കാർഗിലിൽ ആദ്യ വനിതാ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ആരംഭിച്ചു

ന്യൂഡൽഹി: കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമായ ലഡാക്കിൽ ആദ്യ വനിതാ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. ബുധനാഴ്ചയാണ്
ലഡാക്കിലെ അഡീഷണൽ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പോലീസ് എസ് ഡി സിംഗ് ജംവാൾ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്. ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യും. “ആവശ്യമുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് അടിയന്തര സഹായം ഉറപ്പാക്കാൻ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ 24 മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കും. ഇതോടൊപ്പം, ഇത് ഒരു റിസോഴ്സ് സെന്ററായും പ്രവർത്തിക്കും, അവിടെ സ്ത്രീകൾക്ക് മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളും കൗൺസിലിംഗ് സേവനങ്ങളും നൽകും,” പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ശേഷം, സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചും നിയമപാലനത്തിൽ അവരുടെ സജീവ പങ്കാളിത്തത്തെക്കുറിച്ചും ജംവാൾ ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.

കാർഗിലിൽ വനിതാ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ തുറന്നത് സുരക്ഷിതമായ ഒരു സമൂഹം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിനുള്ള സുപ്രധാന ചുവടുവയ്പ്പാണെന്ന് ലഡാക്ക് പോലീസ് മേധാവി പറഞ്ഞു. ഈ ഉദ്യമം സ്ത്രീകൾക്ക് കൂടുതൽ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ പോലീസിനെ സമീപിക്കാൻ സഹായിക്കും. അവരുടെ പരാതികൾ സൂക്ഷ്മമായും വേഗത്തിലും കൈകാര്യം ചെയ്യും. സ്ത്രീകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസുകൾ ഫലപ്രദമായി കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള, പരിശീലനം ലഭിച്ച, അർപ്പണബോധമുള്ള വനിതാ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സംഘത്തെ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Comment

More News