ആധുനിക ലോകത്തിൽ ആത്മീയതയുടെയും, മതത്തിൻ്റെയും പ്രാധാന്യങ്ങളും അവയുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകളും!!

ആധുനിക ലോകത്തിലെ ആത്മീയതയുടെയും, മതത്തിൻ്റെയും, പ്രാധാന്യങ്ങളെപറ്റിയും, അവയുടെ ആധുനീക കാഴ്ചപ്പാടുകളെപറ്റിയും, നമ്മൾ ഏറെ ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. കാരണം ഇന്ന് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ബഹു-സാംസ്കാരിക, ബഹു-വിശ്വാസ ലോകത്താണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ കഴിഞ്ഞ കുറെ വർഷങ്ങളായിട്ട് മതത്തിൻ്റെയും, ആത്മീയതയുടെയും, ആശയങ്ങളെല്ലാം അതിവേഗം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അഥവാ ഇവയുടെ അർത്ഥങ്ങളെല്ലാം ഭാഗികമായി, വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ സാമൂഹികവും, സാംസ്കാരികവും, മതപരവുമായ, അന്തരീഷത്തിൽ വ്യക്തിപരമായ ആത്മീയ പ്രകടനങ്ങൾ പോലും വികസിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും മതത്തെപറ്റിയും, ആത്മീയതയെപറ്റിയും, സംസാരിക്കാനോ ഇവയുടെ ആശയങ്ങൾ ശാസ്ത്രീയമായി പഠിക്കാനോ കഴിയണമെങ്കിൽ, ഈ പദങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ പ്രവർത്തനപരമായ നിർവചനങ്ങൾ നമ്മൾ മനസിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് മതപരവും ആത്മീയവുമായ പാതകൾ തമ്മിൽ നിർവചിക്കുന്ന ചില വ്യത്യാസങ്ങൾ സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിച്ചുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കാൻ ശ്രമിക്കാം.

ആത്മീയതയും, മതവും, പല കാര്യങ്ങളിലും സമാനമാണെങ്കിലും പവിത്രമായത് മതത്തിൻ്റെയും ആത്മീയതയുടെയും കാതലാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ മതവും, ആത്മീയതയും, മാനസികമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്ഷേമം, സമൂഹം, അർത്ഥം, പ്രത്യാശ, ആധികാരികത എന്നിങ്ങനെയുള്ള പദങ്ങളിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ചറിയാൻ കഴിയില്ല. എന്നിരുന്നാലും ചിലപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പദങ്ങളും പരസ്പരം മാറി, മാറി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. കാരണം ചിലർ മതത്തെ അവരുടെ ആത്മീയതയുടെ ഭാഗമായി കാണുന്നു. അതുപോലെ, ആത്മീയതയും, മതവും, ചലനാത്മകമായ പ്രക്രിയകൾ കൂടിയാണ് എന്നതിനാൽ സംരക്ഷണം, പരിവർത്തനം, എന്നിവയിലൂടെ കാലക്രമേണ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു. മതവും, ആത്മീയതയും സമൂഹത്തിനുവേണ്ടി നിരവധി പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. അതായത് ജീവിതത്തിന് അർത്ഥവും ലക്ഷ്യവും നൽകുക, സാമൂഹിക ഐക്യവും, സുസ്ഥിരതയും ശക്തിപ്പെടുത്തുക, ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ക്ഷേമം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക, മുതലായവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

മതവും, ആത്മീയതയും, അടിസ്ഥാനപരമായി ഒന്നാണോ?. മതവും, ആത്മീയതയും, തമ്മിൽ നിരവധി സമാനതകളുണ്ടെങ്കിലും ഇവ രണ്ടും തമ്മിൽ ഏറെ വ്യത്യാസങ്ങളുമുണ്ട്. അതായത് ആത്മീയത എന്നത് സമാധാനത്തിൻ്റെയും, ലക്ഷ്യത്തിൻ്റെയും, ബോധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതുപോലെതന്നെ ആത്മീയ മൂല്യങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ, ജീവിതത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ അർത്ഥത്തെക്കുറിച്ചും, മറ്റുള്ളവരുമായുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചും, വിശ്വാസങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്ന പ്രക്രിയയുമായിട്ടും, ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ മതം എന്നത് സംഘടിത വിശ്വാസങ്ങളുടെ, ഉയർന്ന ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന അനുഷ്ടാനങ്ങളും, ആചാരങ്ങളും, ഉള്ള ഒരു സംഘടിത സ്ഥാപനത്തെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽ മതം അതിൻ്റെ അസ്തിത്വത്തിനും, മൂല്യത്തിനും, പ്രാധാന്യത്തിനും, നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെതന്നെ, ആത്മീയതയെ സുഗമമാക്കുക, ആത്മീയ രഹസ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകുക, വൈകാരിക ആശ്വാസം നൽകുക, സാമൂഹിക ഇടപെടലിനും, സാമൂഹിക നിയന്ത്രണത്തിനും, ഒരു ഇടം സൃഷ്ടിക്കുക, എന്നിങ്ങനെ നിരവധി ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾകൂടി മതം നിറവേറ്റുന്നു.

ആത്മീയത എന്നത് ഒരുപാട് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നതും എന്നാൽ പലപ്പോഴും തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുന്നതുമായ ഒന്നാണ്. ആത്മീയതയും മതവും ഒരേ കാര്യമാണെന്ന് പലരും കരുതുന്നതിനാൽ മതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അവരുടെ വിശ്വാസങ്ങളും, മുൻവിധികളും, ആത്മീയതയെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു. അതുകൊണ്ട് മതവും, ആത്മീയതയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പരസ്യം ചെയ്യുന്നതിനുമുമ്പ്, നാം ആദ്യം രണ്ട് പദങ്ങൾ നിർവചിക്കേണ്ടതുണ്ട്. മതത്തെ “ദൈവത്തിലോ, ആരാധിക്കപ്പെടേണ്ട ദൈവങ്ങളിലോ, ഉള്ള വിശ്വാസം. അത് സാധാരണയായി പെരുമാറ്റത്തിലും ആചാരങ്ങളിലും പ്രകടിപ്പിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക വിശ്വാസ, ആരാധന മുതലായവ” എന്ന് നിർവചിക്കാം. എന്നാൽ ആത്മീയതയെ “ആത്മീയവും ഭൗതികമല്ലാത്തതുമായ വസ്തുത” അല്ലെങ്കിൽ “ചിന്ത, ജീവിതം മുതലായവയിൽ കാണിക്കുന്ന ആത്മീയ സ്വഭാവം” എന്ന് നിർവചിക്കാം. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ, മതം എന്നത് ഒരു വ്യക്തിയെ ദൈവവുമായി ശരിയായ ബന്ധത്തിൽ എത്തിക്കുമെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന വിശ്വാസങ്ങളുടെയും ആചാരങ്ങളുടെയും ഒരു കൂട്ടമായിട്ടും, ആത്മീയത എന്നത് ഭൗതിക ഭൗമിക കാര്യങ്ങൾക്ക് പകരം ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിലും, ആത്മീയ ലോകത്തിലും, ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന വിശ്വാസമായിട്ടും കാണാം.

എന്താണ് ആത്മീയത?. ആത്മീയത എന്നത് മനുഷ്യരാശിയുടെ വശമാണ്, അത് വ്യക്തികൾ അർത്ഥവും, ലക്ഷ്യവും, തേടുകയും, പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രീതിയെയും, അവരുടെ ബന്ധം അവർ അനുഭവിക്കുന്ന രീതിയെയും, നിങ്ങളേക്കാൾ വലുതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അനുഭവത്തെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അതുപോലെ അനുദിന ജീവിതം ഭക്തിയോടും പവിത്രതയോടും കൂടി ജീവിക്കുന്നു. എന്നാൽ മതങ്ങൾ മിക്കപ്പോഴും ഒരു ചരിത്രപരമായ അല്ലെങ്കിൽ പൗരാണിക വ്യക്തിയുടെ (ഉദാ. ക്രിസ്തു, ബുദ്ധൻ, മോശ, കൃഷ്ണൻ, മുഹമ്മദ്) ജീവിതം പഠിപ്പിക്കലുകൾ, വിശ്വാസങ്ങൾ എന്നിവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ വാക്കാലുള്ള പാരമ്പര്യത്തിലൂടെയും ലിഖിത ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൂടെയും കാലത്തിൻ്റെ മൂടൽമഞ്ഞിലൂടെ നമ്മിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. ഇവയെല്ലാം ആരാധനയുടെയും, ഭക്തിയുടെയും, ഒരു സമൂഹത്തിലെ മതപരമായ ആചാരങ്ങളുടെയും അനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെയും അടിത്തറയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

എല്ലാ മതങ്ങളും ആത്മീയതയെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഊന്നിപ്പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും, നിങ്ങൾ ഒരു മതവിശ്വാസിയോ, സംഘടിത മതത്തിലെ അംഗമോ ആകാതെ തന്നെ ‘ആത്മീയമാകാം. ദൈവവുമായുള്ള ഒരു യഥാർത്ഥ ബന്ധത്തിനായി ആചാരങ്ങളുടെ ഹൃദയശൂന്യമായ ആചരണത്തിന് പകരം വയ്ക്കാൻ മതം പ്രവണത കാണിക്കുന്നു. യേശുക്രിസ്തുവിലൂടെ രക്ഷ പ്രാപിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായി ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് യഥാർത്ഥ ആത്മീയത. അതുപോലെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഫലമാണ് യഥാർത്ഥ ആത്മീയത. സ്നേഹം, സന്തോഷം, സമാധാനം, ക്ഷമ, ദയ, നന്മ, വിശ്വസ്തത, സൗമ്യത, ആത്മനിയന്ത്രണം ആത്മീയത എന്നത് ആത്മാവായ ദൈവത്തെപ്പോലെ ആകുകയും നമ്മുടെ സ്വഭാവം അവൻ്റെ പ്രതിച്ഛായയോട് അനുരൂപമാക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ആത്മീയത വിശുദ്ധ ലക്ഷ്യസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് നമ്മെ നയിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇത് ഒരു ദൈവമുണ്ടെന്ന വസ്തുതയിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുന്ന അർത്ഥത്തിലും, നാം അവനോട് കണക്കു ബോധിപ്പിക്കേണ്ടവരാണെന്നും മനസിലാകുമ്പോൾ, മതം വിലപ്പെട്ടതാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നു.

മാനസികാരോഗ്യത്തിന് ആത്മീയതയുടെയും മതത്തിൻ്റെ യും പ്രസക്തി എന്താണ്? ആത്മീയതയും മതവും ശക്തിയുടെ നിർണായക സ്രോതസ്സുകളാണ്, ജീവിതത്തിൻ്റെ അർത്ഥം കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള അടിത്തറയാണ്, കൂടാതെ രോഗശാന്തിയും ക്ഷേമവും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനു സഹായകമാകും. നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം, ക്ഷമ എന്നിവ നൽകിക്കൊണ്ട് സമ്മർദ്ദത്തെ നേരിടാൻ ആത്മീയത നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. വൈകാരിക സമ്മർദ്ദത്തിൻ്റെയോ അസുഖത്തിൻ്റെയോ സമയങ്ങളിൽ ഇത് പലപ്പോഴും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നു. അതുപോലെ ആത്മീയത, ജീവിതത്തോടും മരണത്തോടും കൂടുതൽ സ്നേഹവും അനുകമ്പയും നിറഞ്ഞ സമീപനത്തിന് അനുകൂലമായി ഭയത്തിൻ്റെയും ഉത്കണ്ഠയുടെയും അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. സാധാരണയായി നിരുപാധികമായ സ്നേഹത്തിലും ദയയിലും ഉണർവിലേക്കുള്ള പാതയിൽ എല്ലാ മനുഷ്യരെയും ഒരുപോലെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഒരു ബോധത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ലോകവീക്ഷണത്തെ ആത്മീയത ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.

മതത്തിൻ്റെ ഒരേയൊരു യഥാർത്ഥ മൂല്യം, നമ്മൾ പരാജയപ്പെട്ടുവെന്നും ഒരു രക്ഷകൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടെന്നും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനുള്ള അതിൻ്റെ കഴിവാണ്. ഭൗതിക ലോകം എല്ലാമുള്ളതല്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതിനാൽ ആത്മീയത വിലപ്പെട്ടതാണ്. മനുഷ്യർ ഭൗതികം മാത്രമല്ല, ആത്മാവും ഉണ്ട് എന്നും നമുക്ക് ചുറ്റും ഒരു ആത്മീയ ലോകമുണ്ട്, എന്നും നാം അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ആദ്ധ്യാത്മികതയുടെ യഥാർത്ഥ മൂല്യം, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിനപ്പുറം നാം ബന്ധിപ്പിക്കേണ്ട എന്തോ ഒന്നുണ്ട് എന്ന വസ്തുതയിലേക്ക് അത് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നു. എന്നാൽ മതങ്ങളിൽ ഏറ്റവും മികച്ച ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും, യഥാർത്ഥ പാപം, ദൈവിക വിധി, ദൈവകോപം അല്ലെങ്കിൽ ശാശ്വതമായ ശിക്ഷ എന്നീ ആശയങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ യോഗ്യതയെ കുറിച്ചുള്ള ഉത്കണ്ഠ നിറഞ്ഞ ഒരു മാനസിക അന്തരീക്ഷംകൂടി സൃഷ്ടിക്കും. അതേ സമയം, ഒരു ദൈവമുണ്ടെന്ന വസ്തുതയിലേക്കും, ജീവിതം എന്നും വിലപ്പെട്ടതാണെന്ന അർത്ഥത്തിലും മതം വിരൽ ചൂണ്ടുന്നു.

ക്രിസ്തുമതത്തിൽ ആത്മീയതയുടെ പ്രാധാന്യം എന്താണ്? ഒരു ക്രിസ്തീയ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരു ആത്മീയ അനുഭവം ദൈവത്തിൻ്റെ ഇടപെടലിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. കൂടാതെ, ആത്മീയാനുഭവം ക്രിസ്തീയ ആത്മീയതയുടെ ഒരു പ്രധാന വശമാണ്, അത് സാരാംശത്തിൽ വിശ്വാസിയും ദൈവവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെയും ഇടപെടലിനെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ആത്മീയാനുഭവം ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ മാത്രം സ്വത്തല്ല. നിങ്ങൾക്ക് കാണാനാകുന്നതുപോലെ, ആത്മീയതയും മതവും തമ്മിൽ ശ്രദ്ധേയമായ വ്യത്യാസങ്ങളിലൂടെ ആചരിക്കുന്ന രീതികൾ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, മതത്തിൻ്റെയും ആത്മീയതയുടെയും പൂർത്തീകരണമാണ് യേശുക്രിസ്തു. നാം കണക്കുബോധിപ്പിക്കേണ്ടവനും യഥാർത്ഥ സത്യമതം ആത്മീയത ഇവ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നവനും യേശുവാണ്. യഥാർത്ഥ മതവും യഥാർത്ഥ ആത്മീയതയും കണ്ടെത്തുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ടോ? ഉത്തരം അതെ എന്നാണെങ്കിൽ, യേശുക്രിസ്തുവിനെ നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ രക്ഷകനായി സ്വീകരിക്കുക.

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Comment

More News