റഷ്യയ്‌ക്കെതിരായ വ്യാപാര നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ കാനഡയുടെ കയറ്റുമതി മൂല്യങ്ങൾ ഉയര്‍ത്തുന്നു

ഒട്ടാവ: സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് കാനഡ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കണക്കനുസരിച്ച്, റഷ്യയ്‌ക്കെതിരായ വിവിധ വ്യാപാര നിയന്ത്രണങ്ങൾ പരോക്ഷമായി കനേഡിയൻ കയറ്റുമതി മൂല്യങ്ങൾ ഉയർത്തി.

സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് കാനഡയുടെ കണക്കുകള്‍ പ്രകാരം 2021-ൽ റഷ്യയുമായുള്ള മൊത്തം വാണിജ്യം (കയറ്റുമതിയും ഇറക്കുമതിയും) 2.8 ബില്യൺ കനേഡിയൻ ഡോളർ (USD2.2 ബില്യൺ) ആയിരുന്നു. ഇത് കനേഡിയൻ സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനത്തിന്റെ 0.2 ശതമാനമാണ്. തൽഫലമായി, കനേഡിയൻ ചരക്ക് വ്യാപാര മൂല്യങ്ങളിൽ നിരവധി രാജ്യങ്ങൾ റഷ്യയിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയ വിവിധ വ്യാപാര ഉപരോധങ്ങളുടെ നേരിട്ടുള്ള ആഘാതം നിസ്സാരമാണ്.

റഷ്യ ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്ന പോലെ കാനഡയിലും അസംസ്കൃത എണ്ണ, പ്രകൃതിവാതകം, ധാന്യങ്ങൾ, തടി, ലോഹങ്ങൾ, വളം മുതലായവ വലിയ അളവിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതുകൊണ്ട്, ഉയർന്ന ഡിമാൻഡും ഗണ്യമായ വില വർദ്ധനവും കയറ്റുമതി മൂല്യങ്ങളിൽ പരോക്ഷമായ സ്വാധീനം ചെലുത്തും.

ഫെബ്രുവരിയിൽ മൊത്തം കയറ്റുമതി 2.8 ശതമാനം വർധിച്ച് 58.7 ബില്യൺ കനേഡിയൻ ഡോളറിന്റെ (USD47 ബില്ല്യൺ) പുതിയ ഉയരത്തിലെത്തി. ഊർജ്ജ ഉൽപന്ന കയറ്റുമതി 7.8% വർധിച്ച് 15.4 ബില്യൺ കനേഡിയൻ ഡോളറിന്റെ (USD12.3 ബില്ല്യൺ) പുതിയ ഉയരത്തിലെത്തി, മൊത്തത്തിലുള്ള കയറ്റുമതിയുടെ 26.2 ശതമാനവും 2021 ഫെബ്രുവരിയിൽ 19.7% ആയി ഉയർന്നു.

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Comment

More News