മറ്റുള്ളവരുടെ അഭിപ്രായമനുസരിച്ച് നമ്മുടെ തീരുമാനങ്ങൾ ‍എപ്പോഴും മാറ്റിമറിക്കരുത് (ലേഖനം): ഫിലിപ്പ് മാരേട്ട്

മറ്റുള്ളവരുടെ അഭിപ്രായമനുസരിച്ച് നമ്മുടെ തീരുമാനങ്ങൾ ഒരിക്കലും മാറ്റിമറിക്കരുത്. കാരണം മറ്റുള്ളവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി നമളുടെ തീരുമാനങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കാൻ അവരെ അനുവദിക്കുമ്പോൾ തെറ്റായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യതകൾ ഏറെയുണ്ടാകുന്നു. അതുപോലെ നിങ്ങൾക്കായി ഒരു തീരുമാനമെടുക്കാൻ മറ്റൊരാളെ ആശ്രയിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ശക്തിയും, നിങ്ങളുടെ കഴിവിലുള്ള ആത്മവിശ്വാസവും, എല്ലാം കുറയുന്നു. അതുപോലെതന്നെ മറ്റുള്ളവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിങ്ങളുടേതിനേക്കാൾ പ്രാധാന്യമാകുമ്പോൾ, അവരുടെ നിബന്ധനകൾക്കനുസരിച്ചു നിങ്ങൾ മാറേണ്ടിവരും. കാരണം മറ്റുള്ളവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളെല്ലാം അവരുടെ സ്വന്തം പരിമിതികളെയും, വിശ്വാസങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കി ഉള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ കാര്യങ്ങളിൽ അവർ വിദഗ്ധരല്ലാത്തിനാൽ മറ്റുള്ളവരുടെ അഭിപ്രായത്തെ സ്വീകരിക്കുന്നത് നിർത്തിയിട്ട്, നമ്മുടെ സ്വന്തം മൂല്യങ്ങൾ, ലക്ഷ്യങ്ങൾ, അഭിലാഷങ്ങൾ, അറിവുകൾ, കഴിവ്, എന്നിവ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ മാത്രം ശരിയായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുക. അങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരുടെ അനാവശ്യ സ്വാധീനം ഒഴിവാക്കുക.

മറ്റുള്ളവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നമ്മെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു?. ആത്യന്തികമായി, നമ്മളെ ബാധിക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ എല്ലാം നമ്മുടെ സ്വന്തം അഭിപ്രായമാണ് ഇവിടെ പ്രധാനം. കാരണം മറ്റുള്ളവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നമ്മുടെ സ്വന്തം അഭിപ്രായങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, നമ്മുടെ സ്വന്തം കഴിവിനെയും, അറിവിനെയും, തീരുമാനങ്ങളെയും ഇവ ബാധിക്കുന്നു എന്നതിനാൽ, മറ്റുള്ളവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇല്ലാതാക്കാൻ പഠിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, യഥാർത്ഥത്തിൽ ആവശ്യമുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് അവർ ചിന്തിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ വെറുതെ പറയുന്നത് നിർത്തുകയും, തുടർന്ന് നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ, നിങ്ങളുടെ ശബ്ദം, നിങ്ങളുടെ സത്യം എന്നിവയുമായി ശരിക്കും ട്യൂൺ ചെയ്യുകയും വേണം. അതുപോലെതന്നെ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവർ എന്ത് വിചാരിക്കുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ച് വേവലാതിപ്പെടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക, 10-ൽ 9 തവണയും അത് ഒരു പ്രൊജക്ഷൻ മാത്രം ആണെന്ന്. അതുപോലെ മറ്റുള്ളവരുടെ ഊതിപ്പെരുപ്പിച്ച വിശ്വാസ സമ്പ്രദായങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കുക. എങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്കായി മാത്രം ജീവിക്കാനും, നിങ്ങളുടെ ജീവിതം നയിക്കാനും കഴിയൂകയുള്ളു.

തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിൽ ആളുകൾ പരാജയപ്പെടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്?. നിങ്ങൾ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ തെറ്റായ തീരുമാനങ്ങൾ നടത്തുമോ എന്ന ഭയം കാരണം യഥാർത്ഥ തീരുമാനങ്ങളിൽ അപകടസാധ്യത ഉൾപ്പെടുന്നതിനാൽ തെറ്റായിട്ടുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സാധ്യതകൾ തുറക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ സംശയവും, ആശങ്കയും, കൊണ്ടുവരുന്ന നമുടെ വികാരങ്ങൾ എല്ലാം നമ്മെ തെറ്റായി നയിക്കുന്നു. അതുപോലെ നമ്മുടെ ധാരണകൾ എല്ലാം, നമ്മളെയും മറ്റുള്ളവരെയും എങ്ങനെ വീക്ഷിക്കുന്നു എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ ആന്തരിക ബോധം തെറ്റായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതയും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും നിങ്ങളുടെ തീരുമാനങ്ങളെക്കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവർ എന്ത് പറയുമെന്നോ, എന്ത് ചിന്തിക്കുമെന്നോ വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല. അതുകൊണ്ട് ശരിയായ ആളുകളുമായി കൂടിയാലോചിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നേരായ തീരുമാനമെടുക്കാൻ ആവശ്യമായ വസ്തുതകൾ നേടുന്നതിന് സഹായിക്കും. അതിനാൽ തീരുമാനമെടുക്കൽ പ്രക്രിയകളിൽ വ്യക്തമായ മൂല്യങ്ങളുടെ ആഴത്തിലുള്ള സ്വാധീനം ഉപയോഗിക്കുക. അതുപോലെ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ എഴുന്നേറ്റ് നിങ്ങളുടെ കഴിവുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അടിത്തറ നൽകാനുമുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളാണ് എന്ന് മനസിലാക്കുക.

മറ്റുള്ളവരുടെ വീക്ഷണം എൻ്റെ തീരുമാനത്തെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു?. യഥാർത്ഥത്തിൽ നാമെല്ലാവരും നമ്മുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കാനും, നമ്മുടെയെല്ലാം യാത്രകളുടെ അവസാന ലക്ഷ്യസ്ഥാനങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാനും, ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്നാൽ മറ്റുള്ളവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കികൊണ്ടുള്ള നമ്മളുടെ തീരുമാനങ്ങൾ സ്വയം അതൃപ്തിയും പൂർത്തീകരണവും കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള ഒരു മാർഗമാണിതെങ്കിലും നമ്മൾ എടുക്കുന്ന മിക്ക തീരുമാനങ്ങൾക്കും ഒരു തരംഗ ഫലമുണ്ട്, ഇത് ബോധവൽക്കരണത്തിൻ്റെ ഒരു തലം കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും. അതുകൊണ്ടുതന്നെ നിങ്ങളുടെ വിധിയെ മറയ്ക്കാൻ മറ്റാരുടെയും അഭിപ്രായത്തെ ഒരിക്കലും അനുവദിക്കരുത്. അതിനാൽ ശരിയായ തീരുമാനങ്ങൾ നടത്താൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഉൾക്കാഴ്ചയും, അറിവും, നേടേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരമായ കഴിവുകൾ വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ട് എന്താണ് മികച്ചതെന്ന് കണ്ടെത്തുക. അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ മൂല്യങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള തീരുമാനങ്ങളും, കൂടാതെ ഏറ്റവും ശക്തമായ മൂല്യങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെയും, ജോലിയുടെയും, ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് വികസിപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, മികച്ച തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ ആരംഭിക്കുക.

ഇന്നത്തെ പരിതസ്ഥിതിയിൽ തീരുമാനമെടുക്കൽ ഒരു വെല്ലുവിളിയായി മാറിയിരിക്കുന്നു. കാരണം ഓരോ വ്യക്തികളും ഓർഗനൈസേഷനുകളും സമൂഹങ്ങളും പലപ്പോഴും സൂക്ഷ്മമായ പരിഗണന ആവശ്യപ്പെടുന്ന സങ്കീർണ്ണമായ തീരുമാനങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ, അടിസ്ഥാന സത്യങ്ങൾ അവശേഷിക്കുന്ന മൂല്യങ്ങൾ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമാകുമ്പോൾ, തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് എളുപ്പമാകും. ആയതിനാൽ, നിങ്ങൾ ഓരോ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിനും, പ്രവർത്തനങ്ങൾ നയിക്കുന്നതിനും, മൂല്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക. അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ വ്യക്തമായ മൂല്യങ്ങൾക്ക് ലക്ഷ്യബോധവും, ദിശാബോധവും, നൽകുക. ഈ വിന്യാസം ആത്മവിശ്വാസത്തിൻ്റെയും, ബോധ്യത്തിൻ്റെയും, ഒരു ബോധം വളർത്തുന്നു. അതുകാരണം ബാഹ്യ സമ്മർദ്ദങ്ങളോ ക്ഷണികമായ വികാരങ്ങളോ അല്ലാതെ വ്യക്തികളെ അവരുടെ ആഴത്തിലുള്ള വിശ്വാസങ്ങളാൽ നയിക്കപ്പെടുന്നു. അതുപോലെതന്നെ നിങ്ങളുടെ മൂല്യങ്ങളെല്ലാം ആത്മവിശ്വാസത്തോടെയും വ്യക്തതയോടെയും ഉള്ള തീരുമാനങ്ങളെ സമീപിക്കുമെന്നും, അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ തീരുമാനങ്ങളെല്ലാം അടിസ്ഥാന മൂല്യങ്ങളുമായി വിന്യസിക്കുന്നതിലൂടെ, ഓരോ വ്യക്തികളും, അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സ്ഥിരതയും ആധികാരികതയും ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുക.

തീരുമാനമില്ലായ്മയുടെ മൂലകാരണം എന്താണ്?. മറ്റുള്ളവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളെ അമിതമായി വിലമതിക്കുന്ന നിരവധി ആളുകൾ നേരിടുന്ന ഒരു പ്രശ്നത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണിത്. അതായത് പരാജയ ഭയം, ആത്മവിശ്വാസം അല്ലെങ്കിൽ വിവരങ്ങളുടെ അഭാവം എന്നിങ്ങനെയുള്ള പല ഘടകങ്ങളാലും സ്വന്തമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിൽ നമ്മൾ പരാജയപ്പെടുന്നു. അതുപോലെ മറ്റുള്ളവർ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ അമിതമായി വിലമതിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ മാനസികാരോഗ്യ അവസ്ഥകൾക്ക് കാരണമാകുന്നു. അതുകൊണ്ട്, മറ്റ് ആളുകൾ എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നതെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നിർത്താനുള്ള ഏറ്റവും വിജയകരമായ ഒരു മാർഗ്ഗം, നിങ്ങൾ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് ശരിക്കും മികച്ചതായി തോന്നാൻ തുടങ്ങുക എന്നതാണ്. അതുവഴി സ്ഥിരതയും, വിജയകരവുമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിന് അടിവരയിടുന്ന പ്രധാന മൂല്യങ്ങൾ വ്യക്തമാകുമ്പോൾ, കാലക്രമേണ അവരുടെ തീരുമാനങ്ങളിൽ സ്ഥിരതയും, എല്ലാ കഴിവും പ്രകടിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. ഈ സ്ഥിരത അവരുടെ വിശ്വാസ്യതയെ ഏറെ ദൃഢമാക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഇത് മറ്റുള്ളവരെയും, അവരവരുടെ തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള കഴിവുകളിൽ വിശ്വസിക്കാനും ആശ്രയിക്കാനും പ്രാപ്തരാക്കുന്നു.

തീരുമാനമെടുക്കുന്നത് ഒരു കഴിവാണോ മൂല്യമാണോ?. നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനമെടുക്കാൻ ആവശ്യമായത് ശരിക്കും അറിവുള്ളതും, യുക്തിസഹവുമായ എല്ലാവിധ കഴിവുകളുമാണ്. എന്നാൽ മൂല്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ധാർമ്മിക ചിന്തകളെ രൂപപ്പെടുത്തുന്ന ചില മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശ തത്ത്വങ്ങളായി പ്രവർത്തിക്കുകയും, അതുപോലെ നമ്മൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങളുടെ സങ്കീർണ്ണമായ ഉദ്ദേശങ്ങൾ നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കൂടാതെ നമ്മുടെ പെരുമാറ്റങ്ങളെ നയിക്കുകയും ശരിയും തെറ്റും സംബന്ധിച്ച നമ്മുടെ ധാരണകൾ രൂപപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ആഴത്തിലുള്ള വിശ്വാസങ്ങളും, തത്വങ്ങളുമായി, മൂല്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാം. ഇവയെല്ലാം വ്യക്തിപരവും, തൊഴിൽപരവും, സാമൂഹികവുമായ, സന്ദർഭങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി കാര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. അതുപോലെ മൂല്യങ്ങളുടെ തീരുമാനങ്ങളിൽ സമഗ്രത, സഹാനുഭൂതി, സത്യസന്ധത, നീതി, ഉത്തരവാദിത്തം, ബഹുമാനം എന്നിവകൂടി ഉൾപ്പെടുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിനുള്ള ധാർമ്മിക അടിത്തറയാണ് മൂല്യങ്ങൾ. കൂടാതെ വ്യക്തികളെയും സമൂഹങ്ങളെയും എല്ലാം ആധുനിക ലോകത്തിൻ്റെ സങ്കീർണ്ണതകളെ,വളരെ വ്യക്തതയോടെയും, ബോധ്യത്തോടെയും, ലക്ഷ്യത്തോടെയും, കൂടി നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യാനും അനുവദിക്കുന്നു.

സങ്കീർണ്ണമായ പ്രശ്നങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ആധുനിക ലോകത്തിൽ, തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൂല്യങ്ങളുടെ വ്യക്തത വെളിച്ചത്തിൻ്റെ ഒരു വിളക്കായി ഉയർന്നുവരുന്നു. അങ്ങനെ തീരുമാനമെടുക്കൽ പ്രക്രിയകൾ ലളിതമാക്കുകയും, ധാർമ്മികവും തത്ത്വപരവുമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് നമ്മളെ നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ വ്യക്തമായ മൂല്യങ്ങൾക്ക് ലക്ഷ്യബോധവും, ദിശാബോധവും, നൽകുന്നു. അതിനാൽ ഇത് ഓരോ വ്യക്തികളുടെ ധാർമ്മിക ബോധത്തെ വിലയിരുത്താൻ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു. ഇത്തരം മൂല്യങ്ങളിൽ സമഗ്രത, സഹാനുഭൂതി, സത്യസന്ധത, നീതി, ഉത്തരവാദിത്തം, ബഹുമാനം എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.അങ്ങനെ തീരുമാനങ്ങൾ നമ്മളുടെ മൂല്യങ്ങളുമായി വിന്യസിക്കുന്നതിലൂടെ, ഓരോ വ്യക്തികളും അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സ്ഥിരത, സമഗ്രത, ആത്മവിശ്വാസം എന്നിവ വളർത്തുന്നു. അതുകൊണ്ട് ശരിയായ തീരുമാനങ്ങൾ നടത്താൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ ഉൾക്കാഴ്ചയും അറിവും നേടേണ്ടത് ആവശ്യമാണെന്ന് ഓർക്കുക. എന്നാൽ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിനുള്ള ധാർമ്മിക അടിത്തറകൂടിയാണ് മൂല്യങ്ങൾ എന്ന് വ്യക്തമാകുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ നിലവിലുള്ളതും, ഭാവിയിലുള്ളതുമായ സന്തോഷത്തിനും, സംതൃപ്തിക്കും, ഇവയെല്ലാം എളുപ്പമായിത്തീരുന്നു.

മൂല്യങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ നമ്മളുടെ ഏറ്റവും ശക്തമായ അറിവുകളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതിനാൽ നിങ്ങളുടെ ജോലിയുടെയും, ജീവിതത്തിൻ്റെയും, കാഴ്ചപ്പാട് വികസിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മികച്ച തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുവാൻ ആരംഭിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് പ്രധാനമെന്നും, എന്താണ് വിലമതിക്കുന്നതെന്നും, എന്താണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതെന്നും, ചിന്തിക്കുക. കാരണം നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന മിക്ക തീരുമാനങ്ങൾക്കും ഒരു തരംഗ ഫലമുണ്ട്. അതുപോലെ ഇതിന് ബോധവൽക്കരണത്തിൻ്റെ ഒരു തലം കൊണ്ടുവരാനും കഴിയും, അതുപോലെ മൂല്യങ്ങളെല്ലാം നന്നായി നിർവചിക്കപ്പെട്ടതും, വിലയിരുത്താൻ കഴിയുന്നത് ആണെന്നും വ്യക്തവുമാകുമ്പോൾ, തീരുമാനമെടുക്കൽ കൂടുതൽ ലളിതവും കാര്യക്ഷമവുമായ ഒരു പ്രക്രിയയായി മാറുന്നു. എന്നാൽ നമ്മുടെ സ്വന്തം മൂല്യങ്ങളേക്കാൾ മറ്റുള്ളവർ ചിന്തിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ആശ്രയിക്കുമ്പോൾ, തെറ്റായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.കൂടാതെ ഇത് മടിയും സംശയവും ആശങ്കയും കൊണ്ടുവരും. എന്നിരുന്നാലും, നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ താൽപ്പര്യങ്ങൾ എന്നിവയുമായി കൂടുതൽ പൊരുത്തപ്പെടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു തീരുമാനത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കുമ്പോൾ, യഥാർത്ഥ മൂല്യങ്ങൾക്ക് പ്രഥമസ്ഥാനം നൽകുക.

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Comment

More News