അന്താരാഷ്ട്ര യോഗ ദിനം: കുട്ടികളെ യോഗ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള മാര്‍ഗ്ഗ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍

5,000 വർഷത്തിലേറെ പഴക്കമുള്ള ഒരു പരിശീലനമാണ് യോഗ. എന്നാൽ സമീപ വർഷങ്ങളിൽ ഇത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ പ്രചാരത്തിലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ ലേഖനത്തിൽ, കുട്ടികൾക്കായി യോഗ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പാലിക്കേണ്ട മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നല്‍കുന്നു.

കുട്ടികളുടെ യോഗ ഉപദേശം: യോഗ നല്ല ശാരീരിക ആരോഗ്യം മാത്രമല്ല, നല്ല മാനസികാരോഗ്യവും നിലനിർത്തുന്നു. എല്ലാ പ്രായത്തിലുമുള്ള ആളുകൾക്കും പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികൾക്കും യോഗയ്ക്ക് ഗുണങ്ങളുണ്ട്. കുട്ടികൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു, അവരുടെ മനസ്സും കൂടുതൽ നിശിതമാക്കുന്നു. കുട്ടികളുടെ പൊതുവായ ക്ഷേമത്തിന് നിർണായകമായ അത്തരം ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് യോഗ. യോഗ കുട്ടികളുടെ ഉത്കണ്ഠയെ ശമിപ്പിക്കുകയും അവരുടെ മനസ്സിനെ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ജൂൺ 21 ന് ഒമ്പതാമത് അന്താരാഷ്ട്ര യോഗ ദിനം ആചരിക്കും. ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല, ലോകമെമ്പാടും യോഗയുടെ പ്രചാരം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 5 വയസും അതിൽ കൂടുതലുമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് യോഗ പരിശീലിക്കാമെന്ന് യോഗ പ്രൊഫഷണലുകൾ അവകാശപ്പെടുന്നു.

ലളിതമായ രീതികൾ ഉപയോഗിച്ച് ആരംഭിക്കുക

യോഗ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തുക. അവരെ അടിസ്ഥാന യോഗാസനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ആരംഭിക്കുക. tree pose, downward dog, cobra pose, and butterfly pose തുടങ്ങിയ യോഗാസനങ്ങൾ കുട്ടികളെ പരിശീലനത്തിലേക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ ഉപയോഗിക്കാം. യോഗ കോൺസൺട്രേഷൻ ടെക്നിക്കുകൾ അവരെ അറിയിക്കുക. കുട്ടികൾ പരിശീലനത്തിന് കൂടുതൽ ശീലമാകുന്നതോടെ വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ യോഗാസനങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങും.

ശ്വസന വ്യായാമം

യോഗയ്ക്ക് മുമ്പ് കുട്ടികൾക്കുള്ള ശ്വസന വ്യായാമങ്ങൾ നടത്തണം. belly breathing, bunny breath, or flower breath വ്യായാമങ്ങൾ ആരംഭിക്കുക. ആഴത്തിൽ ശ്വസിക്കാൻ കുട്ടികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക, എന്നിട്ട് പതുക്കെ ശ്വാസം വിടുക. ശ്വസന വ്യായാമങ്ങളിലൂടെ കുട്ടികളുടെ ശ്രദ്ധയും വൈകാരിക നിയന്ത്രണ കഴിവുകളും മെച്ചപ്പെടുത്തും.

ഒരു ഗ്രൂപ്പുണ്ടാക്കി യോഗ ചെയ്യൂ

കുട്ടികളുടെ ഗ്രൂപ്പുകൾ സൃഷ്ടിച്ച് അവരെ യോഗ പഠിപ്പിക്കുക. ഇതിന്റെ ഫലമായി അവർക്ക് ഒരു ടീമിന്റെ ഭാഗമായി തോന്നും. പങ്കാളി ട്രീകളിലൂടെയും ഗ്രൂപ്പ് സർക്കിളിലൂടെയും കുട്ടികൾ സഹകരണവും വിശ്വാസവും പഠിക്കുന്നു. പങ്കാളിയുടെ പോസുകളിൽ കുട്ടികൾക്ക് പരസ്പരം പിന്തുണ അനുഭവപ്പെടും. കൂടാതെ, ഇത് കുട്ടികളുടെ ബന്ധങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നു.

സുരക്ഷയും ശ്രദ്ധിക്കുക

യോഗ പരിശീലിക്കുമ്പോൾ കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷ മനസ്സിൽ വയ്ക്കുക. അവരുടെ ശരീരത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ബോധവാന്മാരാകാൻ കുട്ടികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക. സാധ്യമായ അപകടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ തയ്യാറാകുക. കൂടാതെ, കുട്ടികളുമായി യോഗ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകൾ പരിശോധിക്കുക.

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Comment

More News