അമൃത വിശ്വവിദ്യാപീഠം അപേക്ഷകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു

അമൃത വിശ്വവിദ്യാപീഠത്തിലേക്ക് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി/ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻറലിജൻസ്/കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ഉള്ള അസിസ്റ്റൻറ് പ്രൊഫസർ/റിസർച്ച് അസോസിയേറ്റ് തസ്തികയിലേക്കുള്ള നിയമനത്തിന് അപേക്ഷകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു.

ഈ വിഷയങ്ങളിൽ എം.ടെക് അല്ലെങ്കിൽ പി.എച്ച്ഡി ഉള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. ബയോഡാറ്റ അയക്കേണ്ട വിലാസം cyber@am.amrita.edu

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Comment

More News