്റായ മസാച്യുസെറ്റ്‌സിന്റെ റീപ്രൊഡക്‌റ്റീവ് ജസ്റ്റിസ് യൂണിറ്റിനെ നയിക്കാൻ ഇന്ത്യൻ അമേരിക്കൻ അബോർഷൻ അവകാശ പ്രവർത്തക സപ്‌ന ഖത്രിയെ നിയമിച്ചു.

പ്രത്യുൽപാദന, ലിംഗ-സ്ഥിരീകരണ പരിചരണത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം വിപുലീകരിക്കുകയും പരിരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, മസാച്യുസെറ്റ്സ് പ്രത്യുൽപാദന നീതിയിൽ ദേശീയ നേതാവാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നതിൽ യൂണിറ്റ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കും, ഒക്ടോബർ 2 ന് ബോസ്റ്റണിൽ ക്യാമ്പ്ബെൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു.

“മാതൃ ആരോഗ്യത്തിലെ അസമത്വങ്ങൾ പരിഹരിക്കുക, പരിചരണത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം തടയുന്ന തെറ്റായ വിവരങ്ങളും തെറ്റായ വിവരങ്ങളും കൈകാര്യം ചെയ്യുക, പ്രത്യുൽപാദന ആരോഗ്യ പരിപാലനത്തിന്മേലുള്ള ദേശീയ ആക്രമണങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കുന്നതിന് സംസ്ഥാന ലൈനുകളിലുടനീളം പ്രവർത്തിക്കുക, പ്രത്യുൽപാദന അവകാശങ്ങൾക്കായി മസാച്യുസെറ്റ്സിന്റെ ശക്തമായ നിയമ പരിരക്ഷകൾ നേടിയെടുക്കുകയും പ്രതിരോധിക്കുകയും ചെയ്യുക.”

“ശാരീരിക സ്വയംഭരണത്തിനുള്ള നമ്മുടെ അടിസ്ഥാന അവകാശത്തിന് മേലുള്ള വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ശാസ്ത്രവിരുദ്ധ, തീവ്രവാദ ആക്രമണങ്ങളെ ധീരവും സമഗ്രവുമായ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ നാം നേരിടണം,” കാംബെൽ പറഞ്ഞു. “പുനരുൽപ്പാദന നീതി യൂണിറ്റ് ആരംഭിക്കുന്നതിലും സ്വപ്നയെ ഡയറക്ടറായി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിലും ഞാൻ അഭിമാനിക്കുന്നു. ആളുകൾക്ക് അവരുടെ ശരീരം, ജീവിതം, കുടുംബം, ഭാവി എന്നിവയെക്കുറിച്ച് അന്തസ്സോടും ബഹുമാനത്തോടും കൂടി തീരുമാനമെടുക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ളപ്പോൾ സാധ്യമായ കാര്യങ്ങൾ കാണിക്കുന്നതിൽ അവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മസാച്യുസെറ്റ്സ് ഒരു മാതൃകയാകുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്,” കാം‌ബല്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

“എജി കാംബെല്ലിന്റെ പ്രത്യുൽപാദന നീതി യൂണിറ്റിന്റെ ഡയറക്ടറായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കാനുള്ള അവസരത്തിന് ഞാൻ നന്ദിയുള്ളവളാണ്, അതിന്റെ ദൗത്യം ഞാൻ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒന്നല്ല, മറിച്ച് രാജ്യവ്യാപകമായി പ്രത്യുൽപാദന നീതിക്കുവേണ്ടിയുള്ള ഞങ്ങളുടെ പോരാട്ടത്തിൽ നിർണായകമാണ്. ഈ പോരാട്ടത്തിന് നേതൃത്വം നൽകാനും കോമൺവെൽത്തിൽ ഉടനീളമുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓർഗനൈസേഷനുകൾ, ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊവൈഡർമാർ, നിയമ വിദഗ്ധർ എന്നിവരുമായി സഹകരിക്കാനും എജി കാംബെലിനെ സഹായിക്കുന്നതിന് ഒരു പ്രത്യുൽപാദന നീതി അഭിഭാഷകയെന്ന നിലയിൽ എന്റെ അനുഭവം ഉപയോഗിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു,”സ്റ്റേറ്റ് അറ്റോർണി ജനറൽ ആൻഡ്രിയ ജോയ് കാംബെലിന്റെ കീഴിൽ സ്ഥാപിതമായ പുതിയ യൂണിറ്റായ മസാച്യുസെറ്റ്‌സിന്റെ റീപ്രൊഡക്‌റ്റീവ് ജസ്റ്റിസ് യൂണിറ്റിനെ നയിക്കാൻ ഇന്ത്യൻ അമേരിക്കൻ അബോർഷൻ അവകാശ പ്രവർത്തക സപ്‌ന ഖത്രിയെ നിയമിച്ചു.

പ്രത്യുൽപാദന, ലിംഗ-സ്ഥിരീകരണ പരിചരണത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം വിപുലീകരിക്കുകയും പരിരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, മസാച്യുസെറ്റ്സ് പ്രത്യുൽപാദന നീതിയിൽ ദേശീയ നേതാവാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നതിൽ യൂണിറ്റ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കും, ഒക്ടോബർ 2 ന് ബോസ്റ്റണിൽ ക്യാമ്പ്ബെൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു.

“മാതൃ ആരോഗ്യത്തിലെ അസമത്വങ്ങൾ പരിഹരിക്കുക, പരിചരണത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം തടയുന്ന തെറ്റായ വിവരങ്ങളും തെറ്റായ വിവരങ്ങളും കൈകാര്യം ചെയ്യുക, പ്രത്യുൽപാദന ആരോഗ്യ പരിപാലനത്തിന്മേലുള്ള ദേശീയ ആക്രമണങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കുന്നതിന് സംസ്ഥാന ലൈനുകളിലുടനീളം പ്രവർത്തിക്കുക, പ്രത്യുൽപാദന അവകാശങ്ങൾക്കായി മസാച്യുസെറ്റ്സിന്റെ ശക്തമായ നിയമ പരിരക്ഷകൾ നേടിയെടുക്കുകയും പ്രതിരോധിക്കുകയും ചെയ്യുക.”

“ശാരീരിക സ്വയംഭരണത്തിനുള്ള നമ്മുടെ അടിസ്ഥാന അവകാശത്തിന് മേലുള്ള വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ശാസ്ത്രവിരുദ്ധ, തീവ്രവാദ ആക്രമണങ്ങളെ ധീരവും സമഗ്രവുമായ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ നാം നേരിടണം,” കാംബെൽ പറഞ്ഞു. “പുനരുൽപ്പാദന നീതി യൂണിറ്റ് ആരംഭിക്കുന്നതിലും സ്വപ്നയെ ഡയറക്ടറായി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിലും ഞാൻ അഭിമാനിക്കുന്നു. ആളുകൾക്ക് അവരുടെ ശരീരം, ജീവിതം, കുടുംബം, ഭാവി എന്നിവയെക്കുറിച്ച് അന്തസ്സോടും ബഹുമാനത്തോടും കൂടി തീരുമാനമെടുക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ളപ്പോൾ സാധ്യമായ കാര്യങ്ങൾ കാണിക്കുന്നതിൽ അവളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മസാച്യുസെറ്റ്സ് ഒരു വടക്കൻ താരമാകുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്.

“എജി കാംബെല്ലിന്റെ പ്രത്യുൽപാദന നീതി യൂണിറ്റിന്റെ ഡയറക്ടറായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കാനുള്ള അവസരത്തിന് ഞാൻ നന്ദിയുള്ളവനാണ്, അതിന്റെ ദൗത്യം ഞാൻ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒന്നല്ല, മറിച്ച് രാജ്യവ്യാപകമായി പ്രത്യുൽപാദന നീതിക്കുവേണ്ടിയുള്ള ഞങ്ങളുടെ പോരാട്ടത്തിൽ നിർണായകമാണ്. ഈ പോരാട്ടത്തിന് നേതൃത്വം നൽകാനും കോമൺവെൽത്തിൽ ഉടനീളമുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓർഗനൈസേഷനുകൾ, ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊവൈഡർമാർ, നിയമ വിദഗ്ധർ എന്നിവരുമായി സഹകരിക്കാനും എജി കാംബെലിനെ സഹായിക്കുന്നതിന് ഒരു പ്രത്യുൽപാദന നീതി അഭിഭാഷകനെന്ന നിലയിൽ എന്റെ അനുഭവം ഉപയോഗിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു,”ഖത്രി പറഞ്ഞു.

എജിയുടെ പ്രത്യുൽപാദന നീതി യൂണിറ്റിന്റെ ഡയറക്ടറായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ്, പ്രത്യുൽപാദന നീതിയുടെയും സ്വകാര്യതയുടെയും മേഖലകളിൽ ഖത്രി പ്രവര്‍ത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഏറ്റവും സമീപകാലത്ത്, 2021-നും 2023-നും ഇടയിൽ, കാലിഫോർണിയ ലോസ് ഏഞ്ചൽസ് സർവകലാശാലയിൽ സിയേഴ്‌സ് ക്ലിനിക്കൽ ടീച്ചിംഗ് ഫെലോ ആയി ഖാത്രി പ്രവർത്തിച്ചു, അവിടെ അവർ സ്‌കൂളിന്റെ ഉദ്‌ഘാടന റീപ്രൊഡക്‌റ്റീവ് ജസ്റ്റിസ് എക്‌സ്‌റ്റേൺഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാം ആരംഭിച്ചു.

യു‌സി‌എൽ‌എ ലോ സെന്റർ ഓൺ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഹെൽത്ത്, ലോ, പോളിസി, പ്ലാൻഡ് പാരന്റ്‌ഹുഡ് ഇംഗിൾവുഡിലെ ബ്ലാക്ക് ഹെൽത്ത് ഇനീഷ്യേറ്റീവ്, ലീഗൽ എയ്ഡ് ഫൗണ്ടേഷൻ എന്നിവയുടെ പങ്കാളിത്തത്തോടെ ആസൂത്രിത പാരന്റ്‌ഹുഡ് ക്ലിനിക്കിൽ രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ മെഡിക്കൽ-ലീഗൽ പാർട്ണർഷിപ്പ് സ്ഥാപിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾക്കും ഖത്രി നേതൃത്വം നൽകി.

ഇല്ലിനോയിയിലെ ACLU-ൽ സ്ത്രീകളുടെയും പ്രത്യുത്പാദന അവകാശങ്ങളുടെയും പ്രോജക്‌റ്റിൽ നിയമ സഹകാരിയായും പിന്നീട് സ്വകാര്യത, സാങ്കേതികവിദ്യ, നിരീക്ഷണ വിഷയങ്ങൾക്കായുള്ള സംഘടനയുടെ അഭിഭാഷക & പോളിസി കൗൺസലറായും ഖത്രി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു. വാഷിംഗ്ടൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്കൂൾ ഓഫ് ലോ, യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് മിസോറി എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് ബിരുദധാരിയാണ് സപ്ന.

ഗർഭച്ഛിദ്രത്തിനുള്ള ഫെഡറൽ അവകാശം ഇല്ലാതാക്കിയ ഡോബ്സ് വേഴ്സസ് ജാക്സൺ വിമൻസ് ഹെൽത്തിലെ സുപ്രീം കോടതിയുടെ തീരുമാനത്തിന് ശേഷം, പ്രത്യുൽപാദന ആരോഗ്യ പ്രവേശനത്തിന് രാജ്യവ്യാപകമായി നിയമപരമായ വെല്ലുവിളികൾ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് പുതിയ യൂണിറ്റിന്റെ രൂപീകരണം.

2022 ലെ തീരുമാനത്തിന് ശേഷം, രാജ്യത്തെ പകുതിയോളം സംസ്ഥാനങ്ങളും ഗർഭച്ഛിദ്രത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം കർശനമായി നിയന്ത്രിക്കുകയോ പൂർണ്ണമായും നിരോധിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ലിംഗഭേദം സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന പരിചരണം നിരോധിക്കാനും അതിലേക്ക് പ്രവേശനം സുഗമമാക്കുന്ന ദാതാക്കളെയും മാതാപിതാക്കളെയും ക്രിമിനൽ ആക്കാനും സംസ്ഥാനങ്ങൾ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. വഷളായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാതൃ ആരോഗ്യ പ്രതിസന്ധിക്കും ട്രാൻസ്‌ജെൻഡർ യുവാക്കൾക്കിടയിൽ ഞെട്ടിക്കുന്ന ആത്മഹത്യാ നിരക്കുകൾക്കും ഇടയിലാണ് ഈ ആക്രമണങ്ങൾ വരുന്നത്.

പ്രത്യുൽപാദന, ലിംഗ-സ്ഥിരീകരണ പരിചരണത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം പിൻവലിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾക്കെതിരെ പ്രതിരോധിച്ചും, ആക്‌സസ് വിപുലീകരിക്കുന്നതിനുള്ള നയങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കാട്ടിയും പ്രത്യുൽപാദന നീതിക്കുവേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തെയും രാജ്യത്തെയും നയിക്കാൻ അറ്റോർണി ജനറലിന്റെ ഓഫീസിലുടനീളമുള്ള ജീവനക്കാരുമായി പ്രത്യുൽപാദന നീതി യൂണിറ്റ് പ്രവർത്തിക്കും. കോമൺ‌വെൽത്തിൽ പൂർണ്ണമായ പ്രത്യുത്പാദനപരവും ലിംഗഭേദം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതുമായ ആരോഗ്യ പരിരക്ഷ.

അബോർഷനും ലിംഗഭേദം സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന പരിചരണവും ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുഴുവൻ സ്പെക്‌ട്രം പ്രത്യുത്പാദന ആരോഗ്യ പരിരക്ഷയും രോഗികൾക്കും ദാതാക്കൾക്കും തുടർന്നും ലഭ്യമാക്കാനും നൽകാനും കഴിയുമെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി ശബ്ദങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിക്കാനും മറ്റ് അബോർഷൻ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് സ്റ്റേറ്റുകളുമായി പങ്കാളിയാകാനും യൂണിറ്റ് ശ്രമിക്കുന്നു എന്ന് ഒരു പത്രക്കുറിപ്പിൽ പറയുന്നു.

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Comment

More News