2021 ജനുവരി മുതൽ 2022 നവംബർ വരെ വില 13.8% വർദ്ധിച്ചതായി പുതിയ പഠന റിപ്പോർട്ട്

ന്യൂയോർക് :2021 ജനുവരിയിൽ സമാനമായ ജീവിത നിലവാരം നിലനിർത്താൻ സാധാരണ കുടുംബം പ്രതിവർഷം $11,434 അധികമായി ചെലവഴിക്കണമെന്നും പുതിയതായി പുറത്തുവിട്ട ഡാറ്റ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു.റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിയാണ് ഈ പുതിയ വിശകലനം കണ്ടെത്തിയത്

പണപ്പെരുപ്പം ഉയരാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പ്.ഗവൺമെന്റ് ഡാറ്റയുടെ സമീപകാല വിശകലനം കാണിക്കുന്നത്, 2021 ജനുവരിയിൽ അവർ കൈവരിച്ച അതേ ജീവിതനിലവാരം നിലനിർത്താൻ ശരാശരി അമേരിക്കൻ കുടുംബം പ്രതിവർഷം $11,000-ത്തിലധികം ചെലവഴിക്കേണ്ടിവരുമെന്നാണ്  –

ഉപഭോക്തൃ വില സൂചിക, ഉപഭോക്തൃ ചെലവ് സർവേ എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള ഗവൺമെന്റ് ഡാറ്റ യു.എസ് സെനറ്റ് ജോയിന്റ് ഇക്കണോമിക് കമ്മിറ്റിയിലെ റിപ്പബ്ലിക്കൻ അംഗങ്ങൾ സമാഹരിക്കുകയും പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

ഡാറ്റ അനുസരിച്ച് (അരിസോണ, കൊളറാഡോ, ഐഡഹോ, മൊണ്ടാന, നെവാഡ, ന്യൂ മെക്സിക്കോ, യൂട്ട, വ്യോമിംഗ്)   കുടുംബങ്ങൾ ഏറ്റവും ഉയർന്ന പണപ്പെരുപ്പ നിരക്ക് നേരിടുന്നു, വില 2021 ജനുവരിയിലേതിനേക്കാൾ 16.5% കൂടുതലാണിത്

ഉയർന്ന പണപ്പെരുപ്പ നിരക്കും ഉയർന്ന ശരാശരി ഗാർഹിക ചെലവുകളും കൂടിച്ചേർന്നതിനാൽ, കൊളറാഡോ, യൂട്ടാ, അരിസോണ എന്നിവിടങ്ങളിലെ കുടുംബങ്ങളിൽ പണപ്പെരുപ്പം ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിമാസ ചെലവുകൾ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നതായി വിശകലനം കണ്ടെത്തി. വാർഷികമായി, ഈ കുടുംബങ്ങൾ അടുത്ത വർഷം യഥാക്രമം $12,065, $11,708, $10,724 എന്നിങ്ങനെയുള്ള പണപ്പെരുപ്പച്ചെലവ് നേരിടുന്നു.

ഉയർന്നതും തുടരുന്നതുമായ പണപ്പെരുപ്പത്തിനിടയിൽ പല കുടുംബങ്ങളും അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയാണ് കണ്ടെത്തലുകൾ അടിവരയിടുന്നത്.

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Comment

More News